Likhuwa Lilayi lia Yesu khuli liahandikwa nende
Luka
Okhurakikha
1
1 Khu wa oluyali Teofilo. Abandu abakali bakhaka okhuhandika amakhuwa okhulondekhana khuli kekholekha mwifwe, 2 khuli khwakanyoola okhubirila mu abandu bakalengela okhurulila mukhurakikha nende abandu balaandia likhuwa. 3 Kho siesi nerusia okhukhabilisia nende okhubunjelesia ebikholwa bino kho nakhuhandikila obulayi khuli biakholekha, 4 kho omanye obwatoto bwa amakhuwa ka wechesibwa.
Okhwibulwa khwa Yohana
5 Munyinga cha Heroti yali omwami wa Yutea, yaliho omusaayi bari Sakaria, mulalakho wa abasaayi ba Abiya. Omukhaye wuwe yali bari Lusabeti wa olwibulo lwa Aroni. 6 Boosi bali abalungi mumoni cha Wele khandi baloondanga amalako ka Wele koosi khuli yasunga. 7 Yilali sibaalikho nende omwana ta sikila Lusabeti yali omukuumba, khandi boosi bali baasakhula.
8 Yinyinga yindi, Sakaria yali alakholanga emilimo kikie kia obusaayi mu litembeli lia Wele sikila bwali obwasio bwa omukanda kukwe. 9 Okhulondekhana nende omwiima kwa obusaayi, bamurobola okhubirira mukhupwa khwa ekura kho yenjile mu litembeli lia Omwami asambe ebindu biunyanga obulayi. 10 Abandu bali nibechile okhusaya, bali elwanyi balasayanga ebise bia okhusamba ebindu biunyanga obulayi. 11 Yingeloosi ya omwami yamulolekhanila, yisinjile olubeka lwa omukhono omusaacha kwa obwaali bwa ebindu biunyanga obulayi. 12 Khuli Sakaria yamulola wesundukha khandi wengilwa nende oburi. 13 Halali yingeloosi yamusungila yiri, “Sakaria okharia tawe, Wele wuhulile amasaba kaako. Omukhaye wuwo Lusabeti alakhwibulila omwana omusiani, okhamukulikhe ori Yohana. 14 Akhakile ewe ochachale, khandi abandu abakali bakhasangalile okhwibulwa khukhwe. 15 Akhabe omukhalabani omukhongo wa Omwami. Akhanywakho yindali naho siosi siosi esilulu tawe, okhurulila mukhwibulwa khukhwe akhechusibwe nende Roho Omutakatifu. 16 Akhakalukhasie abana Abaisraeli bakalukhile Omwami Wele waabo. 17 Akharangile okhwicha kho Omwami yeche, akhabe nende amani nende obunyali khuli omung'oosi Elicha yali. Akhakalukhasie emioyo kia abapapa kiaambane nende kia abana baabo, besileka babe baloonde amakhuwa ka abalungifu, kario akhakhole abandu ba Omwami berekekhele okhwicha khukhwe.”
18 Sakaria wareeba yingeloosi ari, “Ekhamanye ndiena endi toto amakhuwa kano kalicha okhwikholekha? Esie nende omukhaye wanje khwasakhula.”
19 Yingeloosi yamusungila yiri, “Esie Kaburieli, omukhalabani wa Wele, nirumirwe ekhurerere oburume obulayi buno. 20 Lengela, olalinya khandi se olaba nende obunyali bwa okhulakaya ta, nabwila yinyinga ya ebindu bino biliicha okhwikholekha, sikila ewe sewusubiile ori amakhuwa kanje kakheche okhwikholekha ebise nebiakhatukha ta.”
21 Abandu bali nebalindile Sakaria elwanyi bahuka bari siina silakilanga nabukula ebise ebiraambi mu litembeli. 22 Lwa yarula elwanyi, seyanyala okhubalakayila khandi ta. Kho baamanya bari yali wulengeele lifumulula mu litembeli, sikila yali alakelekanga buchwa nende amakhono yilali seyanyala okhulakaya ta.
23 Obwaasio buubwe lwa bwawa wachelela yingo. 24 Yinyuma wa amakhuwa kano koosi Lusabeti wabelekha, wamala emiesi kirano nakhachenda ebandu ta, wasunga ari, 25 “Bulano Omwami Wele wusikuule, wundusisiekho chisoni cha enyolanga yimbeli wa bandu!”
Obung'oosi bwa eliibulwa lia Yesu
26 Mumwesi kwa sasaba, Wele waruma yingeloosi Kaburieli mulukoba lwa Kalilaya, lwa balanganga bari Nasareti, 27 khu omukhana omuchima wali nalakane okhuyilana nende omusacha bari Yosefu okhurula mulwibulo lwa Tauti. Omukhana omuchima wulia bamulanganga bari Maria. 28 Yingeloosi yacha yamusungila yiri, “Emilembe, omurobole! Omwami wubeele ninawe.”
29 Halali Maria wesundukha lwa yahulila amakhuwa kalia, mani webaasia sia emileembe kino kiechesia. 30 Yingeloosi yamusungila yiri, “Okhaba nende oburi ta, Maria, Wele wukhurobole. 31 Khandi lengela, olabelekhaa mani wirusiekho omwana omusiani, okhamukulikhe ori Yesu. 32 Akhabe omukhongo khandi akhalangwe ari Omwana wa Wele wa Yikulu. Omwami Wele akhamuwe obwami bwa kukaaye Tauti. 33 Khandi akhaamiye olwibulo lwa Yakopo, obwami bubwe sebuliicha okhuwa ta.” 34 Maria wareeba yingeloosi ari, “Kano kanyalikha kariena mani esie ekhakonakho nende omundu omusacha ta?”
35 Yingeloosi yamukalusia yasunga yiri, “Roho Omutakatifu aleekha khwiwe, amani ka Omukali wa Yikulu bukhakhubeekho khuli esinini, ne sikila kano, omwana ukhebulwe akhalangwe Omuraboola, Omwana wa Wele. 36 Khandi lengela, Lusabeti, omulebe wuwo wamanyikhana okhuba omukumba wubelekhe nende yinda ya omwana omusiani mubusakhulu bubwe, yitukhile emiesi sasaba. 37 Sikila sibulaho sia Wele akhanyala okhukhola ta.”
38 Maria wasunga ari, “Esie nibeele omukhalabani wa Omwami; lekha kekholekhe khwisie khuli wakhasunga.” Mani yingeloosi yarekukha yaacha.
Maria wachendelela Lusabeti
39 Munyinga chilia, Maria warekukha bwangu bwangu waacha mulukoba lwali mu esibala sia ebikulu sia Yutea. 40 Neyakhatukha wenjila munju mwa Sakaria, wakheesia Lusabeti. 41 Lwa Lusabeti yahulila amakhesio ka Maria, omwana munda muumwe wafukunya. Abwene na abwene, Roho Omutakatifu weekha khu Lusabeti. 42 Wayokela nasunga ari, “Ewe wubeele ne chikhabi okhubira abakhasi boosi, omwana wa okhebule akhabe wa chikhabi! 43 Esie ekholile siina siaakila maayi wa Omwami wanje weecha okhungonya? 44 Lengela, khuli embulile buchwa emilembe kikio omwana munda mwanje wafukunya nende obusangafu. 45 Khandi wubeele nende chikhabi wasubiila kho keeche okhwikholekha koosi ka Omwami yalakaya.”
Olwimbo lwa Maria lwa yifuma
46 Maria wasunga ari,
“Omwoyo kwanje kufumia Omwami,
47 khandi omwoyo kwanje kwikhoyela mu
Wele omuhonia wanje,
48 sikila wunjichulile esie
omukhalabani wuwe wetutuyia!
Okhurulila bulaano balandanga bari nabiitwa chikhabi,
49 sikila Omwene Obunyali wukholiile ka okhuukia,
khandi eliira lilie Liraboola nilio.
50 Khandi akholelanga esisa bamuria
okhurula khuselukho ndala okhutukha khuselukho yiindi.
51 Wakhola amakhuwa ka okhuwukia nende omukhono kukwe kwa amani,
wasalanisia ba amebaasio kesileka mumioyo kiabo.
52 Warusia abaami khubwami bwaabo mani
wara hekulu yabo betutuyia;
53 Wayekusia ba yinjala nende ebiindu ebilayi
halali bali nende emiandu wabatimania emikhono emitaaka.
54 Wayeta omukhalabani wuwe Isaraeli
mani wamukholela esisa.
55 Khuli yasungila abakuka beefu,
khu Aburahamu nende olwibulo luulwe.”
56 Maria yamenya nende Lusabeti emiesi kitaru kho wakalukha yingo.
Okhwibulwa khwa Yohana Omupatiisi
57 Lwa ebise bia okhwikangulula biatukha, Lusabeti wekangulula omwana omusiani. 58 Abacheesa nende abalebe lwa bahulila esisa sia Omwami yali namukholeele bekhoyela halala nende Lusabeti.
59 Yinyinga ya munane beecha okhuseba omwana. Mani beenya bamukulikhe bari Sakaria eliira lia papa wuwe, 60 halali ng'ina wasunga ari, “Tawe! Eliira lilie bari Yohana.”
61 Bamusungila bari, “Abulaho mubalebe beefu wuli nende eliira lino ta.”
62 Kho bakelekela papa huwe nende amakhono kho bamanye niye yenya bakulikhe omwana bari wina. 63 Wareeba esipao sia okhuhandikakho, wahandika ari, “Eliira lilie bari Yohana.” Abandu boosi bauka. 64 Abwene na abwene olulimi lulwe lwangua, warakikha okhulakaya nafumia Wele. 65 Oburi bwatiila abacheesa boosi baliho. Abandu balakaya amakhuwa kano mu esibala sia ebikulu sia Yutea sioosi. 66 Boosi bahulia amakhuwa bereeba mumioyo kiabo bari, “Wuno aliba omwana wa lukano sina?” Sikila omukhono kwa Wele kwali ninaye.
Obung'oosi bwa Sakaria
67 Roho Omutakatifu wekhela Sakaria papa wuwe mani wang'ola ari,
68 “Fumia Omwami, Wele wa Abaisraeli,
sikila wichile okhusikula abandu baabe.
69 Wele wefu wukhuhelesie Omuhonia omukhongo
okhurula munju ya omukhalabani wuwe Tauti.
70 Khuli yalakaya okhurula khale
okhubirira mu abang'oosi baabe abaraboola.
71 Kho efwe khuhonisibwe okhurulana nende abasiku befu,
nende yabo boosi bakhakhwenyela amalayi ta.
72 Okhwechesia esisa sia yalaka abakuka beefu
khandi yechulila yindakano yiye yindaboola.
73 Lilaka lia yechubila kuuka wefu Aburahamu,
74 ari akhakhuhonisie okhurulana nende abasiku beefu,
kho khumurumikhile nekhukhali nende oburi bwosi bwosi ta,
75 muburaboola nende obulungi yimbeli wuwe mu obulamu bwefu.”
 
76 “Mwana wanje balikhulanga bari omung'oosi wa Wele wa Yikulu;
sikila olacha yimbeli olombe yinjila ya Omwaami.
77 Okhamanyisie abandu lihonia liabo
lirulana nende okhubeelwa khwa obwoni bwabo.
78 Okhubirila musisa sia Wele wefu
eliuba lia obuhonia lilakhwichila okhurula mwikulu,
79 lirere obuwanga khu boosi bali musiilima
nende boosi bali musiniini sia liifwa,
okhukhwechesia yinjila ya omulembe.”
80 Omwana wakhulunduwa khandi waba nende amani ka mu Roho, waacha wamenya musichiimi nabwila yalolekha ebandu.