YE-SU NNYUC CHRIC CRWAX KUX
1
1 A-BA-LA-HNA ZAC TZEK MYAQ TZEK, DA-VUX NNYUC ZAC TZEK MYAQ TZEK YE-SU GE-SU NNYUC CHRIC CRWAX WAC SU. 2 A-BA-LA-HNA NAOX YI-SA NNYUX PHAX NEZ, YI-SA NAOX YA-KUC NNYUX PHAX NEZ, YA-KUC NAOX YOX-TA LEX NNYUC MIVC LEX GWER HNON NNYUX PHAX NEZ. 3 YOX-TA NAOX FA-LEU-SEU LEX SE-LA NNYUX PHAX NEZ, NNYUX KUX YA MUX NAOX THA-MA NEZ, FA-LEU-SEU NAOX HEU-TSEU-NO NNYUX PHAX NEZ, HEU-TSEU-NO NAOX A-RA-MIV NNYUX PHAX NEZ. 4 A-RA-MIV NAOX YA-MI-NA-DA NNYUX PHAX NEZ, YA-MI-NA-DA NAOX NA-SIV NNYUX PHAX NEZ, NA-SIV NAOX SA-ME NNYUX PHAX NEZ. 5 SA-ME NAOX BO-A-SIV NNYUX PHAX NEZ, BO-A-SIV NNYUX MUX NAOX LA-HO NEZ, BO-A-SIV NAOX O-BEU NNYUX PHAX NEZ, O-BEU NNYUX MUX NAOX ZU-THOEX NEZ, O-BEU NAOX YE-SHI NNYUX PHAX NEZ. 6 YE-SHI NAOX KWAX TZEC DA-VUX NNYUX PHAX NEZ. DA-VUX NAOX SO-LO-MO NNYUX PHAX NEZ, SO-LO-MO NNYUX MUX NAOX VU-LI-YA MIC^ NEZ, 7 SO-LO-MO NAOX LO-PO-AI NNYUX PHAX NEZ, LO-PO-AI NAOX YA-PI-YA NNYUX PHAX NEZ, YA-PI-YA NAOX YA-SA NNYUX PHAX NEZ. 8 YA-SA NAOX YO-SHA-FA NNYUX PHAX NEZ, YO-SHA-FA NAOX YE-HO-LA-MIV NNYUX PHAX NEZ, YE-HO-LA-MIV NAOX VU-SI-YA NNYUX PHAX NEZ. 9 VU-SI-YA NAOX YO-THA NNYUX PHAX NEZ, YO-THA NAOX YA-HA-SIV NNYUX PHAX NEZ, YA-HA-SIV NAOX HEU-SHRI-KHEU-YA NNYUX PHAX NEZ. 10 HEU-SHRI-KHEU-YA NAOX MA-NA-SI NNYUX PHAX NEZ, MA-NA-SI NAOX YA-MEUX NNYUX PHAX NEZ, YA-MEUX NAOX YO-SIV-YA NNYUX PHAX NEZ. 11 PAX TZAEC HNON NA BA-BI-LEU DO HOEQ LE^ BA YO-SI-YA NAOX YE-KO-NE-YA LEX NNYUC MIVC LEX GWER NNYUX PHAX NEZ. 12 BA-BI-LEU DO HOEQ LE^ LAO THONX YE-KO-NE-YA NAOX SA-LA-THE NNYUX PHAX NEZ, SA-LA-THE NAOX SO-LO-PA-PEU NNYUX PHAX NEZ. 13 SO-LO-PA-PEU NAOX YA-BI-YA NNYUX PHAX NEZ, YA-BI-YA NAOX YI-LI-YA-CE NNYUX PHAX NEZ, YI-LI-YA-CE NAOX YA-SO NNYUX PHAX NEZ. 14 YA-SO NAOX SA-DU NNYUX PHAX NEZ, SA-DU NAOX YA-CE NNYUX PHAX NEZ, YA-CE NAOX YI-LI-VU NNYUX PHAX NEZ. 15 YI-LI-VU NAOX YI-LI-YA-SA NNYUX PHAX NEZ, YI-LI-YA-SA NAOX MA-TA NNYUX PHAX NEZ, MA-TA NAOX YA-KUC NNYUX PHAX NEZ. 16 YA-KUC NAOX MA-LE NNYUC LHOMC PHAX YO-SIVX NNYUX PHAX NEZ, GE-SU MHERX AC YYUK YE-SU NA NAOX MA-LE EX PHWAX AC^ NEZ. 17 THI KUX DO LEX A-BA-LA-HNA DO LEX DA-VU DO PHREX BA THIQ TSE VRIX TZEK NEQ A, DA-VUX DO LEX BA-BI-LEU DO HOEQ LE YE DO PHREX DAO LEX THIQ TSE VRIX TZEK NEQ DIV, BA-BI-LEU DO HOEQ LE YE DO LEX GE-SU TZEQ DO PHREX THIQ TSE VRIX TZEK NEQ A.
YE-SU GE-SU NA TZAC^ KUX
18 YE-SU GE-SU NA TZAC^ KUX NAOX SHRA GIV NEZ, NNYUX MUX MA-LE NAOX YO-SIVX NA FEX AC LAO THONX NNYUX KUX THIQ RA MAC NYI IX BA LEX NNYUC NAOX SHRONX-LHAX-LHYA DO LEX CHRI GIVX DO ZAC LE AC KUX NA SU VRON NEZ. 19 NNYUC LHOMC PHAX YO-SIVX NAOX GE LHAX SU THIK YYUK NGWAK DO LEX TSEUC HRU DO NNYUC NA HRAQ LE CRI MAC NIV DO LEX KHIV MU NNYUC NA WAOC KHOE ZWI^ NEZ.
20 NNYUC SHRIC MHYAX CHRIC^ ZWI NYI BA YAOK MHAK DO CRIVX^ CRI KHOE THIK YYUK HRUX BIX LA LEX NNYUC NA, "DA-VUX ZAC TZEK MYAQ TZEK YO-SIVX LEUC, MA-LE NA NYUC MIC^ MU KHOE HRIVX LE LA KHOE NA THAC GRUK, CHRWAX MU LEX HNU BA NNYUC NA ZAC LE AC KUX NAOX SHRONX-LHAX-LHYA DO LEX NEQ A. 21 NNYUC^ NAOX YYUK ZAC THIK YYUK TZAC LIX QHA, NYUC NNYUC NA YE-SU HNU MHERX BIX CHREUQ QHA, CHRWAX MU LEX HNU BA NNYUC PAX TZAEC HNON NA DZWER DO LEX NNYUC EX ZEX THWAK LA KHOE NEQ A," HNU^ NEZ. 22 SHRI KUX TSEUC MU PYAIC LA KUX NAOX CRIVX EX JRAQ TSAK SU DO LEX HNU KUX NA BERX LA CRI KHOE NEQ A. 23 NNYUC EX, "LUC RA MIX CRI NAOX ZAC LE LEX ZAC THIK YYUK TZAC LIX QHA. NNYUX DIVX NAOX NNYUC NA I-MA-NU-LI HNU MHERX BIX QHA" HNU^ NEZ (I-MA-NU-LI HNU KUX LHEC KAOK LA BA "WO-SER AC YIVX LEX NYI^ NEZ," HNU KUX NEQ A). 24 YO-SIVX SAC LA BA CRIVX^ CRI KHOE EX NNYUC NA SHRAEQ AC KUX GIV MU NHA LEX NNYUC MA-LE NA MIC^ MU^ KHOE HRIVX LE LA NEZ. 25 THI GIV BA LI ZAC MAX TZAC LIX NYIX KIV NNYUC LEX THIQ RA MAC YAOK, YO-SIVX NAOX NNYUC NA YE-SU MHERX BIX NEZ.