Lōkōōy choo kāroomēēn kilēē wōloo kiisirta
:MAARKŌ
Taayuu
Siriintēē ākōō paani /kiikusirēy: Ng'aleechu pō sopoo Yēēsu ākōō pāyiisyeenyiin ku kiisirēy :Chowaana nyoo /kikuurēē Maarkō. Ku naran Maarkō ku kiinyōōru porooyin kuteer Yēēsu nkōō Chēērusālēēm, akuuran. Lētuun kutasaata :Maarkō Paawulō ākōō Parnapa paani kiipa ruutoor nyēpō taay ku-amta. Kiilēku mpō tōrētiintoo kooyooytooyiin Pēētērō nkōō kēnyiis chaa chaang'. Ng'al chaa chaang' mu chu kiisir ku chu kiimwoochi :Pēētērō.
/Kiikusirchinii kiitapuuni piipō *Kiriistō choo mā Yāwuutik, kēnyii nyēpō 45 ākōy 55 king'eetee /keenam Yēēsu. /Mākuunkēt kukaraam kilē kii āyu. /Amakuunkēt kukaraam nēē /kiikusirēy ku /kaakeesir Mataayo ntā kutoomō. Kiimwa kāāntōōy walak chēpō taay chēpō kaaniisa kilē kiisip /keesir Mataayo. Nēē kuuro siiyēwuutēchu ārēēny kutookuuy kilē kiinkēt :Maarkō siruut chu kiisir :Mataayo akiipāyiisyēērēē ng'alēēpō Mataayo walak. Kiimētō ng'al choo maatiing'ēy piich choo mā Yāwuutik, akung'oong'u ātēpuut walak chēpō Yāwuutik choo māsōwuuy :chiich nyoo mā Yāwuutyoon.
Kiyoo mii kiitapuuni ākōō lōkōōyichiich: Kiimwooru :Maarkō ng'aleechu kii-ir :Yēēsu kusiir chu kiimwa. Keenyiriit kuut kilē ng'uutuuy :Yēēsu kaamuukeenyiin kusāru, kuutyaayta akuusoop piich. Ng'uutuuy Yēēsu ku kipāyityoontoo Iriin aku wēēroo Iriin.
Toowunēē :kiitapuuni pāyiisyoo :Yēēsu mu taayuu piich ākōō lōkōōyichiich kilē kiikuchō pāyuunātoo Iriin ng'wēny. Ng'āloolēē :Maarkō kunyil chaa chaang' meeraa Yēēsu kilē tuuyēy piich ākōō Iriin. /Kiikuunyariil Yēēsu akipō ng'ōōkiichooch (8:31; 9:31; 10:33-34, 45). Kiimwooru nkōō koorin akipō wikii nyēpō lēt kitoomō kima :Yēēsu akuuwaanteera kimwooru akipō ng'ēētyēēnyiin ākōō /kēē-āpēy kuwō kipsēnkwēt.
Lōkōōy chu choo kāroomēēn akipō pāypooyō chēpō piich tōkōl chēpō ng'wēny, māpō Yāwuutik kipaat. Ng'ālyoontoo Kirik ‘Christos’ (*Kiriistō) ākōō nyēpō Epuraanik ‘Mashiach’ (*Meesaaya) kuupooruuy kilē nyoo iilaat, akuumuutēy chiich, nyoo kiikuchēp :Iriin akuutē pāyit. Ākoong'o nyi nyēpō kaarin choo /kipāyiisyēērēē mu kootyooytooriin ākōō pāytooyiin, nyoo kiikiikukany :Yāwuutik kēnyiis chaa chaang', /akiikumwooru nkōō ng'ōōruut chaa chaang' mu Ārāruut nyēpō Kēny. Kāmōōs chaa chaang' mu Ārāruut nyoo Rēēl wōloo /kiikusir ng'al choo mii Ārāruut nyēpō Kēny king'uutuuy kilē maachō :Yēēsu ng'wēny kilēēn, kii chēpuut nyēpō Iriin king'eetee kēny.
Tatwee
Chēpēt nyēpō pāyiisyōōn chēpō Yēēsu (1:1-13)
Pāyiisyoo Yēēsu mu kōōroo Kalilaaya (1:14—8:26)
Kiineet :Yēēsu kiineetanichiich (8:27—9:50)
King'ēētēē :Yēēsu Kalilaaya kuwēētii Chēērusālēēm (10:1-52)
Kiisiir keey :Yēēsu nkōō kāāntōōy chēpō Yāwuutik mu Chēērusālēēm (11:1—12:44)
Kiineet :Yēēsu kiineetanichiich kiyoo wō ku-irēē (13:1-37)
Kichēpēy keey :Yēēsu kunyaril (14:1-42)
/Kēēmutēy Yēēsu taayuu *kōōkwoo Yāwuut (14:43-72)
Wōloo /kiikuparta Yēēsu (15:1-47)
Kiing'eetee :Yēēsu meerat (16:1-8)
Kiing'uuti keey :Yēēsu choo kiiran inyeentee akuuyooytō (16:9-20)