लुकाऎ साॽमीम्‍पा
नुऎ खानावाँ
1
लुकाऎ येसुमी खानावाँ साॽमीम्‍पा
1 डीरीक्‌ याॽमीचीऎ कानीम्‌ लुम्‍पी लीमीम्‍पा खानावाँमी बारेबी साॽमॆ योम्‍पक्‌ लॆडुची। 2 हाङ्‌ आख्‍खा लीमीम्‍पा खानावाँ याॽलबाङ्‌ टाङ्‌पाम्‌ मीःगॆॽन खाङ्‌खुबा नुङ्‌ आक्‍कमी बारेबी नुऎ खानावाँ लोखुबाचीऎ काङ्‌का लोमीम्‍पा ह। 3-4 टुङ्‌घङ्‌पा ठीयोफीलस, काङॆ स याॽलऎ बाङ्‌न चोप्‍न खानावाँ काम्‍नुर यक्‍डुङ्‌, मसॆ आनॆ खेम्‍डुनाहा चोप्‍न खानावाँ चैबानऎ ह कामानुङ्‌ आक्‍खा खानावाँ आनॆ वाॽमाम्‌ लागी काम्‍नुर साप्‍हाङ्‌मा काम्‍नीटुङ्‌।
बाप्‍टीस्‍मा पीक्‍खुबा युहान्‍नामी जन्‍ममी बारेमी खानावाँ
5 याहुडीयाबीऎ हाङ्‌ हेरोडमी लः बी, अबीया लोमॆ पुजाहारी याॽमीचीबी एक्‍क हारुन* सामॆक्‍बीऎ जाकारीया लोमॆ पुजाहारी चुआ। हाङ्‌ खोम्‌ खीम्‍टाङ्‌मा सङ्‌क हारुन सामॆक्‍बीऎन लॆटा। हाङ्‌ खोम्‌ नीङ्‌ एलीसीबा लॆटा। 6 आक्‍खाची हीप्‍पान नीङ्‌वाहाङ्‌मी ङारीङ्‌पी नीवाँनेन्‍ची लॆटाची, हाङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ लोमीम्‍पा चोप्‍न खानावाँ मुयुङ्‌साची हाङ्‌ काम्‍नुर पाइयुक्‍साची। 7 हाङ्‌ खोचीम्‌ चाचा मॆन्‍चु मान्‍ठाभनॆ एलीसीबा चाचा ऎटक्‍खुबा लॆटा हाङ्‌ हीप्‍पान पासीङ्‌ मासीङ्‌मा स पीक्‍खॆम्‍पा लॆटाची।
8 इॽया जाकारीया नुङ्‌ खोम्‌ लाङ्‌काम्‍चीम्‌ टाङ्‌पाम्‌ पाल टाआहाङ्‌ जाकारीया नीङ्‌वाहाङ्‌मी ङारीङ्‌पी पुजाहारीमी योम्‍पक्‌ मुमॆ पाइटा। ‌ 9 हाङ्‌ पुजाहारीचीम्‌ चालाना आनुसारा युङ्‌ठङ्‌ हङ्‌सी भॆम्‍माहाङ्‌ ढुपा* हीॽमाम्‌ लागी नीङ्‌ सॆःक्‍मार जाकारीयामी नीङ्‌ सीट्‌टा। 10 ढुपा हीॽमॆ बेला पालुम्‍पी डीरीक्‌ याॽमीची नीङ्‌वाहाङ्‌नुङ्‌ यामुमॆ पाइटामी। 11 आक्‍रक्‍लॽन ढुपा हीट्‌ठाम्‌ युङ्‌ठङ्‌ कॆक्‍पी नीङ्‌वाहाङ्‌मी एक्‍क नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा जाकारीया नुङ्‌ खाङ्‌ङुसा। 12 जाकारीयाऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा खाङ्‌टकु हाङ्‌ कीसीमाऎ हीभुक्‍सा। 13 टर नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबाऎ खो लोसु, “ओ जाकारीया, आकीसीऎ, मान्‍ठाभनॆ आनॆ नीङ्‌वाहाङ्‌नुङ्‌ यामुम्‍पा खानावाँ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ खेम्‍डु। ह आनाम्‌ खीम्‍टाङ्‌माऎ आनाम्‌ लागी एक्‍क वाठाङ्‌पा चाचा टगुकुयॆछ, हाङ्‌ आनॆ खोम्‌ नीङ्‌ युहान्‍ना युङॆ। 14 आक्‍रक्‍ल आना डीरीक्‌ चेन्‍चाक्‍नॆछ, हाङ्‌ डीरीक्‌ याॽमीची खोम्‌ जन्‍मबी चेन्‍चाक्‍मीहाछ। 15 मान्‍ठाभनॆ खो नीङ्‌वाहाङ्‌मी ङारीङ्‌पी ढ्‌या याॽमी ली। खोसॆ डाखमी डीबु हाङ्‌ होइढा डीबुचावा हानाम्‌ स डुङुनी, हाङ्‌ उम् जन्‍म बाङ्‌कॆॽन खो सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ लावाऎ चेप्‍खॆकुयॆछ। 16 खोसॆ डीरीक्‌ इस्राएली याॽमीची उम्‍ची प्रभु नीङ्‌वाहाङ्‌ पोट्‌टी हीङ्‌पॽमीकुचॆछ। 17 आपाचीम्‌ नीवाँ पासाची पोट्‌टी हाङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ लोमीम्‍पा खानावाँ एखेम्‍खुबाची लोमीम्‍पा खानावाँ खेम्‍मॆ लाम्‍फु पोट्‌टी हीङ्‌पॽमीस्‍से नीङ्‌वाहाङ्‌मी लागी काम्‍नुहा याॽमीची मुमाम्‌ लागी खो प्रभुबाङ्‌ याॽल न एलीया रक्‍न नीङ्‌वाहाङ्‌मी लावा नुङ्‌ चॆक्‍मावाबी खॆॽ।”
18 जाकारीयाऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा लोसु, “ग खानावाँ चैबान लीः कामानुङ्‌ मान्‍टॽल कॆ नीवाँयुङ्‌ लॆःॽमॆ? काङा पासीङ्‌ पीक्‍खॆडीङ्‌ हाङ्‌ काम्‌ खीम्‍टाङ्‌मा सङ्‌क मासीङ्‌मा पीक्‍खॆडा।” 19 नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबाऎ खो लोसु, “काङा नीङ्‌वाहाङ्‌मी ङारीङ्‌पी यॆप्‍ढाङ्‌खुबा गाबीरीयल लोमॆ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबाङा ह। आनानुङ्‌ ग काम्‍नुऎ खानावाँ खेम्‍मीॽमाम्‌ लागी नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ काङा पाङ्‌हाङ्‌मीम्‍पा ह। 20 खाङॆ, इग खानावाँ टाऎ लःबी मान्‍टॽ हाङ्‌स लीः।” हानाम्ढारी काङॆ लोमीम्‍पा खानावाँ लीनी, आक्‍रक्‍ल ढारी आनाम्‌ या टानॆछ हाङ्‌ यामुहीनानॆछ, मान्‍ठाभनॆ आनॆ कॆ लोमीम्‍पा खानावाँबी नीवाँयुङ्‌ मालॆटुना।
21 नीङ्‌वाहाङ्‌मी खीम्‍हङ्‌सी जाकारीया ऎॽवा पेनुऎ हला कामानुङ्‌ आक्‍खॆसे याॽमीचीऎ खो पालुम्‍पी हुङ्‌मे सीसुची। 22 जाकारीया नीङ्‌वाहाङ्‌मी खीम्‍पबाङ्‌ आम्‍पक्‍मार याॽमीचीनुङ्‌ मॆनयामुबॽही। हाङ्‌ खोसॆ याॽमीची हुगॆ यामुमीट्‌टुची। मसॆ याॽमीचीऎ खोसॆ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खीम्‍हङ्‌सी सेन्‍चीः खाङ्‌टडु कामानुङ्‌ वाबुची।
23 जाकारीयाऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खीम्‍पी खोसॆ मुमाहा योम्‍पक्‌ लुक्‍पीटु हाङ्‌ उम्‌ खीम्‍पी खारा। 24 आक्‍क डॆङ्‌पी खोम्‌ खीम्‍टाङ्‌मा एलीसीबा बक्‍ख्रीॽमा लीसा, हाङ्‌ ङाची माहीना ढारी खीम्‌ हङ्‌सी टेॽन पेना हाङ्‌ खोसॆ लोसु, 25 “ग योम्‍पक्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ काम्‌ लागीॽन लॆपीडीङॆ ह। खोसॆ काङा नाम्‍नाम्‌ पीसीडीङ्‌ हाङ्‌ याॽमीचीऎ चाचा ऎटक्‍खुबा मेॽनुङ्‌मा कामानुङ्‌ इचोम्‍पा खानावाँ चेम्‍पीडीङ्‌।”
येसुमी जन्‍ममी बारे खानावाँ
26 एलीसीबा बक्‍ख्रीॽमा लीमीम्‍पा ठुक्‍ची माहीना लीमार नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ एक्‍क गाबीरीएल लोमॆ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा गालील आन्‍चालमी नासारट लोमॆ हाटाबी पाङ्‌हाङ्‌सु। 27 खो नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ एक्‍क भ्‍या मालॆःॽमीम्‍पा मरीयम लोमॆ मेॽनुङ्‌माबी पाङ्‌हाङ्‌सु। खो‍मी भ्‍यामी खानावाँ हाङ्‌ डाउड सामॆक्‍बीऎ योसेफ लोमॆ याॽमीनुङ्‌ लीमीम्‍पा लॆटा।
28 नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा खोबी टाआहाङ्‌ लोसु, “स्‍यामीना, नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ आना डीरीक्‌ नेन्‍चाडा! खो आनानुङ्‌ चुः।” 29 मारीयाम्‍ऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबामी खानावाँ खेमुहाङ्‌ कीसीखारा हाङ्‌ आक्‍खॆसे ग मान्‍टॽमा खानावाँर कामानुङ्‌ उम्‌ नीवाँबी मीम्‍पकु। 30 हाङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबाऎ खो लोसु, “मरीयाम्‌, आकीसीऎ, मान्‍ठाभनॆ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ आना डीरीक्‌ नाम्‍नम्पीसीडा। 31 ह खाङॆ, आना बक्‍ख्रीॽमा लीॽना हाङ्‌ एक्‍क ठुक्‍पा चाचा टगुकुना। हाङ्‌ आनॆ आक्‍क ठुक्‍पा चाचामी नीङ्‌ येसु युङॆ। 32 खो ढ्‌या टुङ्‌घङ्‌पा लीऎछ हाङ्‌ खो याॽमीचीऎ चोप्‍बाङ्‌ सङ्‌पीऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी पासा लोकुचॆछ। प्रभु नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ खो खोम्‌ टुबालाबा डाउड रक्‍न हाङ्‌ मुकुयॆछ। 33 हाङ्‌ खोसॆ इस्राएली सक्‍पी हानाम्‍स हाङ्‌डाम्‌ फॆरुकुयॆछ, हाङ्‌ खोम्‌ हाङ्‌डाम्‌ हानाम्‍स लुक्‍खॆॽनी। 34 ग खेमुहाङ्‌ मरीयाम्‍ऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा लोसु, “काङा भ्‍या मालॆॽमीम्‍पा मेॽनुङ्‌माङा ह, मान्‍टॽल ग लीऎ?” 35 नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबाऎ लोसु, “नीङ्‌वाहाङ्‌मी सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ लावा आना सक्‍पी टाऎछ। चोप्‍बाङ सङ्‌पीऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी चॆक्‍मावमी लवा आना सक्‍पी सीःऎछ। मसॆ जन्‍म लीखुबा चाचा सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ लीएछ हाङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌मी पासा लोकुचॆछ। 36 खाङॆ, आनाम्‌ टाङ्‌पाम्‌ याॽमी एलीसीबा मासीङ्‌मा पीक्‍खॆम्‍पा बेला बक्‍ख्रीॽमा लीडा। याॽमीचीऎ खो चाचा आटक्‍खुबा मेॽनुङ्‌मा कामानुङ्‌ इचोयुक्‍सुची। टर गरक्‍ल उम्‌ बक्‍पी ठुक्‍ची माहीनाऎ चाचा चुः। 37 मान्‍ठाभनॆ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ आहेमॆ योम्‍पक्‌ माङ्‌स माआ।” 38 हाङ्‌ मरीयाम्‍ऎ लोसु, “काः ग नीङ्‌वाहाङ्‌मी योम्‍पक्‌ मुखुबाङा ह, आनॆ लोसीन्‍टॽन काबी लीर।” हाङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌मी खानावाँ टॆखुबा खाइटा।
मारीयाम्‌ एलीसीबा चुप्‍सी खॆॽमीम्‍पा
39 हाङ्‌ हेःरढारी सॆॽलन मरीयाम्‌ याहुडीया आन्‍चालबीऎ पङ्‌पङ्‌मा पोट्‌टी एक्‍क गाँवॆँटु खारा। 40 खो जाकारीयामी खीम्‌ हङ्‌सी भॆनाहाङ्‌ एलीसीबा स्‍यामीटु। 41 एलीसीबा मरीयाम्‍ऎ आना स्‍यामीखाना लोमीम्‍पा खानावाँ खेम्‍मा अक्‍सी एलीसीबामी बक्‍पीऎ चाचा चेःपका। आक्‍रक्‍लॽन एलीसीबा सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ लावाऎ चेप्‍खॆटुहाङ्‌ 42 ढ्‌या साम्‍लाऎ गर कासा,
“आना चोप्‍न मेॽनुङ्‌माची भान्‍डा आसीका टक्‍चाम्‍पा मेॽनुङ्‌मा ह, हाङ्‌ आनॆ टक्‍कुनॆ चाचा आसीका टक्‍चाम्‍पा चाचा ह। 43 एॽवा ढ्‌या नाम्‍नावाँऎ गर्डा काः रक्‍मा याॽमीमी खीम्‍पी प्रभुमी मा टाआ? 44 खाङॆ, आनाम्‌ स्‍यामीॽमॆ साम्‍ला खेम्‍मा अक्‍सी काम्‌ बक्‍पीऎ चाचा चेन्‍चासे चेःरा। 45 नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ आना लोमीम्‍पा खानावाँ मान्‍टॽ हाङ्‌स ली कामानुङ्‌ नीवाँयुङ्‌ लॆखुबा आना डीरीक्‌ आसीका टक्‍चाम्‍पा मेॽनुङ्‌मा ह!”
मारीयाम्‍मी साम्‌
46 हाङ्‌ मरीयाम्‍ऎ गरहाङ् साम्‌ इसु, “काम्‌ नीवाँऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी नीङ्‌ ठेरुकु,
47 हाङ्‌ काम्‌ नीवाँ कामी फाक्‍खुबा नीङ्‌वाहाङ्‌बी चेन्‍चाक्‌।
48 मान्‍ठाभनॆ खोसॆ काः रक्‍मा मीछुॽमा याॽमी सङ्‌क मीॽलाइङ्‌। हःयॆबाङ्‌ चोप्‍नसॆ काङा नीङ्‌वाहाङ्‌बाङ्‌ आसीका टक्‍चाम्‍पा याॽमीङा ह लोॽङामीहाछ।
49 मान्‍ठाभनॆ चॆक्‍मावॆ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ काम्‌ लागी एक्‍क ढ्‌या योम्‍पक्‌ मुःपीडीङ्‌। खोम्‌ नीङ्‌ सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ लॆ। 50 खोमी कीसीमाबी पेन्‍खुबाची सक्‍पी खोमी नाम्‍नावाँ डॆङ्‌पी डॆङ्‌पीढारी ली।
51 खोसॆ खोम्‌ चॆक्‍मावा नुङ्‌मा हुक्‌ फॆडु हाङ्‌ कायङ्‌पा मीङ्‌खुबाची चोप्‍न टोम्‍पहाङ्‌सुची।
52 खोसॆ कायङ्‌पा मीङ्‌खुबा हाङ्‌ची उम्‍ची ढुप्‍पाटबाङ्‌ लाबहाङ्‌डुची, हाङ्‌ टाङ्‌पा मीछुॽवा मीङ्‌खुबाची टुङ्‌घङ्‌पा मुडुची।
53 खोसॆ सागॆसीमीम्‍पाची काम्‍नुहा चामाठोका बखार पीडुची, टर चासुम्‍टाङ्‌पाची हप्‍प्रॆक्‌ हुक्‌ पाङ्‌हाङ्‌डुची।
54 नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ खोम्‌ योम्‍पक्‌ मुखुबाचीनुङ्‌ लॆःॽमीम्‍पा खानावाँ मीॽलाडु हाङ्‌ खोम्‌ याम्‍पक्‌ मुखुबा इस्राएलीची काम्‍नुर लॆःडुची,
55 खोसॆ अब्राहाम नुङ्‌ खोम्‌ पीसानासाची नाम्‍नाम्‌ पीसीॽमा हानाम्‍स मामीखॆटु।”
56 मरीयम सुम्‍ची माहीना रः टाङ्‌पाम्‌ याॽमी एलीसीबानुङ्‌ पेना हाङ्‌ उम्‌ खीम्‍पी ऎम्‍पका।
बाप्‍टीस्‍मा पीक्‍खुबा युहान्‍नामी जन्‍म
57 एलीसीबामी चाचा टक्‍मॆ बेला साप्‍पु हाङ्‌ खोसॆ एक्‍क वाठाङ्‌पा पासा टगु। 58 हाङ्‌ प्रभु नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ एलीसीबा सक्‍पी लॆॽमीम्‍पा नाम्‍नावाँ खोम्‌ टाङ्‌पाम्‌ याॽमीची नुङ्‌ गॆअङ्‌मॆअङ्‌हा याॽमीचीऎ सङ्‌क खेमुची हाङ्‌ चेन्‍चाआमी। 59 चाचा टक्‍मीम्‍पा बाङ्‌ची डीनाबी खोची खाट्‌ना* लॆॽमाम्‌ लागी टाआमी। आक्‍रक्‍ल खोचीऎ चाचामी नीङ्‌ उम्‍पाम्‌ रक्‍मान जाकारीया युङ्‌मा ठाबाक्‍मीम्‍पा लॆटा। 60 टर उम्‍मा एलीसीबाऎ लोसु, “हॆॽनॆ, गमी नीङ्‌ युहान्‍ना युङ्‌मा लॆ।” 61 आक्‍खाचीऎ लोसुची, “आनाम्‌ टाङ्‌पाम्‌ याॽमीचीबी गरक्‍मा नीङ्‌ लॆखुबा आसास माआमी।” 62 मसॆ आक्‍खाचीऎ चाचामी उम्‍पा हुगॆ यामुमीट्‌टुची, “आनॆ गमी नीङ्‌ माङ्‌ युङ्‌मा मीन्‍नॆ?” 63 खोसॆ एक्‍क साप्‍ठाम्‌ पाटी ङागुहाङ्‌ “गम्‌ नीङ्‌ युहान्‍ना ह” कामानुङ्‌ साबु। ग खाङुचीहाङ्‌ चोप्‍न याॽमीची आक्‍टीखारामी। 64 आक्‍रक्‍लॽन जाकारीयामी साम्‍ला पक्‍बका हाङ्‌ खोसॆ नीङ्‌वाहाङ्‌मी नीङ्‌ ठेप्‍पकु। 65 इघा चोप्‍न खानावाँ खाङुची हाङ्‌ गॆअङ्‌मॆअङ्‌हा याॽमीची आक्‍खॆसे कीसीआमी। हाङ्‌ ग खानावाँ याहुडीया आन्‍चालमी चोप्‍न पङ्‌पङ्‌मा ठालबी फुबका। 66 इग खानावाँ खेम्‍खुबा चोप्‍नसॆ डॆङ्‌पी ग चाचा मान्‍टॽमा लीऎ हला कामानुङ्‌ उम्‍ची नीवाँबी मीनामी। मान्‍ठाभनॆ खो सक्‍पी नीङ्‌वाहाङ्‌मी चॆक्‍मावा सीॽमीम्‍पा लॆटा।
जाकारीयाऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी नीङ्‌ ठेॽमीम्‍पा
67 युहान्‍नामी उम्‍पा जाकारीया सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ लावाऎ चेप्‍खॆटु हाङ्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ लोमीम्‍पा खानावाँ इबकु।
68 “इस्राएलीचीम्‌ प्रभु नीङ्‌वाहाङ्‌मी नीङ्‌ मॆट्‌टङ्‌ लीर। मान्‍ठाभनॆ खो टाङ्‌पाम्‌ याॽमीचीबी टाआहाङ्‌ फाक्‍बडुची।
69 खोसॆ कानीम्‌ लागी खोम्‌ योम्‍पक्‌ मुखुबा डाउडमी सामॆक्बाङ्‌ एक्‍क ढ्‌या फाक्‍खुबा चॆक्‍मावाऎ हाङ्‌ मुःडु।
70-71 काङ्‌का काइसॆ लॆखुबाची हाङ्‌ सीच्‍चोखुबाचीम्‌ चॆक्‍मावाबाङ्‌ खोसॆ कोब्‍कानी डोब्‍कानी कामानुङ्‌ याॽलन नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ लोमीम्‍पा खानावाँ इखुबा सॆङ्‌सॆङ्‌हा याॽमीचीबाङ्‌ लोमीम्‍पा लॆटा।
72 खोसॆ काङ्‌कामी टुबालाबाची खोम्‌ नाम्‍नावाँ खाङ्‌मुमाम्‌ लागी हाङ्‌ आक्‍खाचीनुङ्‌ लॆःॽमीम्‍पा सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ चुप्‍लाङ्‌ यॆॽमाम्‌ लागी खोसॆ ग योम्‍पक्‌ कानीम्‌ लुम्‍पी लॆटु।
73 आक्‍क चुप्‍लाङ्‌ खोसॆ कानीम्‌ टुबालाबा अब्राहामनुङ्‌ लॆःॽमीम्‍पा लॆटु।
74 मान्‍ठाभनॆ काङ्‌का काइसॆ लॆखुबाचीम्‌ हुक्‍बाङ्‌ आम्‍पहीसीर हाङ्‌ मॆङ्‌कीसीरे नीङ्‌वाहाङ्‌मी योम्‍पक्‌ मुहीसीर,
75 हाङ्‌ कानीम्‌ चोप्‍न हीङ्‌माखाबी सॆङ्‌सॆङ्‌ऎ नुङ्‌ नीवाँनेन्‌ लीसे खोम्‌ ङारीङ्‌पी योम्‍पक्‌ मुटकीर।
76 ह काम्‌ पासाउ, आना चोप्‍बाङ्‌ सङ्‌पीऎ नीङ्‌वाहाङ्‌मी नीङ्‌वाहाङ्‌ऎ लोमीम्‍पा खानावाँ इखुबा याॽमी लीॽनॆछ, मान्‍ठाभनॆ आना प्रभुमी लाम्‍फु मुमाम्‌ लागी खोबाङ्‌ याॽल खॆःॽनॆछ।
77 आनॆ खोम्‌ याॽमीची माङ्‌पारा आक्‍खाचीम्‌ हीङ्‌वाबाङ्‌ यङ्‌मीॽमा टङ्‌चाकाम्‍नी हाङ्‌ फागुकानी लोमॆ खानावाँ लोकुचीना। 78 मान्‍ठाभनॆ कानीम्‌ नीङ्‌वाहाङ्‌ नाम्‍नावाँ नुङ्‌मा हाङ्‌ नाम्‍नाम्‍पीसीखुबा लॆ। मसॆ खोसॆ पारुबाङ्‌ खीस्‍‍ट नाम्‍सङ्‌ऎ ङीबक्‍ऎ नाम्‍र पाङ्‌हाङ्‌कु,
79 हाङ्‌ माॽयाक्‍टबी पेङ्‌खुबा नुङ्‌ सीखॆॽमा ठाबाक्‍मीम्‍पाची खोसॆ नाम्‌ रक्‍न ङीमानुङ्‌ ख्रीस्‍‍ट पाङ्‌हाङ्‌पीकुची। हाङ्‌ आक्‍क नाम्‍ऎन कानी काम्‍नुऎ लाम्‍फुबी लाम्‍ढुमीकीहाछ।”
80 हाङ्‌ युहान्‍ना पुबक्‍से खारा हाङ्‌ नीवाँबी चॆक्‍मावाऎ लीसे खारा टर इस्राएलीचीम्‌ लुम्‍पी खानावाँ माइबक्‍रढारी खो आसास पेम्‍मीनीहा ठालबीॽन पेना।