मत्तयांय लेखली इसू राजा हारी बातमी
इसू ख्रिस्ता जातवोग
1
1 आगलो डाअयो आब्राहाम* आन दावीद* राजा जातीमेने पोयरो इसू* ख्रिस्ता जातवोग.
2 आब्राहामा पोयरो इसहाक, इसहाका पोयरो याकोब आन याकोबा पोयरा यहूदो आन तिया पावहू.
3 यहूदा पोयरा पेरेस आन जेरह इयाहां याहाकी नांव तामार आथो.
पेरेसा पोयरो हेस्रोन, हेस्रोना पोयरो अराम,
4 अरामा पोयरो अम्मीनादाब, अम्मीनादाबा पोयरो नहशोन, नहशोना पोयरो शलमोन,
5 शलमोना पोयरो बोआज, बोआजा याहाकी नांव राहाब इं आथो.
बोआजा आन रूथा पोयरो आबेद, आबेदा पोयरो इशाय,
6 इशाया पोयरो दावीद राजा, दावीदा पोयरो शलमोन, शलमोना याहाकी नांव बेथशेबा इं पेअली उरीया हित्ती थेअ आथी.
7 शलमोना पोयरो रहबाम आन रहबामा पोयरो अबीया, अबीया पोयरो आसा,
8 आसा पोयरो यहोशाफाट, यहोशाफाटा पोयरो योराम, योरामा पोयरो उज्जिया,
9 उज्जिया पोयरो योथाम, योथामा पोयरो आहाज, आहाजा पोयरो हिज्किया,
10 हिज्किया पोयरो मनश्शे, मनश्शे पोयरो आमोन, आमोना पोयरो योशीया.
11 फाचें जाहां इस्राएल लोकाहान बाबेल देशाम वेठ्या बनावीन ली जावनू टेमावे जोल्मूला योशीया पोयरा यखन्या आन तिया पावहू.
12 इस्राएल लोकाहान बाबेल देशाम गुलाम बनावीन ली गियें ताहां जोल्मूलो यखन्या पोयरो शल्तीएल, शल्तीएला पोयरो जरुब्बाबेल.
13 जरुब्बाबेला पोयरो अबीहूद, अबीहूदा पोयरो एल्याकीम, एल्याकीमा पोयरो अज्जुर,
14 अज्जुरा पोयरो सादोक, सादोका पोयरो याखीम, याखीमा पोयरो एलीहूद,
15 एलीहूदा पोयरो एलाजार, एलाजारा पोयरो मत्तान, मत्ताना पोयरो याकोब,
16 याकोबा पोयरो योसेफ ओ मरिया माटी आथो.
मरिया पेटे इसू जोल्मो वेअयों जियाल ख्रिस्त आखतेहें तो.
17 इयोरितीकी आब्राहामा जोल्मो वेअयो तेहेने ता, दावीदा जोल्मो वेअयो तांवलूग चौदा पिढ्या वेअया आन दावीदा जोल्मो वेअयो तेहेने ता, इस्राएल लोकाहान बाबेल देशाम वेठ्या बनावीन ली गियें, तांवलूग चौदा पिढ्या वेअया आन इस्राएल लोकाहान बाबेल देशाम गुलाम बनावीन ली गियें तेहेने ता, ख्रिस्ता जोल्मो वेअयो तांवलूग चौदा पिढ्या वेअया.
इसू ख्रिस्ता जोल्मो
18 इसू ख्रिस्ता जोल्मो एहेंकी वेअयो, जाहां इसू याहाकी मरियाल योसेफा खातोर फुचमागणी की थोवली आथी, पेन वोराड नाहां वेअयों तिया पेअलोंज एहेंकी वेअयो का, पोरमेहेरा चोखा आत्मा सोकतीकी मरियाल मोयना हाय.
19 तियो जिया आरी फुचमागणी केअली आथी, तो योसेफ खुब हारो होमजदार माअहूं आथो, तियो लोकाहाम इज्जती बेइज्जत नांय केअता, तियोल नांय राखूं एहेंकी मोनाम विचार केअतलो.
20 ताहां पोरमेहेरा दूत होपनाम देखायो आन तियाल आख्यों, देख, “ओ दावीदा जातीमेने पोयरा योसेफ तूं मरियेल राखांखातोर बियोहो मां, तियोल मोयना री गियाहा ते पोरमेहेरा चोखा आत्मा सोकतीकी हाय.
21 तियोल एक पोयरो वेरी, तिया नांव तूं इसू थोवजे.
इयाखातोर का तोज तिया लोकाहान तियाहां पापहां मेने सोडवी.”
22 इं बादों इयाखातोर वेअयो का, जो वचन प्रभूंय तिया निरप्याहांकी आखलों आथों तोंअ पुरो वेअ.
23 वेअजा.
“एकी कुंवारी पोयरील मोयना री तियोल एक पोयरो वेरी, तिया नांव ‘इम्मानुएल’ थोवी, इम्मानुएला आर्थ पोरमेहेर आपू आरी हाय, पोरमेहेरा निरप्याहांय जी गोठ आखली आथी, ती पुरी वेरांखातोर इं बादो वेअयोहो.”
24 जाहां योसेफ निंदिमेने जागी उठ्यो ताहां तियाल प्रभू दूतांय जेहेंकी आख्यों, तेहेंकी केअयो, तियांय मरियेल राखी लेदी आन तियाहीं ली आलो.
25 पेन जांवलूग ती सुटी नाहां वेअयी, तांवलूग तो तियो आरी हुतो नाहां, जाहां ती सुटी वेअयी ताहां तियोल पोयरो वेअयो, तिया नांव तियांय इसू थोव्यो.