గోండి బాసత ఇద్ పూన నియమున్ బారెతె
మునె వెహ్వల్ గొస్టి
బాస ఇన్వల్ మాయ్నన్ బగవంతల్ సీత ఇనమ్ ఆంద్
అసల్ బాస ఇత్తెకె బతల్? నరిమన్కలిర్ వొరొన్ వొరొర్ తమ్వ మన్ద అని దిల్త అని ఉండె బదె సమాచర్తున్ గొస్టిన రూప్నె అర్తమ్ ఆనల్ వెహ్వల్ సెలెకె లిహి కీసి మన్వడున్ బాస ఇంతెర్. ఇద్ బాస గొస్టినె ఇత్తెకె బద్ గొస్టి బగ వాయన ఇన్వల్ వాక్యమ్‌న రూపున్ పియ్సి, కాలమున్ పియ్సి తయర్ ఆసి మందంత. ఈతల్ బాస కీనెకెనె ఇద్ కలితగ నరిమన్కల్ సమ్దొ జాతి-జన్వర్‌క్నగటల్ అలగ్ అని డగుర్-పాన్దె మంతొర్. ఇద్ బాసయె మాయ్నలిర ముకె గున్ ఆందు. ఇదెన్ హిందలె మాయ్నన జాతి, రీతి-రివజ్, కాయ్దంగ్-కానున్క్ అని మాన్-పాన్దె తాక్వల్ ఇద్ దునియతుర్కున్ కరె మాంత.
బాస బగటల్ వాత? బగవంతల్ ఇద్ కలితున్ బెయ్ సోబ గడి కీతొర్. బహన్ ఇత్తెకె, తీర్-తీర్క్‌నంగ్ మరక్నె, రంగ్-రంగ్నంగ్ పుంగక్నె, దుస్రొ దుస్రొ జన్వర్‌తె, దుస్రొ-దుస్రొక్ జాతినె అని బాసనె తయర్ కీతొర్. బారితెకె ఇహిన్ వెలె తీర్క్ మత్తెకె, బగవంతన్ చొకొట్ లాగంత. అదెన్ సాటి బగవంతలె ఇవ్ సమ్దొ బాసన వరమున్ దునియతుర్ మాయ్నలిర్‌కున్ సీతొర్. మాయ్నన పుట్‌గడ్మి బగవంతనల్ ఆతపినయ్, బాసన పుట్‌గడ్మి గిర్ బగవంతనలె ఆత.
బాసత ఉదెస్ బతల్? ఇద్ దునియతగ మన్వల్ హర్ ఉంది బాసతున్ మాన్ పుటన అని అద్ బాసతున్ బారెతె దిహన్తె పరిక్స కీసి కరియన. ఇద్ బాస వడ్క్‌వల్ పర్జ ఇచుర్ ఇచుర్ మరుంగ్సి, తాన్ బూలె మాయ్వక్ మన్లె, రాకి కీసి ఇరన. నమునతున్ బహన్ ఇత్తెకె, మా కోయ సెలెకె గోండి గొస్టిన్ డిక్సనరిన రూప్నె, మా కోయ బాసతున్ పుస్తక్‌న రూప్నె చాపి కీసి ఇరన. అహ్నె పాటనె రూప్నె అని సినిమన రూప్నె గిర్ తయర్ కీసి రాకి కియన.
కోయనె సెలెకె గోండి బాసతె బయ్బిల్ బారి మందన? హర్ వొరొన్ బాసతున్ వాచి కియ్వల్ అని లిహి కియ్వల్ హక్ మంత. హర్ వొరొన్ సతెమున్ కరి కియ్వల్ అని అర్తమ్ కియ్వల్ హక్ మంత. తనకున్ ఇస్టమ్ వాత అదెనగ బరొస ఇర్లె హర్ వొరొన్ హక్ మంత. దునియతగ మన్వల్ హర్ వొరొన్ గిర్ బగవంతన్ బారెత కబుడున్ వాచి కియ్వల్ అని కేంజ్వడ హక్ మంత. అని తమ్వ సాటి మన్వల్ అద్ కబుర్ కేంచి, మన్-దిల్తగ సోంచ్ కియ్వల్ జురత్ మంత. బగవంతల్ మా సాటి బతల్ కీతొర్ అని బతల్ తయర్ కీసి ఇర్తొర్ ఇన్వడున్ బారెతె మరట్ ఇంకె వేరి మా బాసతె వాచి కియ్మకి. బగవంతల్ మా సమ్దిర్‌కున్ బతల్ వెహ్చెర్ మంతొర్ ఇన్వల్ కరి కియన్ సాటినె, ఇదెన్ కోయనె లిహి కియ్వల్ జర్గ్‌త. ఇద్ తీర్దె వోర్ బగవంతన్ కరి కీసి, వోన్ బారెతె సమ్జె మాసి, మరట్ వోన సేవ బరొబర్ తరికతె కియన ఇంజెరెన్‌తె, ఇద్ ముకె కామ్ కియ్వల్ జర్గ్‌త.
బయ్బిల్ ఇత్తెకె అసల్ బతల్ ఆందు? బగవంతలె తన్వంగ్ వచన్క్ అని హుకుమ్క్ మన్వల్ ఇద్ గ్రంతున్ తన్వుర్ ప్రవక్తలిర్‌కున్ అని బక్తలిర్‌కున్ వెహ్చి లిహి కియుస్తొర్. వీర్ లిహి కియ్వలిర్ సమ్దిర్ గిర్ ఆసియ, ఆప్రిక అని యూరప్ ఇన్వలిక్ మూంద్ కండల్క్‌నంగ్, దుస్రొక్ దుస్రొక్ దేసల్క్‌నగ అని దుస్రొక్ దుస్రొక్ పిడినగ బగవంతల్ హుకుమ్ సీత తీర్ వీర్ లిహి కీతెర్. వీర్ సమ్దిర్ లగ్-బగ్ చాలిస్ (40) జన్క్ మత్తెర్. వూర్ ఇదెన్ పంద్ర నుహ్క్ (1,500) సాల్క్ యేసు పర్బు పుట్వక్ మనెకె అని, యేసు పర్బు పుట్త పెజె ఉంది నూర్ (100) సాల్కున్ రొపొ లిహి కీతెర్. ఇత్తెకె పూరొ సోడ నుహ్క్ (1,600) సాల్క్ ఇద్ బయ్బిల్ గ్రంత్నంగ్ పుస్తక్ లిహి కియ్వల్ జర్గ్‌త. ఇదెనగ పూరొ సాట్ సారుంగ్ (66) పుస్తక్ మంతంగ్. ఇదెనగ రండ్ బాగల్క్ మంతంగ్: మొదొడ బాగమున్ పడన నియమ్ ఇంతెర్ అని రెండవ బాగమున్ పూన నియమ్ ఇంతెర్. బతి ఇద్ గ్రంత్నగ సిరిప్ రెండవ బాగమ్ కోయనె అనువాద్ కీసి మంత. మొదొడ బాగమ్ ఉండె గిర్ పూరొ అనువాద్ ఆయ్లె మంత.
అద్ తొలెత గ్రంత్ ఇంకె మన్వలిర్ మా కోయ్తురంగ్ నేకి-బదిన్ బహన్ లాగ్సి మంత? కోయ దర్మతగ తొత్తలె సేసనంగ్ అర్పనంగ్ అని బక్రన బలిదాన్ సియ్వలిక్ నేకి-బదింగ్ తాక్సెర్ మంతంగ్. ఇవ్ సమ్దొ తీర్క్‌నంగ్ బలిదాన్క్ మాకున్ సుక్-సాంత్నె ఇరన అని ముక్తి పుటన ఇంజెర్ హర్ సాల్ కీసెర్ మందంతట్. బతి బగవంతల్ మా సమ్దిర్ సాటి కేపత్ కేపత్ అవ్ నేకి-బదింగ్ కియ్వక్‌నె ఉందియ్ జోక తన్వొర్ మరిన్ బలిదాన్ సీతొర్. ఇద్ బలిదాన్తున్ హిందల్ మాకున్ స్వర్గ్‌నగ ముక్తి పుటంత. మరట్ వోర్ బగవంతనుర్ మరి-మియడ్ ఆంతట్. ఇద్ బలిదాంత గొస్టితున్ సోంచ్ కీతెకె, బగవంతల్ మాకున్ బచొరొ లాడ్ అని పెర్మ కీసెర్ మంతొర్ ఇన్వల్ కరె మాంత. బగవంతల్ పూరొ కలితున్ గడి కీతొర్. తాన్గ మన్లె నరిమన్కలిర్ ఆయ్వలిర్ మాకున్ గడి కీతొర్. అని నాకున్ హేతు కీసెర్, నావ పార్తన-వింతి కీమ్ట్ ఇంజెర్ వెహ్తొర్. అదెన్ సాటి బగవంతన గొస్టి దునియతగ మన్వలిర్ సమ్దిర్ సాటి, హర్ గట్క కామి సియ్వల్ ఆందు. తె ఇద్ గ్రంత్న జురత్ మా కోయ్తుర్ సాటి గిర్ వెలె మంత. బగవంతన గొస్టితగ మన్వల్ సతెమ్ పిడినంగ్ పిడింగ్ మారివక్నె ఉంది తీర్ మన్వల్ ఆందు. అని వోర్ బగవంతల్ మాకున్ సీత వాగ్దన్ బస్కెన్ తోడ్-మోడ్ కియొర్. ఇద్ గ్రంత్నగ బగవంతల్ మాకున్ ముక్తి సియ్లె వొప్నల్, దునియత్ రొపొ మరట్ బహన్ పిసన ఇన్వలిక్ బగవంతనంగ్ గొస్టింగ్ మంతంగ్.
వోర్ బగవంతన్ బహన్ కరి కియన:
1. బగవంతన ఉదెస్: బగవంతల్ నీకున్ వెలె లాడ్ కీసెర్ మంతొర్. వోర్ ఉంది ఉదెసున్ సాటి నీవుర్ అవల్-బాబొన పీటె నీకున్ జల్మ ఆయుస్తొర్. నిమె వోర్ బగవంతన్ కరి కీసి, వోన్ సంగ బస్కెట్ మీరె మాసి మందన ఇన్వలె వోన ఉదెస్ ఆందు. ఇదెన్ బారెతె,
“బగవంతల్ దునియతుర్కున్ బెయ్ లాడ్ కీత కాడ్కి, తన్వొర్ వొరొరె మన్వల్ మరిన్ ఇద్ దర్తురితగ సారి కీతొర్. వోన్ పొరొ బరొస ఇర్వల్ హర్ వొరొర్ నాసెడమ్ ఆయ్వక్‌నె, వూర్కున్ బస్కెట్ గిర్ పిస్వల్ జీవ పుటన ఇంజెరెన్‌తె ఇహిన్ కీతొర్” ఇంజెర్ మంత (యోహన్ 3:16).
2. పర్జత్ అని బగవంతన్ నడ్డుమ్ మన్వల్ అడ్చంద్: హర్ వొరొర్ బగవంతన్ కరి కీసి, వోన్ సంగ బస్కెట్ మీరె మాసి మందన ఇన్వల్ వోన చొకొట్న ఉదెస్ మంత. బతి మాయ్నలిర్ బోన సరి వోర్ సొంజెర్ మంతెర్. అని వోర్ బగవంతల్ నేమి కీత కానున్ తీర్ పిసెర్ సెలుర్. ఇహిన్ బగవంతన్ ఉల్ట ఆసి పిస్వడున్ పాప్ ఇంజెర్ కేయంతెర్. ఇద్ పాప్ మాకున్ అని బగవంతన్ పాకి కీసి వాడ్త. వోన్ సంగ మీరె మాసి మన్వక్‌నె అని లాగి-బాగి సెల్వక్‌నె కీత. ఇద్ పాప్ బగవంతన్ కరుమ్ బస్కెన్ సొన్వక్‌నె నరిమన్కన్ అడ్చంద్ ఆసి నిలంత అని సమ్దిర్ పొరొ మరన్త సిక్స తచి వాటంత. బారితెకె,
“నియత్నొర్ వొరొర్ గిర్ సెలొర్!
నియత్నంగ్ సరిన్ బారెతె వొరొర్ గిర్ అర్తమ్ కియొర్!
బగవంతన్ మహ్క్‌వల్ వొరొర్ గిర్ సెలొర్!
సమ్దిరె సరి బహ్కె మాసి,
బతతునె కామి సియ్వక్ ఆతెర్”
ఇంజెర్ మంత (రోమ 3:10-12).
3. అద్ అడ్చందున్ వీడుస్వల్ బగవంతన పిలన్: మావంగ్ బతతునె కామి సియొంగ్ అవ్ కోసిద్క్‌నె మరట్ బగవంతనగ సొంద పర్వట్. అదెన్ సాటి బగవంతలె మావంగ్ పాప్కున్ బర్పుర్ కండి కియ్వడున్ తయర్ కీతొర్. బహన్ ఇత్తెకె, మాయ్నన్ అని బగవంతన్ నడ్డుమ్ అడ్డమ్ ఆసి మన్వల్ పాపున్ తెండ్సి వాట్లెనె, యేసు కిరిస్తున్ ఇద్ కలితగ రొహ్తొర్. ఇదెన్ బారెతె,
“నియత్నొర్ కిరిస్తు, బగడ్-నియత్నుర్ ఆయ్వలిర్ మావంగ్ పాప్కున్ పియ్సి, సిక్స బోగె మాతొర్. అని మాకున్ బగవంతనగ కరుమ్ తర్లె, ఉందియ్ జోక మేందొడ రూప్నె మరన్ ఆతొర్” ఇంజెర్ మంత (1వ పేతురు 3:18).
అనువాద్ కియ్వల్ తరిక:
మా కోయనె ఇద్ గ్రంత్ బవెన్ ఆదర్ కీసి అనువాద్ కియ్వల్ జర్గ్‌త? దుస్రొ దుస్రొ బాసనె లిహి కీతంగ్ బయ్బిల్‌కున్ వాచి కీసి, అవెన్ అర్తమ్ కీసి, మరట్ సమ్దిర్ సమ్జె మాయ్వల్ మా కోయ బాసతె లిహి కియ్వల్ జర్గ్‌త. అచొరె ఆయ్వ, బస్కె-బస్కెతె దుస్రొక్ బాసనంగ్ బయ్బిల్‌క్నగ బదె ఉంది గొస్టిత తేడ మందుయొ అస్కె, గ్రీకు సెలెకె హెబ్రి బాసత బయ్బిల్ గిర్ సూడ్సి, అదెన అర్తమున్ పియ్సి లిహి కియ్వల్ జర్గ్‌త.
ఇహిన్ లిహి కీత అనువాద్ బచ్చొర్ వేరి నమ పర్నల్ మంత?
1. అనువాద్ బూర్ కీతెర్? అనువాద్ కియ్వల్ సిక్సాన్ సారుంగ్ సాల్క్ కీసి, అనువాద్నంగ్ నియమ్కున్ కరిసి మన్వలిర్ మా కోయ్తుర్ ఇదెన్ అనువాద్ కీతెర్.
2. ఇద్ అనువాదున్ బూర్ చెకింగ్ కీతెర్? బయ్బిల్ గియన్తగ అని అనువాద్ కియ్వడగ వెలె అనుబవ్ మన్వలిర్ చెకింగ్ కీతెర్. వూర్ బహన్ కీతెర్ ఇత్తెకె, బయ్బిల్‌త హర్ పుస్తకున్, హర్ అద్యాయ్‌తున్ అని హర్ వచన్తున్ దిహన్తె వాచి కీతెర్. అని అవ్ వచన్క్‌నగ తప్తంగ్-చుక్తంగ్ గొస్టిన్ చెకింగ్ కీసి సుద్రి కియుస్తెర్.
3. కోయనె అనువాద్ కీత బయ్బిల్‌తున్ తమ్వ సమాజ్నగ వాడకమ్ కియ్లె బూర్ వొప్తెర్? సమ్దొ తీర్క్‌నంగ్ చెకింగ్ ఆత పెజె గిర్, గోండి అనువాద్న కమిటితుర్ ఆయ్వలిర్ మమొట్ అనువాద్ కీత అద్ హర్ పుస్తకున్ దిహన్తె వాచి కీసి, మా కోయ రివజున్ పియ్సి ఉండె జరసి సుద్రి కీతొమ్ అని మా కోయ సెలెకె, గోండి సమాజ్నగ వాడకమ్ కియ్లె గిర్ వొప్తొమ్.
దుస్రొక్ బాసన బయ్బిల్‌తగటల్ ఇద్ కోయనె అనువాద్ కీత బయ్బిల్ బహన్ తేడ మంత?
మొదొడ బయ్బిల్ లిహి కీత బాసతున్ (ఇత్తెకె హెబ్రి, అరమిక్ అని గ్రీకు) వూర్ తొత్తుర్ బహన్తె అర్తమ్ కీతెరొ, అహ్నె ఇద్ గట్కతె వాచి కియ్వలిర్ గిర్ సమ్జె మాయన ఇన్వలె అనువాద్ కియ్వడ ముకె ఉదెస్ ఆందు. నేట దివొస్నె వాడకమ్ కియ్వల్ బాసతె బయ్బిల్ లిహి కీత కాడ్కి, హర్ వొరొర్ వాచి కియ్వన్ సెలెకె కేంజ్వన్ అర్తమ్ ఆంత. హర్ బాసత వ్యాకరన్ అని నిర్మాన్ అలగ్ మందంత. ఇదెన్ హిందల్, దుస్రొక్ బాసనగ మత్త తీర్ గొస్టితున్ గొస్టి అనువాద్ కీతెకె, తొలె లిహి కీతంగ్ అవ్ వెలె ఉదెస్క్ ఉర్పటింగ్-తిర్పటింగ్ ఆంతంగ్. అస్కె వాచి కియ్వలిర్‌కున్ సెలెకె, కేంజ్వలిర్‌కున్ అదెనగ మన్వల్ కరల్ అర్తమ్ సమ్జె మాయొ. తాన్ ఉండె వొరొర్ సమ్జి కీసి వెహ లాగర్. ఈతల్ పరెసన్ మన్వ ఇంజెర్ అని, వాచి కియ్వల్ హర్ వొరొన్ గిర్ చొకొట్ అర్తమ్ ఆయన ఇంజెర్, మమొట్ గొస్టితున్ గొస్టి అనువాద్ కియ్వక్‌నె హర్ ఉంది బాగమ్న అర్తమున్ అనువాద్ కియ్లె కోసిద్ కీతొమ్.
కహి జోకంగ్ అనువాద్నగ అర్తమ్ వాయన్ సాటి దుస్రొక్ దుస్రొక్ గొస్టింగ్ వాప్రి కీతొమ్. అని అవ్ జాగనగ వాడకమ్ కియ్వలిక్ గొస్టిన్ వచన్త నంబర్తున్ పియ్సి పేజితగ బూడ్ లిహి కీసి మందంతంగ్. నమునత్: మత్తయి 16:24 “తన్వ తక్‌లిబున్ తన సోసి కీసెర్” ఇంజెర్ కోయనె మంత. బతి గ్రీకు బాసతె, “మొదున్ కాంచి తాకన” ఇంజెర్ మందంత. మొదున్ కాంజ్వల్ ఇత్తెకె, తక్‌లిబ్ బోగె మాయ్వల్ అని మరన్ ఆయ్వల్.
కహి బాగమ్క్‌నగ కోయనె అర్తమ్ బరొబర్ వాయన్ సాటి, కహితంగ్ వచన్కున్ మీరి కీసి లిహి కీతొమ్. 3-5ఇద్ తీర్దె రండ్ సెలెకె అదిక్ వచన్కున్ మీరి కీతెకె, మునెతంగ్ పెజె అని పెజెటంగ్ మునె వచన్కున్ లిహి కీతెకె, వాచి కియ్వలిర్‌కున్ వెలె చొకొట్ సమ్జె మాంత.
మొదొడ బాసత బయ్బిల్‌తున్ దుస్రొ బాసతె అనువాద్ కియ్వలిర్ బూరె గిర్ ఆయి అదెనగ మత్త తీర్ అర్తమున్ బర్పుర్ (నూటున్ నూర్ పర్తిసత్) అనువాద్ కియ పరుర్. ఇదెన్ కరి కీసి, మమొట్ గిర్ బగవంతన్ వెలె పార్తన-వింతి కీసెర్, అనువాద్ కియ్లె బుది-గియన్తున్ తల్క్‌సెర్, మా కోయ-కోయ్తుర్‌కున్ బగవంతన వచన్ బచొరొ కాయ-కస్టమ్ కీసి అందుస్తొమ్. ఇంకె మావ పార్తన బతల్ ఇత్తెకె, మావుర్ వెలెటిర్ లోకుర్ ఇద్ కలి గడి కియ్వల్ అని మా జీవతొర్ మాల్కల్ ఆయ్వల్ బగవంతన వచన్తున్ అర్తమ్ కియన, నమ్మన అని వోనొర్ మరి ఆయ్వల్ యేసు కిరిస్తునగ బరొస ఇరన. బారితెకె బగవంతన సతె సరి-మారగ్నల్ అని వచన్తల్ బహ్కె మాసి సరి బూలె మాసి మన్వలిర్ మా సాటి, తన్వొర్ మరి యేసు కిరిస్తున్ రొహ్చి, వోన పవిత్ర నెతుడ అని జీవత అర్పన సియుస్తొర్. అని వోర్ యేసున జల్మ ఆయ్వక్ మనెకె, లిహి కియుస్తంగ్ గ్రంత్క్‌నగ మత్త తీర్ తిరిసి వోన్ మూంద్ రోజ్క్‌నె బగవంతల్ నేండుస్తొర్. వోన్గ బోర్తె బరొస ఇరంతెరొ, వోన్ ముక్తి పుటంత. ఇదెన్ బారెతె,
“వేర్ యేసున పొరొడున్ సుటి కీసి, దర్తురిత్ పొరొ మన్వలిర బోనయ్ పొరొల్ మాకున్ బచి కియ పరొ” ఇంజెర్ మంత (అపొ. కా. 4:12).
అని ఉండె ఉంది జాగ,
“యేసు పర్బుయె మా మాల్కల్ ఆందుర్ ఇంజెర్ మా తొడ్దె వొప్సి, బగవంతల్ వోన్ మరన్తల్ నేండుస్తొర్ ఇంజెర్, మా దిల్తగ బరొస కీతెకెన్, మరట్ బచె మాంతట్” ఇంజెర్ మంత (రోమ 10:9).
గోండి అనువాద్ కమిటి
2018
ఇద్ గ్రంతున్ వాడకమ్ కియ్వల్ తరిక:
ఇద్ గ్రంతున్ వాచి కీనెకె ఇవ్ గొస్టింగ్ హేతు ఇరన:
1. పూనంగ్ అని కటిన్ మన్వలిక్ బవ్తె గొస్టిన్ (నమునత్: బాప్తిస్‌మ, సునగోగ్, పరిసయ) బూడ్ చుకంగ్ మందంతంగొ, అవెన్ బారెతె, ఇద్ గ్రంత్‌న ఆక్రిత బాగమ్నగ మందంత.
2. ఉండె గిర్ పదమ్న సెలెకె, పూరొ గొస్టిత అర్తమున్ సమ్జె మాయ్లె బగనె ఆయి (*) ఈతల్ సుకుమ్న నిసని మత్తెకె, పేజితగ బూడ్ ఇదెన్ బారెతె మందంత.
3. అని (†) ఈతల్ తల్‌వర్త నిసని మత్తెకె, అవ్ గొస్టింగ్ దుస్రొక్ దుస్రొక్ పుస్తక్‌నగ గిర్ మంతంగ్ ఇన్వల్ తొహంత.
4. కహి జాగనగ మొదొడ బాసతె లిహి కీతంగ్ పుస్తక్‌నగ బగతె ఇవ్ గొస్టింగ్ సెలెంగొ, అని కహితంగ్ పుస్తక్‌నగ వచన్క్ చుక్సి మంతంగొ, అవెన్ తొహ్లె *[ ... ] ఈతంగ్ చవ్కొట్ మన్వలిక్ గీతొంగ్ దొస్తొమ్ అని అవెన్ బారెతె పేజితగ బూడ్ లిహి కీసి మంత.