Hyang Yesus Embas
Wenten cerita sujati saking Cakepan Sucine indik Hyang Yesus embas.
Ring negara Yahudi, wenten anak lanang mapesengan “Yusuf.” Yusuf puniki anak sane darma. Yusuf sampun masemaya jagi nganten sareng Maria, anak sane bajang genten. Tandina, Yusuf naenang Maria tunangan ipune sampun mobot. Krana ipun anak darma, ipun nenten purun nyelekin Maria ring anake akeh. Nah raris ipun meled ngalain Maria, sawireh Maria punika mobot.
Kacerita mangkin, Yusuf sedek sirep. Risedek Yusuf sirep, raris ipun ngipi polih sabda saking Sang Hyang Tunggal, sapuniki baose, “Edaja kita jejeh nyuang Maria anggon kurenan kitane, sawireh belingan Maria ento uli Roh Sang Hyang Tunggal. Ia lakar nglekadang panak muani, lan kita lakar ngadanin anak cerike ento ‘Yesus.’”
Nah, irika raris Yusuf bangun saking sirepne, ipun raris ngambil Maria kadadosang rabi. Nanging ipun nenten sirep sareng Maria sekadi anake marabian kantos anake alit punika embas.
Kacerita mangkin, Maria ngembasang oka lanang. Nah, raris anak alite punika kawastanin “Yesus,” artinyane “Sang Hyang Tunggal ngrahayuang.” Krana Ida jagi ngrahayuang anake sane nyungsung Ida saking dosa-dosannyane.