24
1 Pongo kon odou Sabat ulun Yahudi, daꞌ gagar odou minggu ino, iro makou mai labangan ngibit daun-daun dangan umau lanyung an pongo sinidiaꞌ. 2 Iro kilong batu tutub luang labangan ino pongo tubukaꞌ, 3 giri iro mumpos mai luang labangan ino, tapiꞌ iro lop kilong kiring Yesus. 4 Katung niro ngkiriyod iro tuwiꞌ wat angeno, temengkanaꞌ sino dungaiꞌ kiring ulun amad siro, dungaiꞌ kiring ino bukurub an belendadaꞌ tawang. 5 Dangan kelalan niro, iro pon sujud, tapiꞌ kudungaiꞌ kiring ulun ino mendagu daꞌ siro, “Pat no akau lop guyum ulun uyag daꞌ janaꞌ ulun ondot. 6 Oyo lop sino daꞌ ditu, Oyo pongo tumuguliꞌ uyag ondo. Ingot muyun kon an pongo benaraꞌ No daꞌ dimuyun, togol No daꞌ Galilea, 7 ‘Anak Minisiaꞌ arus tinak mai ulun-ulun an budusaꞌ, ginoi senalib, dangan daꞌ odou kutulungaiꞌ Oyo tumuguliꞌ uyag ondo.’ ”a 8 Giri iro pon kingot daꞌ dagu Yesus. 9 Kon iro limikad intad labangan, iro ntukit sariꞌ angeno daꞌ puluꞌ sag dondo murit dangan ulun-ulun bokon an mayaꞌ Yesus. 10 Danduꞌ-danduꞌ ino, Maria intad Magdala, Yohana, Maria inaꞌ Yakobus dangan danduꞌ-danduꞌ bokon an mbayaꞌ dangan siro maraꞌ so daꞌ rasul-rasul. 11 Tapiꞌ iro lop sayaꞌ kon an benaraꞌ danduꞌ-danduꞌ ino, sobob iro nantam kon an benaraꞌ danduꞌ-danduꞌ ino lop monong. 12 Tapiꞌ Petrus ngkiriyod, giri ligou-ligou makou mai labangan ino. Togol Petrus gilong mai dalom labangan ino, oyo kilong daꞌ dino lanuꞌ purak koy an kapung. Pongo gino oyo makou limikad, dangan oyo gantano dalom kadaꞌ no, kon bal angeno mangun sinino.
Yesus ntipilong daꞌ alan mai Emaus
13 Daꞌ odou ino ri po dungaiꞌ ulun intad murit-murit Yesus makou mai kampung an karan no kampung Emaus, an alud no kiraꞌ-kiraꞌ puluꞌ sag dondo kilu mitir intad Yerusalem, 14 dangan iro duo ntukit sariꞌ kon an pongo mangun. 15 Togol niro duo katung ntukit, Yesus pon matong ngamad siro duo, giri makou mbayaꞌ dangan siro duo.b 16 Iro duo gilong Yesus, tapiꞌ sino an mal si duo lop kulig So. 17 Dagu kon Yesus daꞌ siro duo, “Kon an tunukit muyun duo tu?” Iro duo pon berantiꞌ dangan rabas riminguy. 18 Sambung kon singkiring intad si duo tu, karan no Kleopas, “Okou orop kiꞌ ulun an lop pandai wat kon an pongo mangun daꞌ Yerusalem bagu-bagu itu ri?” 19 Dagu Kon Yesus daꞌ siro duo, “Kon ino?” Sambung kon niro duo, “Wat Yesus ulun Nazaret. Oyo no nabi, an bukuasaꞌ daꞌ dalom usaꞌ No dangan dagu No daꞌ tungkuangan Allah dangan daꞌ sariꞌ ulun-ulun. 20 Tapiꞌ imam-imam kepalaꞌ, dangan ulun-ulun adang mai nak So intok No nukum matong ondot, dangan iro pongo nyalib So. 21 Sobonor no akai gulu ri ngarop So, gaꞌ Oyo tu matong intok ngolopos damon ulun-ulun Israel. Odou itu odou kutulungaiꞌ togol angeno pongo mangun. 22 Tapiꞌ tutukuraꞌ danduꞌ intad kulumpuk mai mal damon kiriang. Daꞌ gagar odou iro mai labangan, 23 iro lop ntamu kiring Yesus, iro maraꞌ iro kilong maleikat-maleikat an maraꞌ Yesus pongo tumuguliꞌ uyag. 24 Sino tutukuraꞌ dangan mai makou mai labangan ino, iro kilong kon an benaraꞌ danduꞌ-danduꞌ ino monong, iro lop kilong kiring Yesus.” 25 Dagu kon Yesus daꞌ siro duo, “Uy akau ulun kurunguꞌ, kiꞌ uyut muyun sayaꞌ, sariꞌ kon an pongo benaraꞌ nabi-nabi! 26 Lop kiꞌ Rajaꞌ Penyolomot arus duol rasaꞌ gulu intok No kalap kuasaꞌ dangan mirintaꞌ daꞌ sariꞌ ulun?” 27 Giri Oyo maraꞌ so dangan piliꞌ-piliꞌ daꞌ siro duo kon an tunulis wat So dalom sariꞌ Kitab Allah, intad timpun kitab-kitab Musa dangan sariꞌ kitab nabi-nabi bokon. 28 Togol niro duo kiꞌ amad matong daꞌ kampung an lenakou niro duo tu, Yesus pon ayu kiꞌ nurus lakou No. 29 Tapiꞌ iro duo nagong Yesus, dagu kon niro duo, “Daꞌ ditu koyo Okou mbayaꞌ daꞌ damon, sobob odou itu kiꞌ rondom, mato odou ino kiꞌ liminyut.” Giri Oyo mapung mbayaꞌ dangan siro duo. 30 Daꞌ togol No ntudung mbayaꞌ dangan siro duo, Oyo ngalap rutiꞌ, Oyo bitirimo kasiꞌ daꞌ Allah, giri mising-mising so dangan magiꞌ so daꞌ siro duo. 31 Togol ino ri po, iro duo kiliman dangan iro duo pon kulig So, tapiꞌ iro duo lop kilong So ondo. 32 Dagu kon an dondo itu, “Manod laung kadaꞌ duo togol No mendagu dangan si duo daꞌ alan, dangan togol No mendagu wat udan Kitab Allah.” 33 Giri iro duo kadat dangan limikad mai Yerusalem. Daꞌ dino, iro duo ketamu puluꞌ sag dondo murit Yesus, an katung intimung mbayaꞌ daꞌ dangan-dangan niro. 34 Iro an intimung daꞌ dino mendagu, “Monong nyo Tuhan pongo tumuguliꞌ uyag ondo dangan pongo ntipilong daꞌ Simon.” 35 Giri iro duo an bagu matong ino ntukit kon pentamu niro duo daꞌ alan dangan iro duo kulig So togol No mising-mising rutiꞌ. c
Yesus ntipilong daꞌ sariꞌ murit No
36 Togol niro ntukit wat angeno, Yesus temengkanaꞌ ngkiriyod daꞌ unod-unod niro dangan mendagu daꞌ siro, “Damai nyo daꞌ dimuyun.” 37 Iro kiriang dangan alaꞌ, kuon niro, iro tu kilong mburuo. 38 Tapiꞌ Yesus mendagu daꞌ siro, “Pat no akau sayaꞌ dangan lop alaꞌ. 39 Nilong muyun longon dangan nilong muyun pa Ku. Pandai kau, Aku natu. Kenangkam muyun, dangan nilong muyun piliꞌ bal, sobob mburuo lop nogom anci dangan tulang, nggirad an ilong muyun daꞌ Dakon tu.” 40 Togol Yesus mendagu Oyo po pilong longon dangan pa No daꞌ siro. 41 Tapiꞌ iro lop pongo sayaꞌ an nilong niro tu Yesus, sobob, daꞌ anod dangan tuwiꞌ niro tu. Yesus pon gantano daꞌ siro, “Sino kiꞌ akan muyun daꞌ ditu?” 42 Iro nak So sangaꞌ payit. 43 Yesus ngalap sangaꞌ payit ino, giri ngakan so daꞌ tungkuangan niro. 44 Oyo maraꞌ daꞌ siro, “Sinitu dagu Ku, an pongo benaraꞌ Ku, togol Ku mbayaꞌ daꞌ dimuyun: Kon an tunulis wat Dakon daꞌ dalom Kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dangan Mazmur, arus mangun.” 45 Giri Yesus ngatun latiꞌ udan Kitab Allah ino daꞌ siro singgaꞌ iro kelatiꞌ. 46 Dagu Kono daꞌ siro, “Sino tunulis, Rajaꞌ Penyolomot arus duol rasaꞌ, dangan tumuguliꞌ uyag intad ulun ondot daꞌ odou an kutulungaiꞌ, 47 dangan po dalom kuasaꞌ karan No, ago wat butubat dangan ngampun dusaꞌ arus pinidatong daꞌ sariꞌ ulun-ulun, nimpun intad Yerusalem. 48 Akau tu nyo an mangun saksiꞌ intad wat suluru an mangun. 49 Aku mino ngutus Lingu Allah daꞌ dimuyun nggirad an jenanjiꞌ Nyamaꞌ Ku. Tapiꞌ akau arus tumulou daꞌ kutaꞌ itu matong kuasaꞌ Lingu Allah sino daꞌ dimuyun.” d
Yesus masak mai surgaꞌ
50 Giri Yesus ngibit siro mujai intad kutaꞌ Yerusalem dangan iro makou mai amad kampung Betania. Daꞌ dino, Oyo nyangkat longon No mborokot siro. 51 Katung No mborokot siro, Oyo ncuwai dangan siro dangan masak mai surgaꞌ.e 52 Iro pon sujud nyambaꞌ So, pongo gino iro muliꞌ mai Yerusalem dangan kadaꞌ an manod laung. 53 Iro turus-turus ngumpod Allah daꞌ Baloi Allah.