Matoose Modhe Odo
1
Yesuusa yella gerita
Luq 3:23-38
1 Abrahaamekofa Dawitekofa yelutta Yesuusi Kristosa yeluttey be gassona ha esako: 2 Abrahaamey Yissaaqe yello, Yissaaqey Yayqoobe yello, Yayqoobey Yuudaara esindo na'axhitaara yello, 3 Yuuday Timaare gara Faresiyaara Zaarahiyara yello, Faresey Hexhrone yello, Hexhroney Raame yello, 4 Raamey Aminaadabe yello, Aminaadabey Na'asone yello, Na'asoney Salmoone yello, 5 Salmooney Raabe garafa Bo'aaze yello, Bo'aazey Ruute gara Yoobeede yello, Yoobeedey Isseye yello, 6 Isseyey kaati Dawite yello.
Dawitey Oriyo macho maaqichanni gara Salamone yello, 7 Salamoney Robe'ame yello, Robe'amey Abiya yello, Abiyay Asafine yello 8 Asafiney Yosafaxhe yello, Yosafaxhey Yoorame yello, Yooramey Ozziyane yello, 9 Ozziyaney Yo'atame yello, Yo'atamey Akaaze yello, Akaazey Hiziqiyase yello, 10 Hiziqiyasey Minaase yello, Minaasey Aamoone yello, Aamooney Yosiya yello, 11 Yosiyay Yo'akiniyara esindo na'axhitaara yello. Ye beraaka Isra'eelaxiti di'utti dhaddi Babiloone u hando. 12 Ye Babiloone di'utti u handosume e geede Yo'akiney Selatiya yello, Selatiyay Zerubabule yello, 13 Zerubabuley Abiyoda yello, Abiyoday Eliyaqime yello, Eliyaqimey Azoore yello, 14 Azoorey Sadoqe yello, Sadoqey Akime yello, Akimey Eliyuda yello, 15 Eliyuday Al'aazare yello, Al'aazarey Mataane yello, Mataaney Yayqoobe yello, 16 Yayqoobey Yoosefe yello. Yoosefeni Mesiheydi hiyutte Yesuusa yella Maarame adekoa e maaqicha.
17 Yeydiwo Abrahaamiyafa Dawite aalloy tamma oyddi yelutte, Dawitiyafa Isra'eeley Babiloone di'utti u hando aalloy tamma oyddi yelutte, ye di'aafa Mesihe aalloy tamma oyddi yelutteydiko u maaqicha.
Yesuusa yelutte
Luq 2:1-7
18 Yesuusi Kristosa yeluttey yeydiko e maaqicha. Esindo Maaramey Yoosefese aykuttesune e etto baanne Ayaana Geeshuna xhiiqussi iinne yeley i gara erutto. 19 Iso aytecha Yoosefey woga kakke gizo axe maaddhi iso axi buro adduse be wordo baa gisha aachiyaannawo dhabese e masso. 20 Ye esa maxiya e yesune Wonto woosaxi afukkana esuse addeydi "Dawite yele Yoosefe! Neese aykuttecha Maaramey xhiiqusosi Ayaana Geeshukofa e maaqe gisha iso efese eezzofuna. 21 Na'uko i yele, esini be axita cubbowafa e maare gisha e sunxeni 'Yesuusa' hidi neyne" yeydi e hido.
22 Ha esi uddi maaqesi Wontoy be kaayaxuna
23 "Siwwayte! Asanxaara muto baa woduroy i xhiiquse. Na'eni i yele. Esani 'Amanu'eele' hidi u sunxe"
yeydi zeeruttechashi aaloronikeko e maaddho. Amanu'eeleydi hiyoni "Wontoy nuurako e yese" hidi hiyoko.
24 Yoosefey gehunsaafa be birto geede Wonto woosaxi otonike beese aykuttecha Maarame e etto. 25 Maaquwaye baaka ye yele i yeloro aallo isaara muto baasso. Yoosefeni ye yelutta xhahe sunxe "Yesuusa" yeydi e hido.