Dane Abraham Kapintonin Olih Sang Hyang Tunggal
Wenten cerita sujati saking Cakepan Sucine indik Sang Hyang Tunggal mintonin dane Abraham.
Risampune okan dane Abrahame duur, irika raris Sang Hyang Tunggal masabda ring dane Abraham sapuniki, “Eh Abraham.”
Raris dane Abraham matur “Inggih, Ratun titiang”.
Raris Sang Hyang Tunggal masabda, “Kemu ja cai, ka gununge ane lakar Nira pitujuhin. Ajak ja panak caine ane tunggal, ane cai sayangin. Aturang ia dadi aturan maborbor di gununge ento.”
Raris, benjang semengane, Dane Abraham nyiapin seluwirin kaperluan danene tur mituduhin akalih parekan danene mangda nyarengin dane.
Gelisang cerita, risampune dane nyingakin gunungne punika, raris dane ngraos ring parekan danene sapuniki, “Nongos ja ragane dini. Tiang ngajak panak tiange bakal kemu ka gununge ento, ngaturang bakti ring Sang Hyang Tunggal. Disubane keto tiang bakal mabalik buin mai ajak panak tiange.”
Nah raris dane Abraham lan okan danene mamargi nuju gununge punika. Ring tengahin margi, okan danene matur sapuniki, “Api lan saang sampun wenten. Ring dijake panak dombane?”
Raris Abraham nyaurin, “Sang Hyang Tunggal jagi nyediayang.”
Nah gelisang cerita, Dane Abraham sampun wenten ring gununge punika. Irika dane nyujukang tugu nganggen batu, kadagingin saang ring duur tugune punika. Raris dane negul okan danene ring duur saange punika saha ngambil tiuk jagi ngorok okan danene. Tandumade Sang Hyang Tunggal masabda sapuniki, “Wih Abraham, eda ja kudiang-kudianga panak kitane ento.”
Irika dane Abraham nyingak wenten domba nyangket ring bet-bete. Raris dane ngejuk dombane punika lan ngaturang ring tugune ngantinin okan danene. Raris dane ngadanin genahe punika "Sang Hyang Tunggal nyediayang."
Nah, irika raris Sang Hyang Tunggal malih masabda sapuniki, “Sawireh cai satya kapinin Nira, jani Nira bakal nglaksanayang sekancan semayan Nirane. Nira bakal nadiang cai bangsa ane gede. Turmaning uling cai, Nira bakal ngemaang wara nugraha sid seluwirin bangsa di jagate.”