2
Yesuusa beya yooda eraxita
1 Herodisey Yuuda wude kaate maaqicho woggaaka Yesuusay ye wudiyaka Beeteleeme katamaaka e yelutto. Yenniyaka xhoolinte beedi abay maaqesa ereesiti qoossi kese badefa Yerusaleeme u yoodo. 2 Usini "Ayhuda kaate maaqese yelutta yeley ay e yese? Qoossi kese badefa esuse ohe xhoolintey kesusune beediko e buro akkiriya nu yoodo" yeydi hissine u oycco.
3 Kaati Herodiseni ye zeere siidi iitanawo e du'eydo. Yerusaleeme axitini yeydiwo uddi esuke leemo u kesso. 4 Esini ye esuna kahinituse afana maagitaara Muse woga eruseesitaara uddi xheygussi "Mesihey yeluttesi ayana?" hidi uso e oycco. 5 Usitini "Mesihey yeluttesi Yuuda wudiyaka Beeteleeme katamaako. Ye esani esuna nu eresi kaayaxi fissharowaka
6 'Neno Yuuda wudiyaka bente Beeteleeme! Neekaafa ta axita maaqe Isra'eelaxita kakke bidzi durkesi e kese gisha Yuuda wudiya angusse maaddhese katamittaafa fetto neni eero maaquwannako'
yeydiko e diizecha" yeydi u hido.
7 Ye e geedeni Herodisey xhoolinte eraxita aachiyaanna xheygussi xhoolintey bentecho wogga bidzoni shato badi uddi oycci e erdo. 8 Esini "Hanguwayte, ye yelutta yele naddhi modhussi worguwayte. Hi degessoyna tanini handi esuse akkiroronike yoodi taakoni ohuwayte" yeydi hissine Beeteleeme uso e anso.
9-10 Usini ye kaati Herodisese be siidosi geede kessi dhaddi hangisineni be wude be beedecho xhoolinteni sekke assi beedi orjena keddaysi u maddo. Ye xhoolinteni u burona durkisine aandi ye yeley yese godo e eedho. 11 Zawa gelli yeley beyndo Maaramiyara yesune u beedo. Bocuntini u akkirdo. Essaa be oodechosha dodhi worqe, sawwe ixhaane, karawa yeysi ingo u indo. 12 Ye e geedeni Wontoy afukkana uso "Herodiseko maaddhofita" hidi e hido gisha fede ogiyanna maaddhi be wude u hando.
Gibxhe ba'o
13 Xhoolinte eraxiti hando geede Wonto woosaxi Yoosefese afukkana addeydi "Herodisey ha yele wodhese worgiya e yese gisha denduwa, ha yele esindowara etti Gibxhe wude dhaddi ba'uwa! Hanke ne maaqoronike neeko ta ohoro aallo yaha decuwa!" yeydi e hido. 14 Yoosefeni gehunsaafa dendi yeliyara esindowara etti qama Gibxhe wude dhaddi e hando. 15 Herodisey hay'oro aallo yaha e yesso. Ye esini Wontoy be kaayaxuna "Ta yele Gibxhiyafa xheydusso" yeydi e zeerdechoshi aaloronikeko e maaddho.
Herodisey nayshe wodhusosa
16 Herodisey xhoolinte eraxiti biya qaarusosa be erdo woggaaka iitana e huullo. Beeteleemiyakaara e googe yecha godowakaara uddi be tooraxita ansi u beray lam'i beraara lam'i berame yekkiyara maaddhese na'axhita uddi e wodhusso. Ye lam'i beraseni yeysi e matosi xhoolintey bentecho wogga xhoolinte eraxiti garafa oycci be siidechonikeko. 17-18 Yeenkewo kaayaxi Eremiyasey
"Raama katamaa yeefo gaarey e sinte,
iita yeefowara laga gaariyarako yaha unda,
Raheleko be nayshi gisha yeekesa,
i nayshi haydho gisha oseye i inxha'e"
yeydi hissine e zeerdechoshini aallo.
Gibxhefa Nazrate yoowe
19 Herodisey haydho geede Yoosefey Gibxhe yesune Wonto woosaxi esuse afukkana addeydi 20 "Yele wodhese worgichaashiti haydho gisha denduwa, ha yele esindowara etti Isra'eele wude sekke hanguwa!" yeydi e hido. 21 Yoosefey dendi yele esindowara etti Isra'eele wude maaddhi e yoodo. 22 Yoodi biyade Herodise godo Arkelawosey Yuuda wude kaattosa siidi Yoosefey ye wude hame e jhassho. Afukkana hatteni assi Wontoy otinne Galila wude e hando. 23 Ye wude be hando geede Nazrate katamaaka e utto. Yeydini e maaddhosi kaayaxituna¬†"Nazrataxe hidiko e xheygutte" hidi hiyuttecha kaayoy aalorosako.