Exodus
Hay Aat Ten Libnu
Hay Nangitudo' eten Liblu: hi Moses.
Hay Nangitud'an Moses eten Liblu: nan Hudyu.
Hay Pohdon nan Ngadan ten Liblun Ibaga: hay nakakan.
Hay Gutud hi Nangitud'anan ten Liblu: hidin numbattanan di 1290 B.C. hi engganah din 1250 B.C.
Hay Teman ten Liblu: hay nahayhaynod an na'at hinan Hudyuh din natayan Joseph ta engganah din nana"adandah nan Tuldan Abung hinan mapulun.
Hay Outline ten Liblu:
Hay na'at hinan Hudyu YA UNDA makak ad Egypt (1:1-13:22)
Hay na'at ya impaligligat nan i'Egypt nan Hudyu (1:1-22)
Hay na'at ya indadaan Apo Dios hi Moses ta hiyay mamaliw hinan Hudyu (2:1-7:13)
Hay na'at ya impaligligat Apo Dios nan i'Egypt (6:14-12:30)
Hay na'at ya inabak nan Hudyu nan i'Egypt (12:31-13:22)
Hay na'at hinan Hudyuh DIN NALPAHAN di nakakandad Egypt (14:1-40:38)
Hay na'at ya bimmad'angdah nan Mumbolah an Baybay (14:1-15:21)
Hay na'at ya nunle'le'oddah nan mapulun hidin umayandah nan Duntug an Sinai (15:22-17:7)
Hay na'at ya ni'gubatdah nan holag Amalek (17:8-16)
Hay na'at ya pento'da nan u'upihyalda (18:1-27)
Hay na'at ya nungkampudah nan Duntug an Sinai (19:1-40:38)
Hidid Sinai ya inadalday Uldin Apo Dios (19:1-24:18)
Hidid Sinai ya inyammaday Tuldan Abung Apo Dios (25:1-40:38).