Hyang Yesus Kalukat
Wenten cerita sujati saking Cakepan Sucine indik Hyang Yesus kalukat.
Ritatkala Hyang Yesus mayusa tigang dasa warsa, irika wenten anak lanang sane mapesengan “Yohanes.” Dane Yohanes meneng ring karang embang sane linggah tur tuh gersang turmaning adoh kapinin desa.
Nah, kacerita mangkin, ring tukad Yordane irika wenten sentanan-sentanan Abrahame. Irika dane Yohanes ngajahin anake akeh punika sekadi puniki, “Eh tobat ja ragane uli tingkah ane madosa, krana Sang Prabu sane kajanjiang olih Sang Hyang Tunggal jagi gelis rauh mamerintah.”
Irika raris anake akeh punika tobat nyerahang raga kalukat olih dane Yohanes. Nah, saking anake akeh punika wenten sane mataken sekadi puniki, "Napike ragane puniki Sang Prabu sane kajanjiang olih Sang Hyang Tunggal?" Kenten pitaken anake akeh punika.
Raris dane Yohanes masaur puniki, "Tiang nglukat ragane nganggen toya. Nanging Sang Prabu sane jagi rauh punika, maduwe kuasa luwihin kapinin tiang. Ida jagi nglukat ragane nganggen Roh Sang Hyang Tunggal lan api."
Ritatkala punika, rauh raris Hyang Yesus mangda kalukat olih dane Yohanes. Nanging dane Yohanes nenten misadia nglukat Hyang Yesus tur matur sekadi puniki, "Sujatine titiang sane patut tobat lan kalukat olih I Ratu." Kenten atur dane Yohanes.
Raris Hyang Yesus masaur, "Depang ja majalan buka kene, mangda arsan Sang Hyang Tunggal sane mamargi.” Raris dane Yohanes nglukat Hyang Yesus. Ritatkala Hyang Yesus matangi saking toyane, langite mabukak, Roh Sang Hyang Tunggal tedun saking langite punika maraga paksi dara menceg ring Hyang Yesuse.
Raris Sang Hyang Tunggal masabda sekadi puniki, "Ene Putran Nirane ane tunggal, ane Nira sayangin. Ring Anake ene Nira ledang."