Tuꞌun Nyoo Tsa Tyaa̱ Ra Mateo
Ñayɨvɨ tsa tsikoo̱ ta tsanaꞌa, tata nu vatsi ra Jesucristo
(Lc 3:23-38)
1
1 Iꞌya kuú djɨvɨ ñayɨvɨ tata vatsi ra Jesucristo. Tata ra David, ta tata ra Abraham kuu̱ tsi ra.
2 Djeꞌe ra Abraham kuu̱ tsi ra Isaac, djutu ra Jacob. Ta djeꞌe ra Jacob kuu̱ tsi ra Judá tsiꞌin tandɨꞌɨ ka yañi ra. 3 Ta djeꞌe ra Judá tsiꞌin ña Tamar kuu̱ tsi ra Fares ta ra Zara. Ta djeꞌe ra Fares kuu̱ tsi ra Esrom djutu ra Aram. 4 Ta djeꞌe ra Aram kuu̱ tsi ra Aminadab djutu ra Naasón. Ta djeꞌe ra Naasón kuu̱ tsi ra Salmón. 5 Ta djeꞌe ra Salmón tsiꞌin ña Rahab kuu̱ tsi ra Booz. Ta djeꞌe ra Booz tsiꞌin ña Rut kuu̱ tsi ra Obed, djutu ra Isaí. 6 Ta djeꞌe ra Isaí kuu̱ tsi ra rey David, ta djeꞌe ra rey David tsiꞌin ña tsa kuu̱ ñadjɨꞌɨ ra Urias kuu̱ tsi ra Salomón.
7 Ta djeꞌe ra Salomón kuu̱ tsi ra Roboam djutu ra Abías, ta djeꞌe ra Abías kuu̱ tsi ra Asa. 8 Ta djeꞌe ra Asa kuu̱ tsi ra Josafat, djutu ra Joram, ta djeꞌe ra Joram kuu̱ tsi ra Uzías. 9 Ta djeꞌe ra Uzías kuu̱ tsi ra Jotam, djutu ra Acaz, ta djeꞌe ra Acaz kuu̱ tsi ra Ezequías. 10 Ta djeꞌe ra Ezequías kuu̱ tsi ra Manasés, djutu ra Amón. Ta djeꞌe ra Amón kuu̱ tsi ra Josías. 11 Ta djeꞌe ra Josías kuu̱ tsi ra Jeconías tsiꞌin tandɨꞌɨ yañi ra. Tsikoo̱ ra tsitaꞌan ra kɨvɨ tsa tɨɨn ñayɨvɨ ñuu Babilonia tsi ñayɨvɨ ñuu Israel kuaꞌan ñun kua kuu ñun mudju ñuu van.
12 Tsa yaꞌa̱ van, ta tsikoo̱ djeꞌe ra Jeconías, ta junvan ra kuu̱ ra Salatiel djutu ra Zorobabel. 13 Ta djeꞌe ra Zorobabel kuu̱ tsi ra Abiud djutu ra Eliaquim, ta djeꞌe ra Eliaquim kuu̱ tsi ra Azor. 14 Ta djeꞌe ra Azor kuu̱ tsi ra Sadoc djutu ra Aquim. Ta djeꞌe ra Aquim kuu̱ tsi ra Eliud. 15 Ta djeꞌe ra Eliud kuu̱ tsi ra Eleazar, djutu ra Matán, ta djeꞌe ra Matán kuu̱ tsi ra Jacob. 16 Ta ra Jacob kuu̱ djutu ra José yɨɨ ña María. Ñaꞌa ya kuu̱ djɨꞌɨ ra Jesús ra tsa kuú aCristo.
17 Ra Abraham tsikoo̱ utsi kumi taꞌan tata ra nyakua nya tsa kaku̱ ra David. Ta ra David tsikoo̱ utsi kumi taꞌan tata ra nyakua nya kɨvɨ tsa tɨɨ̱n ñayɨvɨ ñuu Babilonia tsi ñayɨvɨ Israel. Ta nyakua nya kɨvɨ van tsikoo̱ utsi kumi taꞌan ka tata ñun nyakua nya kɨvɨ tsa kaku̱ ra Cristo.
Nu kaku̱ ra Jesucristo
(Lc 2.1-7)
18 Tyeꞌe kaa kuu̱ nu kaku̱ ra Jesucristo: Tsa yaꞌa̱ kundaa tyiño tsa kua tandaꞌa ña María djɨꞌɨ ra Jesús, tsiꞌin ra José. Ta tsa kumañi ka tsa koo ñun tsiꞌin taꞌan ñun, tɨɨ̱n djeꞌe ña tsiꞌin tsa kuenda Tatyi Ii Nyoo. 19 Ta ra José ra tsa kua kuu yɨɨ ña, kuú ra noo ra vaꞌa xaan. Ta ña kuñí ra kuꞌva ra tikaꞌan nuu tsi ña, yukuan kuenda tyaa̱ ra kuꞌva tsa djandoo xeꞌe ra tsi ña. 20 Ta tsa nɨɨ ñi tsiká iñi ra tyakuan kaa, kituu̱ noo ángel Nyoo nuu ra nu kixi ra ta nyeꞌe̱ ra noo numaꞌna ta katyí ángel van tsi ra tyeꞌe kaa:
―José, tata ra David, va kaka iñu tsa kiꞌun tsi ña María kuu ñadjɨꞌun, vatyi djeꞌe ña, djeꞌe Tatyi Ii Nyoo kuú. 21 Ta tsa yaꞌa̱ kaku lee van kua djakunañun tsi kue Jesús. Tyakuan kua djakunañun tsi kue vatyi ra kua djakaku tsi ñayɨvɨ ñuu ra, ñun tsa ñoꞌón tsitsi kuatyi, kuú ra.
22 Tandɨꞌɨ maa kuꞌva ya kundaa̱ tuꞌun tsa kaꞌa̱n Nyoo tsiꞌin ñayɨvɨ tsiꞌin yuꞌu ra kuu̱ ndudju yuꞌu ra ta tsanaꞌa̱n.
23 Ta katyi̱ ra tyeꞌe kaa:
Ñaꞌa yoko tsa ña ta koo ka yɨɨ, kua tɨɨn djeꞌe ña.
Ta kua kaku djeꞌe ña. Ta kua kunañi kue: Emanuel, katyí ángel van tsi ra José tsitsi numaꞌna.
Ta djɨvɨ van kuñí tsi katyí tsi. “Nyoo nyaá ra tsiꞌin yo.”
24 Kuꞌva tsa ndoyo̱ ra José, djakuu̱ ra kuꞌva katyi̱ ángel van tsi ra. Ta kiꞌi̱n ra tsi ña María vatyi kuú ña ñadjɨꞌɨ ra. 25 Djoko ña tsikoo̱ ñaꞌa ñun tsiꞌin taꞌan ñun, nyakua nya tsa yaꞌa̱ kaku̱ djeꞌe ña. Ta djakunañi̱ ra tsi kue: Jesús.