Zakheus
19
1 Pongo gino Yesus dangan murit-murit No matong mai kutaꞌ Yerikho giri iro ncail kutaꞌ ino, nurus daꞌ lakou niro. 2 Daꞌ kutaꞌ ino sino kutuo tukang tagi pajak an pangkor buyag, ngkaran no Zakheus. 3 Oyo kiꞌ gilong kon ayu Yesus, tapiꞌ karnaꞌ ulun kiliwot suang, makaꞌ oyo lop kalap gilong Yesus sobob kiring no ruwiꞌ. 4 Makaꞌ oyo nyimbul nyugulu ulun suang giri nakod pun taun ara, intok no kalap gilong Yesus an mino ncail daꞌ alan ino. 5 Togol Yesus matong daꞌ janaꞌ ino, Oyo gilong mai sawat dangan maraꞌ daꞌ so, “Zakheus, tumun nokou! Sobob odou itu aku arus mapit daꞌ baloi mu.” 6 Giri Zakheus ligou-ligou tumun intad taun ino dangan sonong kadaꞌ nirimo Yesus daꞌ baloi no. 7 Sariꞌ ulun an gilong angeno siyog, dagu kon niro, “Oyo mapit daꞌ baloi ulun budusaꞌ.” 8 Togol niro matong daꞌ baloi no, Zakheus ngkiriyod giri yo mendagu daꞌ Tuhan, “Tuhan, setangaꞌ intad suang hartaꞌ ku mino tinak ku daꞌ ulun an susaꞌ buyag. Gaꞌ sino an pongo nakal ku punuliꞌ ku apat kali lipot daꞌ siro.” 9 Dagu kon Yesus daꞌ so, “Odou itu Allah pongo nyolomot diyun dangan ulun daꞌ baloi itu, sobob okou tu po kuturunan Abraham. 10 Sobob Anak Minisiaꞌ matong untuk guyum dangan nyolomot ulun-ulun an tatak.”
Sulumaꞌ wat uong amas
11 Togol niro kiꞌ matong daꞌ Yerusalem, ulun suang an kidingog Yesus ntukit, iro nantam kuon niro Allah kiꞌ amad mirintaꞌ sebagai Rajaꞌ, sobob ino Yesus ntukit wat sulumaꞌ itu. 12 Dagu kon Yesus, “Sino singkiring ulun kuturunan rajaꞌ makou mai runuang an alud intok no panabangun rajaꞌ, pongo gino oyo limikad. 13 Togol no kiꞌ makou, oyo nimau supuluꞌ kiring ulun ripon no, ginoi nak daꞌ siro uong amas, singkiring ulun kalap sikiping uong amas. Dagu kon daꞌ siro, ‘Panakai muyun koyo uong itu intok muyun badagang matong dakon muliꞌ.’ 14 Tapiꞌ ulun-ulun an mongou daꞌ runuang ino osou daꞌ ulun kuturunan rajaꞌ ino. Ginoi iro ngutus ulun sumunuꞌ so intok maraꞌ daꞌ ulun an pabangun so rajaꞌ, ‘Akai lop guang ulun itu mangun rajaꞌ daꞌ runuang mai.’ 15 Tapiꞌ boi pon sinino, ulun kuturunan rajaꞌ ino totop panabangun rajaꞌ. Togol no muliꞌ mai runuang ino, oyo nimau ripon-ripon no an pongo tinak no uong, intok no pandai tukuraꞌ bangun uong dagang niro an tinak no daꞌ siro. 16 Ripon an timpun matong dangan mendagu, ‘Rajaꞌ, dondo uong amas an tinak mu daꞌ dakon buduang mangun supuluꞌ uong amas.’ 17 Dagu kono daꞌ ripon ino, ‘Piliꞌ laung bal mu ripon ku an piliꞌ, karnaꞌ okou kalap penersayaꞌ dalom usaꞌ an rumot, aku pabangun diyun punguasaꞌ daꞌ supuluꞌ kutaꞌ.’ 18 Ripon an kudungaiꞌ matong dangan mendagu, ‘Dondo uong amas an tinak mu daꞌ dakon buduang mangun limo uong amas.’ 19 Dagu kono daꞌ ripon ino, ‘Okou panabangun ku punguasaꞌ daꞌ limo kutaꞌ.’ 20 Ripon an kutulungaiꞌ matong dangan mendagu, ‘Rajaꞌ, su uong amas an tinak mu daꞌ dakon, aku ngolopot uong ino daꞌ rampai. 21 Aku alaꞌ daꞌ diyun, sobob okou tu ulun an minciogon. Okou ngalap kon an lop jampuꞌ mu dangan okou ngalap kon an lop tananom mu.’ 22 Dagu kon rajaꞌ ino daꞌ ripon no, ‘Uy okou ripon an lop bugunaꞌ, nggirad kon an benaraꞌ mu daꞌ dakon, aku mino ngukum diyun, sobob okou pandai aku tu ulun an minciogon, aku ngalap kon an lop jampuꞌ ku dangan aku ngalap kon an lop tananom ku. 23 Gaꞌ sinino yo, kon bal mu lop nauꞌ so daꞌ ulun an tukang pubungaꞌ uong? Supayaꞌ togol ku muliꞌ ngalap uong ino, uong ku no buduang.’ 24 Ginoi dagu kon rajaꞌ ino daꞌ ulun-ulun an ngkiriyod daꞌ dino, ‘Nalap muyun sikiping uong amas ino intad so, tinak muyun daꞌ ripon an sino supuluꞌ uong amas ino.’ 25 Dagu kon niro daꞌ so, ‘Rajaꞌ, maꞌ sinino, ulun ino pongo sino supuluꞌ uong amas.’ 26 Sambung kon rajaꞌ ino, ‘Aku maraꞌ daꞌ dimuyun, tukid ulun an pongo sino oyo mino tinak labiꞌ suang intad an sino daꞌ so, tapiꞌ si ulun an lop sino, kon an sino daꞌ so nalap po.a 27 Tapiꞌ igitutu nibit muyun mai ditu musuꞌ-musuꞌ ku an lop guang dakon mangun rajaꞌ. Panatoi muyun iro daꞌ tungkuangan ku.’ ”
Yesus tenamu daꞌ Yerusalem dangan sonong kadaꞌ
28 Kon Yesus pongo mendagu sariꞌ kon wat sulumaꞌ No, Yesus nurus lakou No mai Yerusalem, Yesus makou daꞌ tungkuangan niro dangan an bokon po mayaꞌ daꞌ So. 29 Togol No kiꞌ amad matong daꞌ kampung Betfage dangan kampung Betania daꞌ muruk Zaitun, Yesus mancuk dungaiꞌ kiring murit No nyugulu So. 30 Dagu kon daꞌ si duo, “Makou nakau duo gulu mai kampung dedeꞌ ino, gaꞌ akau duo munjob daꞌ dino, akau duo mino kilong anak keledai tupal an dunukug. Keledai ino lop an pongo pununduk ulun. Lanabus muyun duo dukug keledai ino dangan nibit muyun duo mai ditu. 31 Dangan gaꞌ sino ulun gantano daꞌ dimuyun duo, ‘Kon bal muyun duo ngalabus keledai ino?’ Sambung kamu sinitu, ‘Tuhan perlu keledai itu.’ ” 32 Pongo gino, kudungaiꞌ murit No makou dangan ntamu nggirad kon an benaraꞌ Yesus. 33 Katung niro duo ngalabus anak keledai ino, ulun an jampuꞌ keledai ino mendagu daꞌ si duo, “Kon bal muyun duo ngalabus keledai ino?” 34 Dagu kon niro duo, “Tuhan perlu keledai itu.” 35 Ginoi iro duo ngibit anak keledai tupal ino mai Yesus. Pongo gino iro duo ngampin bukurung keledai ino pakai kurub niro dangan nulung Yesus masak mai timbou keledai ino. 36 Katung No ncail munduk keledai ino, ulun-ulun daꞌ dino pon malad kurub niro daꞌ kububuat alan ino. 37 Togol Yesus kiꞌ amad matong daꞌ Yerusalem, tumun daꞌ muruk Zaitun alan an tungkob, murit-murit an mayaꞌ So, manod dangan rumuat ngumpod Allah, karnaꞌ daꞌ sariꞌ mujisat an pongo nilong niro. 38 Iro mendagu, “Bonorokot nyo Rajaꞌ an matong an nutus Allah! Damai daꞌ surgaꞌ dangan Allah numpod daꞌ intok an paling sawat.”b 39 Intad kususuang ulun daꞌ dino sino tutukuraꞌ kiring ulun Farisi mendagu daꞌ Yesus, “Guruꞌ, benancuk Mu murit-murit Mu jano mongou.” 40 Sambung kon Yesus, “Aku maraꞌ daꞌ dimuyun, gaꞌ iro mongou, batu-batu itu po mino rumuat.” 41 Togol Yesus pongo kiꞌ amad matong daꞌ kutaꞌ Yerusalem, Oyo pon nangiꞌ gilong daꞌ kutaꞌ ino. 42 Dagu Kono, “Kiꞌ asiꞌ Ku so, akau an mongou daꞌ kutaꞌ Yerusalem tu, labiꞌ piliꞌ gaꞌ odou itu akau kelatiꞌ kon an kalap mal dimuyun uyag damai dangan Allah! Tapiꞌ gitutu akau lop kelatiꞌ. 43 Sobob sino togol no mino, musuꞌ muyun matong ngililing dimuyun dangan mal pagar an pangkor, intok ngurung, dangan iro mino nyerang dimuyun intad segalaꞌ arah. 44 Iro mino ngamatoi dimuyun an daꞌ kutaꞌ ino, dangan mungkar kutaꞌ ino, sungkung batu pon lop nogom an tersusun alap niro. Sobob akau lop pandai kiran woktuꞌ Tuhan matong nyolomot daꞌ dimuyun.”
Yesus piduꞌ ulun-ulun an polon daꞌ Baloi Allah
45 Yesus munjob mai Baloi Allah giri piduꞌ sariꞌ ulun an polon daꞌ dino, 46 dagu Kono daꞌ siro, “Sino tunulis, ‘Baloi Ku baloi intok sembayang.’ Tapiꞌ akau mal baloi Ku no, janaꞌ ulun ngakal.”c 47 Tukid odou, Yesus ngatun daꞌ Baloi Allah.d Imam-imam kepalaꞌ, guruꞌ-guruꞌ agama Yahudi, dangan ulun adang ulun Yahudi kiꞌ guyum kon caraꞌ niro ngamatoi So, 48 tapiꞌ iro lop ntamu kon ayu caraꞌ niro ngamatoi Yesus, sobob Oyo kinililing ulun suang an guang kidingog atun No.