Gantano wat kuasaꞌ Yesus
20
1 Sino togol odou iri, Yesus ngatun ulun suang daꞌ Baloi Allah, dangan maraꞌ Ago Piliꞌ intad Allah, atong kon imam-imam kepalaꞌ, guruꞌ-guruꞌ agama Yahudi, dangan mutuo-mutuo ulun Yahudi mai dino, 2 dagu kon niro daꞌ Yesus, “Benaraꞌ Mu daꞌ damon, tok intad kuasaꞌ an panakai Mu mal daꞌ sariꞌ angeno? Si nak kuasaꞌ ino daꞌ Diyun?” 3 Sambung kon Yesus daꞌ siro, “Aku po kiꞌ gantano daꞌ dimuyun. Benaraꞌ muyun daꞌ Dakon, 4 si jampuꞌ kuasaꞌ an panakai Yohanes intok mbaptis? Allah atau minisiaꞌ?” 5 Giri iro bapakot, “Gaꞌ takau mendagu, ‘Intad kuasaꞌ Allah,’ Oyo mino mendagu, ‘Kon bal muyun lop sayaꞌ daꞌ Yohanes?’ 6 Tapiꞌ gaꞌ takau mendagu, ‘Intad kuasaꞌ minisiaꞌ,’ sariꞌ ulun jatu mino mandik sitakau dangan batu, sobob iro sayaꞌ Yohanes tu nabi.” 7 Jadiꞌ sambung kon niro daꞌ Yesus, “Akai lop pandai.” 8 Yesus pon mendagu daꞌ siro, “Gaꞌ sinino yo, Aku po lop maraꞌ daꞌ dimuyun, tok intad kuasaꞌ an panakai Ku mal daꞌ sariꞌ angeno.”
Sulumaꞌ wat ulun-ulun an nyiwaꞌ kabun anggur
9 Giri Yesus mendagu wat sulumaꞌ No daꞌ ulun suang, “Sino singkiring ulun an sino tanaꞌ, ginoi mal tanaꞌ ino mangun kabun anggur.a Pongo gino oyo pisiwaꞌ so daꞌ ulun bokon, ginoi makou mai runuang an bokon dalom woktuꞌ an buwoi. 10 Matong woktuꞌ buaꞌ anggur ino nimpun nupuꞌ, ulun an jampuꞌ kabun anggur ino mancuk ripon no makou kitak bagian no, intad asil kabun anggur an pongo nupuꞌ ulun an nyiwaꞌ kabun anggur ino. Tapiꞌ ulun an nyiwaꞌ kabun anggur ino mabal ripon jampuꞌ kabun ino, dangan mancuk so muliꞌ lop ngibit manaꞌ-manaꞌ. 11 Pongo gino, ulun an jampuꞌ kabun ino po mancuk ripon no an bokon, tapiꞌ ripon ino po banabal ulun an nyiwaꞌ kabun anggur ino, dangan oyo po punukuyuꞌ niro dangan mancuk so muliꞌ lop ngibit manaꞌ-manaꞌ. 12 Ginoi ulun an jampuꞌ kabun ino mancuk ripon no an kutulungaiꞌ, tapiꞌ ripon no an kutulungaiꞌ ino po banabal matong so mujai dadaꞌ, dangan oyo po lenalat ulun an nyiwaꞌ kabun anggur ino ginoi pujai so intad kabun ino. 13 Bangun no an jampuꞌ kabun ino mendagu, ‘Kon an binal ku ondo? Anak ku an ningaꞌ ku koyo an benancuk ku, pastiꞌ iro ngormat so.’ 14 Tapiꞌ togol ulun an nyiwaꞌ kabun anggur ino gilong anak ano, iro bapakot dangan mendagu, ‘Oyo tu an mangun jampuꞌ kabun itu mino, waiꞌ panatoi takau yo, supayaꞌ kabun itu mangun jampuꞌ takau.’ 15 Ginoi iro ngalalat so mai luar kabun anggur ino dangan ngamatoi so.” Giri Yesus gantano daꞌ ulun suang, “Igitutu gaꞌ an jampuꞌ kabun ino limikad, kon ayu bal no daꞌ ulun an nyiwaꞌ kabun ino? 16 Pastiꞌ mino oyo matong ngamatoi ulun-ulun an nyiwaꞌ kabun ino, dangan pisiwaꞌ kabun anggur ino daꞌ ulun bokon.” Kidingog dagu wat sulumaꞌ Yesus no, iro mendagu, “Maꞌ angeno mangun sinino.” 17 Giri Yesus gonsolong siro dangan mendagu, “Gaꞌ sinino yo kon latiꞌ udan ayat Kitab Allah itu wat Rajaꞌ Penyolomot an sinitu:
Batu an lop panakai tukang mal baloi,
mangun batu an paling bugunaꞌ intok mal baloi.b
18 Si an datuꞌ daꞌ sawat batu ino, oyo mino unou, dangan si an tunupan batu ino oyo po mino unou.” 19 Giri togol ino ri po guruꞌ-guruꞌ agama Yahudi dangan imam-imam kepalaꞌ kiꞌ ngadakop Yesus, sobob iro pandai, iro tu an kuon Yesus daꞌ sulumaꞌ atu, tapiꞌ iro alaꞌ daꞌ ulun suang.
Wat bayar pajak daꞌ kaisar
20 Guruꞌ-guruꞌ agama Yahudi dangan imam-imam kepalaꞌ, gonsolong guyum salaꞌ Yesus, iro mancuk ulun gipipiliꞌ daꞌ Yesus dangan gantano daꞌ So, supayaꞌ gaꞌ Yesus salaꞌ dagu, iro nak So mai guburnur intok ngukum Yesus. 21 Ulun-ulun an pongo benancuk ino gantano daꞌ Yesus, “Guruꞌ, akai pandai gaꞌ sariꞌ dagu dangan atun Mu no monong, dangan Okou lop guyum rabas daꞌ ulun suang, tapiꞌ Okou ngatun dangan kadaꞌ laung wat an kunuguang Allah daꞌ minisiaꞌ. 22 Jadiꞌ benaraꞌ Mu daꞌ damon, kalap kiꞌ akai bayar pajak daꞌ Kaisar?” 23 Tapiꞌ Yesus pandai kadaꞌ arat niro, giri Yo mendagu daꞌ siro, 24 “Pinilong muyun daꞌ Dakon sikiping uong dinar. Si jampuꞌ gombor dangan karan daꞌ uong itu?” Sambung kon niro, “Kaisar.” 25 Giri Yesus maraꞌ daꞌ siro, “Gaꞌ sinino yo, panakan muyun daꞌ Kaisar kon an arus panakan muyun daꞌ Kaisar, dangan panakan muyun daꞌ Allah kon an arus panakan muyun daꞌ Allah.” 26 Iro lop ntamu salaꞌ intad kon an denagu Yesus daꞌ tungkuangan ulun suang ino. Iro tuwiꞌ dan kongou kidingog sambung Yesus.
Ulun Saduki gantano wat tumuguliꞌ uyag
27 Tutukuraꞌ ulun Saduki matong daꞌ Yesus, an lop sayaꞌ wat ulun tumuguliꞌ uyag. Iro gantano daꞌ Yesus,c 28 “Guruꞌ, Musa nulis aturan itu daꞌ sitakau: Gaꞌ sino laki pongo sino danduꞌ ginoi ondot, ginoi lop pongo sino anak, dangan gariꞌ no laki arus nganduꞌ daꞌ tebalu akaꞌ ano, supayaꞌ dangan gariꞌ no an ondot ino sino kuturunan.d 29 Misal no sinitu, gulu ri pongo sino, turuꞌ kiring iro sengariꞌ, an akaꞌ nganduꞌ ginoi ondot dangan lop pongo sino anak, 30 ginoi danduꞌ tebalu akaꞌ ano, nanduꞌ ariꞌ no an kudungaiꞌ, 31 sinino po daꞌ dangan gariꞌ ano an kutulungaiꞌ matong an kuturuꞌ, iro ondot ngangaiꞌ dangan lop sino anak daꞌ danduꞌ ino. 32 Pusan no danduꞌ ino pon ondot. 33 Senayu no daꞌ danduꞌ ino? Si an mangun laki no daꞌ odou ulun punutuguliꞌ uyag? Sobob kuturuꞌ kiring iro sengariꞌ pongo nganduꞌ so.” 34 Sambung kon Yesus daꞌ siro, “Ulun-ulun an uyag daꞌ diniaꞌ itu nganduꞌ dangan nanduꞌ. 35 Tapiꞌ iro mino an taman punutuguliꞌ uyag intad ulun ondot, dangan iro uyag daꞌ diniaꞌ an bagu, iro lop nganduꞌ dangan lop nanduꞌ. 36 Sobob iro lop kalap ondot ondo, iro nggirad maleikat-maleikat dangan iro no anak-anak Allah, sobob iro pongo punutuguliꞌ uyag. 37 Wat ulun ondot punutuguliꞌ uyag, pongo tunulis Musa togol no ketamu Allah daꞌ rukot duwi an sino apui. Daꞌ dino Musa nyabit Tuhan ino, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.e 38 Jadiꞌ Allah tu lop Yo Allah ulun ondot, tapiꞌ Oyo tu Allah ulun uyag, sobob daꞌ tungkuangan No ulun uyag ngangaiꞌ.” 39 Kidingog angeno tutukuraꞌ guruꞌ agama Yahudi mendagu, “Guruꞌ, monong dagu Mu no.” 40 Pongo gino lop sino an berani ondo gantano daꞌ Yesus.
Yesus kuturunan rajaꞌ Daud tapiꞌ Oyo po Tuhan
41 Yesus maraꞌ daꞌ siro, “Ulun-ulun mendagu gaꞌ Rajaꞌ Penyolomot ino kuturunan rajaꞌ Daud, kon ayu niro kalap mendagu sinino? 42 Sobob Daud orop mendagu daꞌ dalom kitab Mazmur:
Allah pongo maraꞌ daꞌ Tuhan ku:
Ntudung Kou daꞌ sinsiyad pimidis Ku,
43 singgaꞌ Aku mal musuꞌ-musuꞌ Mu kala daꞌ Diyun.f
44 Gaꞌ rajaꞌ Daud nyabit Rajaꞌ Penyolomot itu Tuhan no, latiꞌ no Rajaꞌ Penyolomot ino lop koyo kuturunan no, tapiꞌ labiꞌ tupal intad so.”
Yesus munau supayaꞌ hati-hati daꞌ guruꞌ-guruꞌ agama Yahudi
45 Togol ulun suang kidingog dagu No, Yesus maraꞌ daꞌ murit-murit No, 46 “Piliꞌ-piliꞌ bal mu, maꞌ kau nggirad guruꞌ-guruꞌ agama Yahudi, an gaꞌ iro makou iro makai jubah an piliꞌ dangan guang nohormat daꞌ pasor, an guang ntudung daꞌ janaꞌ an nohormat daꞌ baloi sembayang dangan daꞌ janaꞌ acaraꞌ.g 47 Iro no ngakal tebalu-tebalu intok niro ngalap baloi niro. Dangan intok napis bal niro no, iro sembayang buat-buat. Iro mino nirimo ukum labiꞌ bagat.”