Kareba Moromiꞌ To Noꞌukiꞌ Hi
Matius
Lolita to mampokononto ohina suraꞌ
Suraꞌna hi Matius mampowute pe ingkiꞌ koPueꞌ Yesuna Datu Topohompoꞌ to nodandikiki Pueꞌ Ala. Pueꞌ Yesumo to mobuhoꞌi dandine Pueꞌ Ala to teꞌukiꞌ i lali Suraꞌ Mangkolehi. I lali Kareba Moromiꞌ to noꞌukiꞌ hi Matius hieꞌe, kotuwuꞌna hi Yesu nilolitakiki.
Suraꞌna hi Matius hieꞌe niꞌukiꞌ motuntuni lolitonana kotuwuꞌna Pueꞌ Yesu, mepongka ka konipoꞌanaꞌkiNa, koniriuNa, konohohongkeꞌiNa Belisiꞌ, poturuꞌNa i toaꞌ to woriꞌ, hei pajamaNa mampokoꞌoriꞌ to mahakiꞌ. Uko tiꞌo, suraꞌ hieꞌe mampololita patengkaꞌna hi Yesu ka Galilea wute i Yerusale, hei hapo to mewali i Pueꞌ Yesu i minggu koꞌukoana i lali kotuwuꞌNa i duniaꞌ hieꞌe. Koꞌukoana nilolitakiki woꞌo komahiNe hante kotuwuꞌNa huliꞌ.