ƉƖPAZƖYƐ TƆM
TAKAYAƔ
1
Ɛsɔ labʋ kedeŋa nɛ ɛyʋ yɔ
1 Ɖɩpazɩyɛ taa lɛ, Ɛsɔ labɩ ɛsɔdaa nɛ tataa. 2 Tɛtʋ kɛwɛ yem, tɩfɛyɩ wɛtʋ natʋyʋ, nabʋyʋ fɛyɩ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ, liŋgamʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ kɛwɛnɩ yem lemm. Cɩkpɛndʋʋ koyu kʋ-yɔɔ kpemm. Piyele Ɛsɔ Kalɩzaɣ wɛɛ liŋgamʋʋ ŋ́gʋ kʋ-yɔɔ nɛ kɔcɔʋ. 3 Peeye Ɛsɔ yɔɔdaa se: Ñalɩmɩyɛ ɛñandɩ! Nɛ ɖɩɖɩ ñandɩ ɖɔɖɔ. 4 Ɛsɔ cɔnɩ ñalɩmɩyɛ nɛ ɛna se, ɖɩwɛ ɖeu, nɛ ɛtayɩ ɖɩ nɛ cɩkpɛndʋʋ pɛ-hɛkʋ taa. 5 Ɛsɔ yaa ñalɩmɩyɛ se, wɩsɩdaa nɛ cɩkpɛndʋʋ se, ɖoódaa. Ɖoó yu, nɛ tɛʋ fe: kɩyakʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ lɛ.
6 Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, ɛsɔtɔnʋʋ ɛ́wɛɛ nɛ kɩ́tayɩ lɩm tɔm naalɛ! 7 Nɛ pɩla ḿbʋ ɖɔɖɔ. Mbʋʋ Ɛsɔ labɩ ɛsɔtɔnʋʋ nɛ ɛtayɩnɩ lɩm mbʋ pɩwɛ kɩ-haɖɛ nɛ mbʋ pɩwɛ ki-hayo yɔ, pɩ-hɛkʋ taa. 8 Ɛsɔ yaa ɛsɔtɔnʋʋ ŋ́gʋ se, ɛsɔdaa. Ɖoó yu, nɛ tɛʋ fe: kɩyakʋ naalɛ ñɩŋgʋ lɛ.
9 Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, lɩm mbʋ pɩwɛ ɛsɔtɔnʋʋ hadɛ kiŋ yɔ, pikpeɣli ɖoli kʋɖʋm, nɛ piyele ɖenɖe pɩwɛ waɣwaɣ yɔ! Nɛ pɩla ḿbʋ ɖɔɖɔ. 10 Ɛsɔ yaa ɖenɖe pɩwɛ waɣwaɣ mbʋ yɔ se, tɛtʋ nɛ piyele ɛyaa lɩm mbʋ pikpeɣlaa yɔ se, tengu. Ɛsɔ cɔnaa lɛ, ɛna se pɩwɛ ɖeu. 11 Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, mbʋ mbʋ pɩñɔʋ tataa yɔ, pɩñɔ: Ñɩtʋ nɛ tɔɔnasɩ mba palʋlʋʋ ɖomaɣ yɔ, nɛ tɩŋ ndɩ ndɩ weyi ɩlʋlʋʋ pe nɛ a-ɖomaɣ yɔ, pɔñɔ! Nɛ pɩla ḿbʋ ɖɔɖɔ. 12 Mbʋʋ, mbʋ mbʋ pɩñɔʋ tataa yɔ, pɩñɔwa: ñɩtʋ ndɩ ndɩ, nɛ tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ, paa mbʋ nɛ pu-ɖomaɣ, nɛ tɩŋ ndɩ ndɩ weyi ɩlʋlʋʋ pe nɛ a-ɖomaɣ yɔ, pɔñɔ tɛtʋ yɔɔ. Ɛsɔ cɔnaa lɛ, ɛna se, pɩwɛ ɖeu. 13 Ɖoó yu, nɛ tɛʋ fe: kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ lɛ.
14 Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, mɩntʋsɩŋ nɩɩyɩ ɛ́wɛɛ ɛsɔdaa nɛ ɛtayɩ wɩsɩ nɛ ɖoó pa-taa, nɛ ɩkɛnɩ mbʋ pɩsɩŋnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ kazandʋ kɩyakɩŋ, nɛ kɩyakɩŋ lɛɛŋ nɛ pɩnzɩ yɔ! 15 Ɖɔɖɔ lɛ, mɩntʋsɩŋ ɩnʋ ɩwɛɛ ɛsɔdaa nɛ ɛñandɩɣ tataa! Nɛ pɩla ḿbʋ ɖɔɖɔ. 16 Mbʋʋ Ɛsɔ labɩ mɩntʋsɩŋ sɔsɔŋ naalɛ nɛ tɩɩnzɩ. Mɩntʋsɩŋ ɩnʋ, lɛɛkʋ kɩlɩ lɛɛkʋ. Ŋgʋ kɩkɩlaa yɔ, kɩwɛnɩ ɖoŋ wɩsɩdaa nɛ cikpeluu ñɛwɛnɩ ɖoŋ ɖoódaa. 17 Ɛsɔ ɖʋ-ɩ ɛsɔtɔnʋʋ yɔɔ se, ɛñandɩ tataa, 18 nɛ ɛwɛnɩ ɖoŋ wɩsɩ nɛ ɖoó pɔ-yɔɔ, nɛ ɛtayɩ ñalɩmɩyɛ nɛ cɩkpɛndʋʋ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛsɔ cɔnaa lɛ, ɛna se, pɩwɛ ɖeu. 19 Ɖoó yu, nɛ tɛʋ fe: kɩyakʋ naanza ñɩŋgʋ lɛ.
20 Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, tɛtɛ kpɩna ndɩ ndɩ wena awɛɣ lɩm taa yɔ, ásu lɩm taa, nɛ mbʋ mbʋ pɩkʋyʋʋ yɔ, pʋbʋ ñakʋyɩ ɛsɔtɔnʋʋ hadɛ kiŋ ɛsɔdaa! 21 Mbʋʋ Ɛsɔ labɩ lɩm taa kpɩna sɔsɔna, nɛ mbʋ pɩtɩŋa payɩ pɩwɛ wezuu lɩm taa ndɩ ndɩ yɔ sakɩyɛ, nɛ sumasɩ ndɩ ndɩ. Ɛsɔ cɔnaa lɛ, ɛna se, pɩwɛ ɖeu. 22 Ɛsɔ wazɩ pɔ-yɔɔ: ɛtɔm se, lɩm taa kpɩna ɛlʋlɩ, nɛ pihuúu, nɛ pisu lɩm taa. Ɛtɔ ɖɔɖɔ se, sumasɩ ñohuúu tɛtʋ yɔɔ. 23 Ɖoó yu, nɛ tɛʋ fe: kɩyakʋ kagbaanzɩ ñɩŋgʋ lɛ.
24 Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, kpɩna ndɩ ndɩ: Ɖɩɣa kpɩna ndɩ ndɩ, nɛ tɛtɛ kpɩna ndɩ ndɩ, nɛ mbʋ mbʋ pɩñɔ keŋ nɛ pɩkʋyʋʋ ɛsɔdaa ndɩ ndɩ yɔ, nɛ tɛyɛ kpɩna ndɩ ndɩ, pɛwɛɛ tɛtʋ yɔɔ! Nɛ pɩla ḿbʋ ɖɔɖɔ. 25 Mbʋʋ Ɛsɔ labɩ tɛyɛ kpɩna ndɩ ndɩ, nɛ ɖɩɣa ñɩna ndɩ ndɩ, nɛ tɛtɛ kpɩna ndɩ ndɩ, nɛ mbʋ mbʋ pɩñɔ keŋ nɛ pɩkʋyʋʋ ɛsɔdaa yɔ ndɩ ndɩ. Ɛsɔ cɔnaa lɛ, ɛna se pɩwɛ ɖeu. 26 Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ tasɩ yɔɔdʋʋ se, pala ɛyʋ nɛ ɛnɩɣzɩnɩ-wɛ, ɛwɛɛ ɛzɩ pɛwɛʋ yɔ, nɛ ɛcɔŋnɩ kpakpasɩ yɔɔ lɩm taa, nɛ sumasɩ yɔɔ ɛsɔdaa, nɛ ɖɩɣa kpɩna nɛ tɛtɛ kpɩna nɛ mbʋ mbʋ pɩñɔ keŋ nɛ pɩkʋyʋʋ ɛsɔdaa yɔ pɔ-yɔɔ tataa!
27 Toovenim, Ɛsɔ labɩ ɛyʋ nɛ ɛnɩɣzɩnɩ ɛnʋʋ Ɛsɔ
Ɛlabɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ.
Ɛlabɩ-ɩ abalʋ nɛ halʋ.
28 Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ wazɩ pɔ-yɔɔ: eheyi-wɛ se, palʋlɩ nɛ pihuúu nɛ pisu tɛtʋ yɔɔ, nɛ pɛwɛnɩ ɖoŋ tɩ-yɔɔ, nɛ pɔcɔnɩ kpakpasɩ yɔɔ lɩm taa, nɛ sumasɩ yɔɔ ɛsɔdaa, nɛ kpɩna wena a-tɩŋa payɩ aɖɔŋ yɔ, a-yɔɔ tɛtʋ yɔɔ. 29 Ɛlɛ, Ɛsɔ tɔ se, pɔ́cɔnɩ nɛ pána! Ɛnʋʋ Ɛsɔ, ɛhaɣ-wɛ kedeŋa yɔɔ ñɩtʋ nɛ tɩŋ pe-pe se, pɛ́kɛnɩ pɔ-tɔɔnaɣ. 30 Piyele tɛtʋ yɔɔ kpɩna tɩŋa, nɛ sumasɩ tɩŋa ɛsɔdaa, nɛ mbʋ pɩtɩŋa payɩ pɩɖɔŋ yɔ, tobi taa se, mbʋ pifeziɣ yɔ, ɛha paba ñɩtʋ nɛ hatʋ se, pɛkɛnɩ pɔ-tɔɔnaɣ, nɛ pɩla ḿbʋ ɖɔɖɔ. 31 Ɛsɔ cɔnaa lɛ, ɛna se mbʋ pɩtɩŋa payɩ ɛlaba yɔ, pɩwɛ ɖeu pɩtɩɩfɛyɩ. Ɖoó yu, nɛ tɛʋ fe, kɩyakʋ loɖo ñɩŋgʋ lɛ.