2
Miyapituh Algaw
1 At gintud Apo Dios an amin nan limmunan ad daya, ya tun luta, ya an amin nan wada. 2 Ya heden miyapitun algaw ya lempahnay tamuna ta nun'eblay ti nalpah an amin di nunlumuwana. 3 At nginilinah den algaw, ya winagahana an inalinay me'gonan ti hiyah ne algaw hi nun'eblayana ti nalpah an amin nan inatnan nunlumun amin hi logom.
Nan Galden an Eden
4 At umat hituy aat di nalmuwan tun luta ya ad dayah din nunlumuwan Apo Dios. 5 Ya tun luta ya mi'id pay ah himmangaw unu nitanom, ya agguy pay impa'udan Apo Dios, at mi'id di muntanom. 6 Mu waday danum an bumuhu' an malpuh nan lutah mangpot hinan tu'yapna. 7 At hi Apo Dios ya innalna nan pito',a ya pen'olna ta inyammanah tagu, ya hinodohdaanay olongna, ya nalmuy hodohdana, at na'amman an mataguh Adam.
8 Ya tinamman Apo Dios ad Eden an wah appit di buhu'an nan algaw ta hiyay nangihinanah nan lala'in limmuna. 9 At limmunan amin di numbino'ob'on an ayiw an mun'aphod di tigawda ya maphod an ma'an di bungada. Ya limmuna goh hinan gagwana han ayiw an mangidat hi itaguan ya nan ayiw an mangidat hi la'eng ta mabalin an innilaon nan maphod an ma'at unu nan nappuhi.
10 Ya waday wangwang an nalpud Eden ta way nanebnah nan himmangaw. Mu hay aat nan wangwang an nange'wan de han Galden ad Eden ya nun'opat di nunhappangana. 11 Hay ngadan nan nahhun an oha an happang di wangwang ya ad Pishon an nange'wah ad Havilah an wadan di balitu'. 12 (Nan balitu' hidi ya nahamad an namahmah. Ya wada goh di ma'ah'upan hidi an lotan di ayiw an ma"aphod di hunghungna ya nan na'angnginan batu.) 13 Ya hay ngadan nan miyadwan happang di wangwang ya ad Gihon an nange'wah ad Cush. 14 Ya hay ngadan nan miyatlu ya ad Tigris an nange'wah appit di buhu'an di algaw ad Ashur. Ya hay ngadan di miyapat ya ad Euphrates.
15 At hi Apo Dios ya inhinanah de han lala'ih nan Galden an Eden ta hiyay manamun mangipapto' hinan wah di. 16 Ya inalinan hiyay, “An amin di bungan tun ayiw hitun galden ya mabalin an onom. 17 Mu adim ahan onon nan bungan nan ayiw an mangidat hi la'eng an dumalat hi pangimmatunan hinan maphod unu nappuhi.” Ya impidwan Apo Dios an nangalin hiyan inalinay, “Mahapul ahan an adim onon nan bungan den ohan ayiw. Ti onom ay ya matoy'an ne han algaw an panganam.”
Hay Nalmuwan Eve
18 Ya inalin goh Apo Dios di, “Adi maphod hi un oh'ohhah ten lala'i. At lumuwo' di oha ta waday pi'yibbanah bumadang ay hiya.” 19 At innalna nan luta, ya inyammanah numbino'ob'on an a'animal ya hamuti. Ya inyuynan de han lala'i an ipattig ta ngadnana dida. At nan nangalinan dida ya hiyay ngadanda. 20 At nginadnan han lala'i nan do'ol an hamuti ya nan a'animal, mu mi'id ah ohan didah mabalin hi ibbana ta way bumadang ay hiya.
21 At hay inat Apo Dios ya impalo'na nan lala'i ta nimogmog di enlo'na, ya innalnay ohah taglang de han lala'i, ya impabangngadna an nun'addumon nan lamoh. 22 At iyammanah den tungal an taglang di lala'ih babai ta nalpah ya inyuynan de han lala'i. 23 Ya inalin han lala'iy, “Maphod ta nan tungal ya nalpuh nan tungal'u, ya nan lamohna ya nalpuh nan lamoh'u! At mangadnan hiyah babaib ti hay nalpuwana ya nan lala'i.”c 24 Ya hiyaat un wa ay ta malhin nan lala'i ya taynana nan o'ommodna ta miyaddum hinan babain ahawana ta paddungnay unda ohan odol.d
25 Ya nan lala'i ya han ahawanan babai ya ta"on unda numbobollad mu adida bumain.