Libru cha nakatyí chi yoso kaa kichaꞌa̱ iyó andɨvɨ ta ñuꞌún ñayɨvɨ̱
Tyeꞌe kaa chikoo̱ ñuꞌún ñayɨvɨ̱ chiꞌin andɨvɨ
1
1 Ta tyembu xiꞌna ri Nyoo sakoo̱ ra andɨvɨ ta ñuꞌún ñayɨvɨ̱. 2 Ta ñuꞌún ñayɨvɨ̱ ikan ñima ri kaá chiyo̱ nuu chi, ta ñaꞌri maa inga cha chiyo̱, maa ri maa cha ñaa iñi, ta ndutya katuví nuu chi. Ta Tatyi Ii Nyoo chiká noo chi kandá chi nu ndutya nu ñaa iñi kuan.
3 Ta katyí Nyoo: “¡Na koo cha ndichin!”
Ta chikoo̱ cha ndichin. 4 Ta nyeꞌe̱ Nyoo vatyi vaꞌa cha ndichin kuan, ta tava̱ sɨɨn ra cha ndichin chiꞌin cha ñaa iñi kuan. 5 Ta sakunañi̱ ra cha ndichin kuan “ñukaꞌñu”, ta cha ñaa iñi kuan sakunañi̱ ra “chakuaa”. Ta ikan iꞌya tyiño saꞌa̱ ra kɨvɨ xiꞌna ri, kɨvɨ kichaꞌa̱ ra savaꞌa ra ñuꞌún ñayɨvɨ̱.
6 Ta katyí tuku ra: “Na̱taꞌvi sava ndutya kuan, na ndoo suꞌva ndutya kuan ityi yuvi, ta suꞌva ndutya na ndoo ityi sɨkɨ”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 7-8 Ta cha yaꞌa̱ nuña̱ maꞌñu ndutya cha tava̱ sɨɨn ra, ta sakunañi̱ ra nu takoꞌo kuan “andɨvɨ”. Ta ikan iꞌya tyiño saꞌa̱ ra cha ku uvi kɨvɨ.
9 Ta katyí Nyoo tyeꞌe kaa: “Tandɨꞌɨ ndutya cha katuví ityi yuvi andɨvɨ, na nduɨɨn ri chi noo ri ityi, ta na natuvi nu ityi”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 10 Ta sakunañi̱ Nyoo nu ityi kuan “ñuꞌún”, ta nu nduɨɨ̱n ri ndutya kuan sakunañi̱ ra “tyañuꞌun”.
Ta Nyoo nyeꞌe̱ ra vatyi vaꞌa. 11 Ta cha yaꞌa̱ tuꞌun kuan, ta katyí Nyoo: “Na kaña tandɨꞌɨ nuu yutun nyiꞌi ta kuꞌu kuii ta tandɨꞌɨ nuu tata yutun cha kua kuꞌva sɨɨn sɨɨn chɨtɨ, ta na koꞌon chɨtɨ nyiꞌi chichi tandɨꞌɨ chɨtɨ yutun kuan”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 12 Kaña̱ tandɨꞌɨ nuu kuꞌu, tandɨꞌɨ nuu yutun cha kuꞌva sɨɨn sɨɨn nuu chɨtɨ. Ta Nyoo nyeꞌe̱ ra vatyi vaꞌa cha savaꞌa̱ ra. 13 Ta tyikuan kaa kuvi̱ nuu ku uñi kɨvɨ.
14-15 Ta katyí Nyoo: “Na koo ñuꞌu̱n ndichin ityi sɨkɨ ta sandundichin chi sɨkɨ ñuꞌún ñayɨvɨ̱, ta sasɨɨn chi cha ñukaꞌñu chiꞌin cha chakuaa, vatyi tyikuan kaa ta koto ñáyɨvɨ ñaa kɨvɨ ta ñaa kuiya kunyaa ñu, viko kaꞌñi ta viko savi ñandɨꞌɨ”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 16-18 Savaꞌa̱ tuku ra uvi taꞌan ñuꞌu̱n naꞌnu: noo ñuꞌu̱n kaꞌnu kuan vatyi sandundichin cha ñukaꞌñu, ta inga ñuꞌu̱n tyivaa kuan sandundichin cha chakuaa. Ta savaꞌa̱ tuku ra tiñoo andɨvɨ. Ta tyaa̱ ra ñuꞌu̱n naꞌnu kuan andɨvɨ, na sandundichin chi sɨkɨ ñuꞌún ñayɨvɨ̱. Ta nyeꞌe̱ ra vatyi vaꞌa cha savaꞌa̱ ra. 19 Ta tyikuan kaa kuvi̱ nu ku kumi kɨvɨ.
20 Ta katyí Nyoo: “Na koo tandɨꞌɨ kɨtɨ cha kuvi koo chichi ndutya, ta tandɨꞌɨ saa cha kuvi ndava nu tatyi nu takoꞌo sɨkɨ ñuꞌún ñayɨvɨ̱”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 21 Ta savaꞌa̱ ra kɨtɨ naꞌnu iyó chichi ndutya, ta tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ cha kandá ta nakuñá tɨ chichi ndutya, ta tandɨꞌɨ nuu tata saa cha nyaá ndichin cha kuví ndavá nuu tatyi.
Ta nyeꞌe̱ ra, vatyi vaꞌa cha savaꞌa̱ ra. 22 Ta nasoko̱ ra chi tandɨꞌɨ maa kɨtɨ kuan, ta katyí ra chi tɨ tyeꞌe kaa: “Na kuña ndo, ta kuaꞌa na nduvi ndo, ta sa̱kutu ndo chichi ndutya, ta chichi tyañuꞌun. Ta na koo kuaꞌa saa sɨkɨ ñuꞌún ñayɨvɨ̱”, katyí ra.
23 Ta tyikuan kaa kuvi̱ nu ku oꞌon kɨvɨ kuan.
24 Ta katyí Nyoo: “Na nakuña tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ sɨkɨ ñuꞌún ñayɨvɨ̱, tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ cha iyó chichi kuꞌu, ta kɨtɨ iyó veꞌe, ta kɨtɨ cha xitá kiñoꞌon chii nu ñuꞌún”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 25 Ta savaꞌa̱ ra tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ cha iyó chichi kuꞌu, ta kɨtɨ iyó veꞌe, ta kɨtɨ cha xitá kiñoꞌon chii nu ñuꞌún. Ta nyeꞌe̱ ra vatyi vaꞌa cha savaꞌa̱ ra.
26 Ta katyí Nyoo: “Na savaꞌa yo chi rayɨɨ tari kuꞌva kaá xiñaꞌñu maa yo, ta kunyaka ñaꞌan ra tandɨꞌɨ nuu tiyaka, ta tandɨꞌɨ nuu saa, tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ sana ñáyɨvɨ, tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ kuꞌu, ta tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ cha xitá kiñoꞌon chii nu ñuꞌún ñayɨvɨ̱”, katyí ra.
27 Tyikuan ta savaꞌa̱ Nyoo chi rayɨɨ.
Savaꞌa̱ tuku ra noo ñaꞌan sɨꞌɨ.
Tari kuꞌva kaá xiñaꞌñu maa ra, takuꞌva kaa maa ra savaꞌa̱ ra chi ñu.
28 Ta nasoko̱ Nyoo chi ñáyɨvɨ kuan, ta katyí ra:
“Na ndukuaꞌa ndo, ta nakuña ndo chiꞌin seꞌe ndo,
ta sa̱kutu ndo nuu ñuꞌún ñayɨvɨ̱ ta kunyaka ñaꞌan ndo ñuꞌún ñayɨvɨ̱.
Ta kunyaka ñaꞌan ndo tandɨꞌɨ tiyaka cha iyó chichi ndutya, ta tandɨꞌɨ saa cha ndavá nuu tatyi,
ta tandɨꞌɨ kɨtɨ cha iyó ta chiká noo sɨkɨ ñuꞌún ñayɨvɨ̱”, katyí ra.
29 Ta katyí Nyoo tyeꞌe kaa: “Nye̱ꞌe xiꞌna ndo, chaꞌí tandɨꞌɨ yutun yuku nyiꞌi cha chaꞌá chɨtɨ, ta chaꞌá tiki tandɨꞌɨ yutun naꞌnu cha chaꞌá chɨtɨ, vatyi kachi ndo, ta chichi chɨtɨ yutun kuan yɨꞌɨ́ chɨtɨ nyiꞌi cha kuví yava. Chaꞌí tandɨꞌɨ chɨtɨ kuan vatyi kachi ndo. 30 Ta chaꞌí tandɨꞌɨ yuku nyiꞌi vatyi kachi tandɨꞌɨ nuu kɨtɨ kuꞌu, ta tandɨꞌɨ nuu koo, ta tandɨꞌɨ nuu saa”, katyí ra.
Ta tyikuan kaa kuvi̱. 31 Ta nyeꞌe̱ ra tandɨꞌɨ cha savaꞌa̱ ra, vatyi vaꞌa xaan kita̱. Ta tyikuan kaa kuvi̱ nu ku iñu kɨvɨ.