နိ​ဒါန်း​
ကမ္ဘာ​ဦး​ကျမ်း​တွင်​ကမ္ဘာ​၏​မူ​လ​အ​စ​နှင့် စပ်​ဆိုင်​ သော​အ​ကြောင်း​များ​ကို​ဖော်​ပြ​သည်။ ဤ​ကျမ်း​ တွင်​စကြ​ဝ​ဠာ​ကို​ဖန်​ဆင်း​ပုံ၊ လူ​ဟူ​၍​ပေါ်​ပေါက်​ လာ​ပုံ၊ အ​ပြစ်​ဒု​စ​ရိုက်​နှင့်​ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​တို့​၏​မူ​လ​ အ​စ၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​လူ​ကို​မည်​သို့​ဆက်​သွယ်​ ပုံ​စ​သည့်​အ​ကြောင်း​များ​ကို​ဖော်​ပြ​သည်။ ကမ္ဘာ​ ဦး​ကျမ်း​ကို​အ​ဋ္ဌိ​က​အား​ဖြင့်​နှစ်​ပိုင်း​ခွဲ​ခြား​ နိုင်​သည်။
၁။ အ​ခန်း ၁-၁၁ တွင်​ကမ္ဘာ​ကို​ဖန်​ဆင်း​ခြင်း​နှင့် လူ​တို့​ ၏​ရှေး​ဦး​သ​မိုင်း​ကို​တွေ့​ရှိ​ရ​သည်။ ဤ​အ​ခန်း​ များ​တွင်​အာ​ဒံ​နှင့်​ဧ​ဝ​တို့​အ​ကြောင်း၊ ကာ​ဣ​န​ နှင့်​အာ​ဗေ​လ​တို့​အ​ကြောင်း၊ နော​ဧ​နှင့်​ရေ​လွှမ်း​ မိုး​ခြင်း​အ​ကြောင်း၊ ဗာ​ဗု​လုန်​ရဲ​တိုက်​အ​ကြောင်း​ တို့​ကို​ဖော်​ပြ​ထား​သည်။
၂။ အ​ခန်း ၁၂-၅၀ တွင်​ဣ​သ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​၏​ရှေး​ဦး​ ဘိုး​ဘေး​များ​၏​သ​မိုင်း​ကို​ဖော်​ပြ​ထား​သည်။ ပ​ထ​မ​ဆုံး​ပ္ဂိုလ်​မှာ​ဘု​ရား​သ​ခင်​ကို​ယုံ​ကြည်​ ခြင်း​၌​လည်း​ကောင်း၊ အ​မိန့်​တော်​ကို​နာ​ခံ​ခြင်း​၌​ လည်း​ကောင်း ထူး​ကဲ​စံ​တင်​လောက်​သော​အာ​ဗြ​ဟံ​ ဖြစ်​သည်။ ထို​နောက်​သူ​၏​သား​ဣ​ဇာက်​အ​ကြောင်း၊ မြေး​ယာ​ကုပ် (ဣ​သ​ရေ​လ​ဟူ​၍​လည်း​ခေါ်​တွင်​သည်) အ​ကြောင်း၊ ဣ​သ​ရေ​လ​အ​နွယ်​တစ်​ဆယ့်​နှစ်​နွယ်​ တို့​၏​ဖ​ခင်​များ​ဖြစ်​ကြ​သော ယာ​ကုပ်​၏​သား​ တစ်​ဆယ့်​နှစ်​ယောက်​တို့​၏​အ​ကြောင်း​ပါ​ရှိ​သည်။ ယာ​ကုပ်​၏​သား​များ​အ​နက်​ယော​သပ်​၏​ အ​ကြောင်း​ကို​လည်း​ကောင်း၊ ယာ​ကုပ်​နှင့်​သူ​၏​ အ​ခြား​သော​သား​များ​၏​မိ​သား​စု​တို့ အီ​ဂျစ်​ ပြည်​သို့​ရောက်​ရှိ​နေ​ထိုင်​ကြ​ပုံ​အ​ကြောင်း​ ကို​လည်း​ကောင်း အ​ထူး​အ​လေး​ထား​ဖော်​ပြ​ ထား​သည်။
ဤ​ကျမ်း​တွင်​လူ​၏​အ​ကြောင်း​ကို​ဖော်​ပြ​ သော်​လည်း အ​ဋ္ဌိ​က​အား​ဖြင့်​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ ပြု​မူ​ဆောင်​ရွက်​တော်​မူ​ပုံ​ကို​ဖော်​ပြ​ထား​ သည်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​ဤ​စ​ကြ​ဝ​ဠာ​ကို​ ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​သည်​ဟူ​၍​အ​စ​ချီ​ဖွင့်​ဆို​ ဖော်​ပြ​ပြီး​သည်​နောက် ကိုယ်​တော်​သည်​မိ​မိ​၏​ လူ​မျိုး​တော်​အား​အ​မြဲ​စောင့်​ရှောက်​မည်​ဟူ​ သော​က​တိ​တော်​ဖြင့်​အ​ဆုံး​သတ်​သည်။ ကျမ်း​ တစ်​စောင်​လုံး​တွင်​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ပြု​မူ​ ဆောင်​ရွက်​ချက်​ကို​အ​လေး​ထား​ပြီး​လျှင် ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​ဒု​စ​ရိုက်​ပြု​သူ​များ​ကို​ တ​ရား​စီ​ရင်​ဒဏ်​ခတ်​တော်​မူ​ကြောင်း၊ မိ​မိ​၏​ လူ​မျိုး​တော်​ကို​ရှေ့​ဆောင်​ကူ​ညီ​၍ သူ​တို့​၏​ သ​မိုင်း​ကို​ပြု​ပြင်​ဖန်​တီး​ပေး​တော်​မူ​ကြောင်း​ ဖော်​ပြ​သည်။ လူ​မျိုး​တစ်​မျိုး​၏​ယုံ​ကြည်​ခြင်း​ အ​ကြောင်း​ကို​မှတ်​တမ်း​တင်​ရန်​ကို​လည်း​ကောင်း၊ ထို​ယုံ​ကြည်​ခြင်း​ရှင်​သန်​စေ​ခြင်း​ငှာ​အ​ထောက်​ အ​ကူ​ဖြစ်​စေ​ရန်​လည်း​ကောင်း ဤ​ရှေး​ကျ​သော​ ကျမ်း​ကို​ပြု​စု​ထား​သည်။
အ​ကြောင်း​အ​ရာ​အ​ကျဉ်း​ချုပ်
စ​ကြ​ဝ​ဠာ​နှင့်​လူ​ကို​ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​ခြင်း ၁:၁-၂:၂၅
အ​ပြစ်​ဒု​စ​ရိုက်​နှင့်​ဆင်း​ရဲ​ဒုက္ခ​တို့​၏ မူ​လ​အ​စ ၃:၁-၂၄
အာ​ဒံ​မှ​နော​ဧ​အ​ထိ​အ​ကြောင်း ၄:၁-၅:၃၂
နော​ဧ​နှင့်​ရေ​လွှမ်း​မိုး​ခြင်း​အ​ကြောင်း ၆:၁-၁၀:၃၂
ဗာ​ဗု​လုန်​ရဲ​တိုက်​အ​ကြောင်း ၁၁:၁-၉
ရှေ​မ​မှ​အာ​ဗြ​ဟံ​အ​ထိ​အ​ကြောင်း ၁၁:၁၀-၃၂
ဣ​သ​ရေ​လ​လူ​မျိုး​၏​ဘိုး​ဘေး​ကြီး​များ​ဖြစ်​ကြ​သောအာ​ဗြ​ဟံ၊ ဣ​ဇာက်၊ ယာ​ကုပ်​တို့​အ​ကြောင်း ၁၂:၁-၃၅:၂၉
ဧ​သော​၏​အ​ဆက်​အ​နွယ်​များ ၃၆:၁-၄၃
ယော​သပ်​နှင့်​သူ​၏​ညီ​အစ်​ကို​များ ၃၇:၁-၄၅:၂၈
အီ​ဂျစ်​ပြည်​ရောက်​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​များ ၄၆:၁-၅၀:၂၆
ဖန်​ဆင်း​ခြင်း​အ​ကြောင်း​
1
1 ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​စ​ကြ​ဝ​ဠာ​ကို​ဖန်​ဆင်း​ တော်​မူ​သော​အ​ခါ၊- 2 ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​သည်​အ​သွင်​သဏ္ဌာန်​ဟူ​၍​မ​ရှိ။ လ​ဟာ​သက်​သက်​ဖြစ်​၏။ သ​မုဒ္ဒ​ရာ​ရေ​ပြင်​ ကြီး​ကို​မှောင်​အ​တိ​ဖုံး​၍​ရေ​ပြင်​ပေါ်​၌ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​တန်​ခိုး​တော်1 3 ဘု​ရား​သ​ခင်​က``အ​လင်း​ရောင်​ပေါ်​စေ'' ဟု​ အ​မိန့်​တော်​ချ​မှတ်​သော​အ​ခါ အ​လင်း​ရောင်​ ထွက်​ပေါ်​လာ​၏။-a 4 ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​အ​လင်း​ရောင်​ကို​ရှု​မြင်​၍ နှစ်​သက်​တော်​မူ​၏။ ထို့​နောက်​အ​လင်း​နှင့်​ အ​မှောင်​ကို​ပိုင်း​ခြား​လျက်၊- 5 အ​လင်း​ကို ``နေ့'' ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း၊ အ​မှောင်​ ကို ``ညဥ့်'' ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း​ခေါ်​တွင်​စေ​တော်​ မူ​၏။ ည​ဦး​မှ​နံ​နက်​အ​ထိ​ပ​ထ​မ​နေ့​ရက်​ ဖြစ်​လေ​၏။
6-7 ထို​နောက်​ဘု​ရား​သ​ခင်​က ``ရေ​ရေ​ချင်း​နှစ်​ပိုင်း​ ခွဲ​ခြား​တည်​ရှိ​စေ​ရန် မိုး​မျက်​နှာ​ကြက်​ဖြစ်​ပေါ်​ စေ'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​သည့်​အ​တိုင်း​ဖြစ်​ပေါ်​လာ​၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​ထို​သို့​မိုး​မျက်​နှာ​ကြက်​ ကို​ဖြစ်​ပေါ်​စေ​၍ မိုး​မျက်​နှာ​ကြက်​ရှိ​ရေ​နှင့်​ အောက်​ရှိ​ရေ​ကို​ပိုင်း​ခြား​တော်​မူ​၏။- 8 မိုး​မျက်​နှာ​ကြက်​ကို``မိုး​ကောင်း​ကင်'' ဟု​ခေါ်​ တွင်​စေ​တော်​မူ​၏။ ညဦး​မှ​နံ​နက်​အထိ​ဒု​တိ​ယ​ နေ့​ရက်​ဖြစ်​လေ​၏။b
9 တစ်​ဖန်​ဘု​ရား​သ​ခင်​က``မိုး​ကောင်း​ကင်​အောက်​ တွင်​ကုန်း​ပေါ်​လာ​ရန် တစ်​နေ​ရာ​တည်း​၌​ရေ​စု​ ဝေး​စေ'' ဟု​အ​မိန့်​ပေး​သည့်​အ​တိုင်း​ကုန်း​ပေါ်​ လာ​၏။- 10 ကုန်း​ကို``မြေ​ကြီး'' ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း၊ စု​ဝေး​ လျက်​ရှိ​သော​ရေ​ကို``ပင်​လယ်'' ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း​ ခေါ်​တွင်​စေ​တော်​မူ​၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည် ထို​ အ​မှု​အ​ရာ​ကို​ရှု​မြင်​၍​နှစ်​သက်​တော်​မူ​၏။- 11 ထို​နောက်``ကောက်​ပဲ​သီး​နှံ​နှင့်​သစ်​သီး​ပင်​အ​မျိုး​ မျိုး​ကို​မြေ​ကြီး​မှ​ပေါက်​စေ'' ဟု​အ​မိန့်​ပေး​ သည့်​အ​တိုင်း​ပေါက်​လာကြ​၏။- 12 သို့​ဖြစ်​၍​မြေ​ကြီး​မှ အ​ပင်​အ​မျိုး​မျိုး​ပေါက်​ လာ​ကြ​၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည် ထို​အ​မှု​အ​ရာ​ ကို​ရှု​မြင်​၍​နှစ်​သက်​တော်​မူ​၏။- 13 ညဦး​မှ​နံ​နက်​အ​ထိ​တ​တိ​ယ​နေ့​ရက်​ဖြစ်​ လေ​၏။
14 တစ်​ဖန်​ဘု​ရား​သ​ခင်​က``နေ့​နှင့်​ညဥ့်​ကို​ ခွဲ​ခြား​ရန်​နှင့်​နေ့​ရက်၊ နှစ်၊ ပွဲ​တော်​ရက်c 15 ထို​အ​လင်း​ဗိ​မာန်​တို့​သည်​မိုး​ကောင်း​ကင်​မှာ​ အ​လင်း​ရောင်​ထွန်း​သ​ဖြင့် မြေ​ကြီး​ပေါ်​တွင်​ အ​လင်း​ရ​စေ'' ဟု​အ​မိန့်​ပေး​သည့်​အ​တိုင်း​ ဖြစ်​ပေါ်​လာ​၏။- 16 သို့​ဖြစ်​၍​နေ့​ကို​ကြီး​စိုး​ရန်​နေ​ဗိ​မာန်​နှင့်​ည​ ကို​ကြီး​စိုး​ရန် လ​ဗိ​မာန်​နှင့်​ကြယ်​များ​ကို​ ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​၏။- 17 ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​မြေ​ကြီး​ပေါ်​မှာ​အ​လင်း​ရ​ စေ​ရန်​နှင့်၊- 18 နေ့​နှင့်​ည​ကို​ကြီး​စိုး​၍​အ​လင်း​နှင့်​အ​မှောင်​ကို​ ခွဲ​ခြား​စေ​ရန် မိုး​ကောင်း​ကင်​တွင်​အ​လင်း​ဗိ​မာန်​ များ​ကို​တည်​ရှိ​စေ​တော်​မူ​၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​ သည်​ထို​အ​မှု​အ​ရာ​ကို​ရှု​မြင်​၍​နှစ်​သက်​ တော်​မူ​၏။- 19 ည​ဦး​မှ​နံ​နက်​အ​ထိ​စတုတ္ထ​နေ့​ရက်​ဖြစ်​လေ​၏။
20 တစ်​ဖန်​ဘု​ရား​သ​ခင်​က``ရေ​ထဲ​၌​သက်​ရှိ​သတ္တ​ ဝါ​အ​မျိုး​မျိုး​ဖြစ်​ပွား​စေ၊ လေ​ထဲ​၌​လည်း​ငှက်​ များ​ပျံ​ဝဲ​စေ'' ဟု​အ​မိန့်​ပေး​သည့်​အ​တိုင်း​ရေ​ သတ္တ​ဝါ​နှင့်​ငှက်​သတ္တ​ဝါ​များ​ဖြစ်​ပွား​လာ​ ကြ​၏။- 21 သို့​ဖြစ်​၍​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​ပင်​လယ်​ငါး​သတ္တ​ ဝါ​ကြီး​များ​အ​စ​ရှိ​သော​ရေ​သတ္တ​ဝါ​အ​မျိုး​ မျိုး၊ ငှက်​အ​မျိုး​မျိုး​တို့​ကို​ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​သည် ထို​အ​မှု​အ​ရာ​ကို​ရှု​မြင်​ ၍​နှစ်​သက်​တော်​မူ​၏။- 22 ``ရေ​သတ္တ​ဝါ​တို့​သည်​ပင်​လယ်​ထဲ​၌​မြောက်​မြား​ စွာ​ပေါက်​ပွား​ကြ​စေ၊ ငှက်​တို့​သည်​လည်း​တိုး​ပွား​ ကြ​စေ'' ဟု​ဘု​ရား​သ​ခင်​အ​မိန့်​ပေး​၍​ထို​ သတ္တဝါ​တို့​အား ကောင်း​ချီး​ပေး​တော်​မူ​၏။- 23 ည​ဦး​မှ​နံ​နက်​အ​ထိ​ပဉ္စမ​နေ့​ရက်​ဖြစ်​လေ​၏။
24 တစ်​ဖန်​ဘု​ရား​သ​ခင်​က``ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​ပေါ်​ တွင် တိ​ရစ္ဆာန်​အ​ယဉ်​နှင့်​တိ​ရစ္ဆာန်​အ​ရိုင်း​အ​ကြီး​ အ​ငယ်​အ​မျိုး​မျိုး​ဖြစ်​ပွား​ကြ​စေ'' ဟု​အ​မိန့်​ ပေး​သည့်​အ​တိုင်း​ဖြစ်​ပွား​လာ​ကြ​၏။- 25 ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​တိရစ္ဆာန်​အ​မျိုး​မျိုး​တို့​ကို ထို​ကဲ့​သို့​ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​၏။ ဘု​ရား​သ​ခင်​ သည် ထို​အ​မှု​အ​ရာ​ကို​ရှု​မြင်​၍​နှစ်​သက်​ တော်​မူ​၏။
26 ထို​နောက်​ဘု​ရား​သ​ခင်​က``ငါ​တို့​သည် ငါ​တို့​ ၏​ပုံ​သဏ္ဌာန်​နှင့်​တူ​သော​လူ​သတ္တ​ဝါ​တို့​ကို​ ဖန်​ဆင်း​ကြ​ကုန်​အံ့။ သူ​တို့​အား​ရေ​သတ္တ​ဝါ၊ ငှက်​သတ္တ​ဝါ​နှင့်​တိရစ္ဆာန်​အ​ယဉ်​အ​ရိုင်း​အ​ကြီး​ အ​ငယ်​တို့​ကို​အ​စိုး​ရ​စေ​မည်'' ဟု​မိန့်​တော်​ မူ​၏။-d 27 သို့​ဖြစ်​၍​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည် မိ​မိ​နှင့်​ပုံ​ သဏ္ဌာန်​တူ​သော​လူ​ယောကျာ်း၊ လူ​မိန်း​မ​ ကို​ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​၍၊-e 28 သူ​တို့​ကို​ကောင်း​ချီး​ပေး​လျက်``သား​သ​မီး​ များ​စွာ​မွေး​ဖွား​ကြ​လော့။ ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​ အ​ရပ်​ရပ်​တို့​တွင် သင်​တို့​၏​အ​မျိုး​စဉ်​အ​မျိုး​ ဆက်​နေ​ထိုင်​ကြ​လော့။ ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​ကို​လည်း​ စိုး​ပိုင်​ကြ​လော့။ ရေ​သတ္တ​ဝါ၊ ငှက်​သတ္တ​ဝါ​နှင့်​ တိ​ရစ္ဆာန်​ရိုင်း​အ​မျိုး​မျိုး​တို့​ကို​အုပ်​စိုး​ကြ​ လော့'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။-f g 29 ဘု​ရား​သ​ခင်​က​လည်း``ကောက်​ပဲ​သီး​နှံ​အ​မျိုး​ မျိုး၊ သစ်​သီး​အ​မျိုး​မျိုး​တို့​ကို​သင်​တို့​စား​သုံး​ ရန်​ငါ​ပေး​၏။- 30 တိရစ္ဆာန်​အ​ရိုင်း​အ​မျိုး​မျိုး​နှင့်​ငှက်​အ​မျိုး​မျိုး​ တို့​စား​ရန်​အ​တွက် အ​ပင်​အ​မျိုး​မျိုး​ကို​ငါ​ ပေး​၏'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​သည့်​အ​တိုင်း​ဖြစ်​ လေ​၏။- 31 ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​ဖန်​ဆင်း​တော်​မူ​ခဲ့​သ​မျှ​ တို့​ကို​ရှု​မြင်​၍ အ​လွန်​နှစ်​သက်​တော်​မူ​၏။ ည​ဦး​မှ​နံ​နက်​အ​ထိ​ဆ​ဋ္ဌ​မ​နေ့​ရက်​ ဖြစ်​လေ​၏။