मत्ती
लिकूरान एडो पाटा
ईसू मसीयालीन तेरान
1
1 इबराईमीन तेरानतेड दाऊद आय आरू दाऊदीन तेरान तो ईसू मसीयालीनa तेरान इद्दी आय:
2 इबराईमीन तीग इसाक जेनोम एञ्ञेड।
इसाकीन तीग याकूब जेनोम एञ्ञेड।
याकूबीन तीग एऊदा आरू ओन तोल्लेर जेनोम एञ्ञेर।
3 एऊदेन तीग पिरीच आरू जोरेल जेनोम एञ्ञेर।
आरू ओर ईय्या तामार आय।
पिरीचीन तीग इसरोन जेनोम एञ्ञेड।
आरू इसरोनीन तीग एराम जेनोम एञ्ञेड।
4 आरू एरामीन तीग आम्मीनादाब जेनोम एञ्ञेड।
आम्मीनादाबीन तीग नयसोन आरू नयसोनीन तीग सलमोन जेनोम एञ्ञेड।
5 सलमोनीन तीग बोवाज जेनोम एञ्ञेड आरू ओन ईय्या राआब आय।
बोवाजीन तीग ओबेद जेनोम एञ्ञेड आरू रूत ओन ईय्या आय।
ओबेदीन तीग इसे जेनोम एञ्ञेड।
6 इसेन तीग दाऊद कोस जेनोम एञ्ञेड।
दाऊदीन तीग सुलेमान जेनोम एञ्ञेड।
ओन ईय्या मुन्नी उरीय्यालीन आयाल मेट्टो।
7 सुलेमानीन तीग रावाबाम जेनमेड।
रावाबामीन तीग आबीय्याल जेनमेड।
आबीय्यालीन तीग आसाल जेनमेड।
8 आसालीन तीग यकोसापात जेनमेड।
यकोसापातीन तीग योराम जेनमेड।
योरामीन तीग उज्जीयाल जेनमेड।
9 आरू उज्जीयालीन तीग योताम जेनमेड।
योतामीन तीग आकाज जेनमेड।
आकाजीन तीग इजकीयाल जेनमेड।
10 इजकीयालीन तीग मानसीयाल जेनमेड।
मानसीयालीन तीग आमोन जेनमेड।
आमोनीन तीग योसीयाल जेनमेड।
11 इसराएली देचेत लोगीन बाबूल देचेतेर लेड़ेय चाजी किली आराकतेर आरू ओरीन कामीयालेर एरीक बाबूल देचे ती उञ्ञेर।
आटनी काटकी किली बाबूल ती उयरान वादेकb,
योसीयालीन तीग एकूनीयाल आरू ओन तोल्लेनकूल जेनमेर।
12 काटकी किली बाबूल एपीकतान पिटतेल एकूनीयालीन तीग सालतीयेल जेनमेड।
सालतीयेलीन तीग जरूबाबील जेनमेड।
13 जरूबाबीलीन तीग आबीयूद जेनमेड।
आबीयूदीन तीग इलयाकीम जेनमेड।
इलयाकीमीन तीग आजोर जेनमेड।
14 आजोरीन तीग सदोक जेनमेड।
सदोकीन तीग आकीम जेनमेड।
आकीमीन तीग इलीयूद जेनमेड।
15 इलीयूदीन तीग इलीयाजार जेनमेड।
इलीयाजारीन तीग मत्तान जेनमेड।
मत्तानीन तीग याकूब जेनमेड।
16 याकूबीन तीग यूसूप जेनमेड।
ऊडी मरीयमीन माईड आय।
मरीयमीन तीग ईसू जेनमेड।
ओनीनी आय मसीयाल एन्डार।
17 इबराईमीन तीग दाऊदीन आर्रे जाम्मा चोवदा पीड़ील एञ्ञोव।
आरू दाऊदीन तीग बाबूल ती काटकी किली उयरान वादेक आर्रे चोवदा पीड़ील;
आरू बाबूल ती एपीकपारे तीग पात्ती मसीयाल आर्रे चोवदा पीड़ील एञ्ञोव।
ईसू मसीयाल जेनोम एर्रानो
18 एपोर ईसू मसीयालीन जेनोम ईटे तीग एञ्ञो:
ओन ईय्या मरीयमीन यूसूपूग आडी मेन्डीर।
एरोड ओर चुरचा एराका मेनेक आद नाती केचूर चिला जियोमीन टिटाक तीग मेन ती तेबोतो एनी पाता चेलोतो।
19 आदूग आदीन माईड यूसूप देरमी मेन्डानूग आदीन बोदी चियाना एनी कुचनाय आदीन चायूरान एनी बिचार चाजेड।
20 ओड एके आटनी चुरता चाजूरानूग पोरबून कान तीग काबेर एन्देर्रान सरग दूतc केलायकूड ती ओनीन देका पाड्डी किली,
“ए यूसूप,
दाऊदीन चिन्डीने!
ईन आपला आयाल मरीयमीन एन्दरू नारचूमेन।
एटे एनोड आदीन मेन ती तेबूरानो नाती केचूर चिला जियोमीन टिटाक ले आय।
21 आद ओक चिन्डीन जेनोम चियरा आरू ईन ओन पिदीर ईसूd इड।
एटे एनोड ओड तान्न लोगीन आपला पापदेरोमूल तीग बाचाकताडe।”
22 “इद चूड़,
मापोरबून कान तीग काबेर वेन्नी किली लोगीन पोक चियरान गुरून तीग,
यावे मापोरबू पोकी मेन्डानो पूरा एरको एनी ईटे एरमो।
23 ओड ईटे पोक्केड नाड:
‘इद चूड़!
ओक वाटा माल मेन ती तेबूरा।
आरू ओक चिन्डीन जेनोम चियरा।
ओन पिदीर इम्मानूएल इडरार।
इम्मानूएल एनोड मापोरबू आम्म चेंगे मेन्डाड एन्डानो आय’” एट्टेड।f
24 आदूग यूसूप गुरगोन तीग चेती किली यावेन सरग दूत पोकरान आकाट आपला आयाल मरीयमीन तान्न ओलेक एन्दरेड।
25 आरू ओड एके आद पाईंग एर्रारे आदीन लेग्गाट चेनेडा।
आद ओक चिन्ड पापीन ओंगोतो आरू ओड ओन पिदीर ईसू इट्टेड।