Nɔ́dhyɔ námɛ́káná
1
1 Nóúgé Teofílɛ, a sɨ́ ómbi ootu káábhɔ́bá bhó nyɔhɛ átébúku ɔ́dhyɔ́ si káfobá átéígo i bháɛ́ nɛ́ nɛ́. 2 Bhe kɛ́ɨ́pá mala ɔ́dhyɔ́ hɛ́ sɨ́ɨ́sɔ́ ómbi si kógwobwʉ ányɔɔŋɔ kɔ́rɔ átɔtʉ́ámɛ́ nɛ́ kódrwebwʉ. Bhe kóópúbwʉ émólói si nɛ́tʉ́ i Angéle bha nɛ́ andrɛ. 3 Nóúgé, bha ɨ́ ɨ́má nɔgɔ, átɛzaa i mɔ́ʉ́ɨ́a ɨ to ɔ́dhyɔ́ hɛ́ mɔmbɛ́ mɔmbɛ́ sɨ́ tányɔtʉ́ámɛ́ nɛ́, bhe andréísú ɔkpá ma bhó ɨ́n'a mɔ́mɔ́mbɛ drʉ máha mɨ́o ɔ́dhyɔ́ hɛ́ kána-káná sɨ́ kɛ́sɨ́bwʉ nyɛ. 4 Mɛ́sɨ́a sɔ́ átɛmbanda i bhó nyɛ́ɨ́tɨ to bhó áádhɔ́ si nyágbábá nɛ́ kábá ɔ́dhyɔ́ nzúdhá gbagba nɛ́.
Bhe náángelú aábhúa bhó Elízabɛ́tɨ a ú ɔhɨba Yɔáni Mɔbátísí
5 Átadhɨnga i Ɛrɔ́dɛ abwʉ ɨ to nɛ́ɨ́nyɨ́ i néYudáya andrɛ nɛ́, nɛ́kɔána kana abwʉ égye ánɛrʉ bhó Zakarɨ́a, áteikudhumʉ i Abíab bha nɛ́ andrɛ. Ándrandrɔ Elízabhɛ́tɨ, ɨ́n'abwʉ áteikuku i Arɔ́nac bha nɛ́. 6 Ɨ́hɛ kpɛ́ ányɛrɨ́ sóórúé, kábwʉ ómbi amɛ́yɔ Angéle ánɔ́tɔŋɔ, ká hɛ́ kɛ́ɛ́drwá ɔ́ʉ́bwɔ́ ánohíámɛ si nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle bha nɛ́ ndúbhu, áneísú balí ro nɛ́. 7 Nɔ́dhyɔkana, kabwʉ ɨ kɔ́rɔ ngwángwɛ sɨ́ Elízabhɛ́tɨ ɨ́n'abwʉ nɛ́mángbɔ́ndʉ́ bhe ɨ́hɛ kpɛ́ kábwʉ bhó ámbwúádrɛ́.
8 Nɛ́tɨánɛ kana, Zakarɨ́a abwʉ ú abɛsɨ́ nɛ́kɔ́áná molo áteetu i Angéle bha nɛ́, outo nɛ́, sɨ́ ɨ́n'abwʉ nádhɨnga i néikúdhumʉ i bhándrɛ nɛ́ andrɛ bhó nɛ́sɨ́ bhó nɛ. 9 Sɨ́ɨ́sɔ́ ɛ́kɔána kɛ́sɨ́a, átɛzaa i káándándá ɨ to ɛ́rʉ átémbélémbélé bha átánga nɛ́d nɛ́, bh'angódhe Zakarɨ́a tánɛrʉ bhó ekia nɛ ndrɛ ú átɛ́mápue sáátu i Angéle bha nɛ́ bhó ku nɔ́sʉ nɛ némbélé. 10 Átadhɨnga i abɔsʉ to némbélé nɛ́, ombirongwɛ i abwʉ ú muto nɛ́ a n'asɛmya másɛmya nɛ́. 11 Bhe náángelú i nɛ́Ɨ́nyɨ́ bha nɛ́ edía nɔ́tɔ ɛ́mbʉlɛ ! A n'apá ndrɛ átamísá i kábɔsʉ to némbélé nɛ́ bha ú aatɛ nɛ́. 12 Átadhɨnga i Zakarɨ́a ogwobwʉ ɨ náángelú nɛ́ sɔ́ nɛ́, bh'ándreísú ɔvhábwʉ ndrɛ ándrɔ́hɔ ɛ́kpɛ́ngbɛ́lɛ́ngbɛ́ ! bhe nɛ́ɛrʉ agbá nɛ. 13 Bhe náángelú ɔdhyá nɔ́ɔ bhó « Mɨ́ɨ́ngɛɛ́rʉ́ bhelé Zakarɨ́a ! Sɨ́ Angéle aángɔga nɔ́ʉsɛmya i bhándrúé nɛ́. Bha drɨ́ andrúándrɔ Elízabhɛ́tɨ, a ú ɔhɨ́ba mɨ́o nɛ́ngwá masí bhe múngoba nɔ́ɔ ɛ́rʉ bhó Yɔáni. 14 Átámɔ́dhyɔ, bhe múgaba nɛ́ɨgyagya ámóotu bhe ómbi ootu kɔ́gaba ká bhu hɛ nɛ́ɨgyagya átɛmbanda i nɔ́hɨ i nɛ́ngwángwɛ nɛ́ andrɛ. 15 Sɨ́ ɨ́n'obhuba nómbí kpɔkpɔ áteetu i nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle bha nɛ́. Ɔmbwɔba ka ɔ́gálá amóndre ánɛmagadí kɔ́rɔ, bh'obhuba a n'ɛɨ́nʉ́a ánOudhuudhu Sáátu ɔtʉ́a ndrɛ s'ú ú yánɛ́ tándrɛhɔ nɛ́. 16 Bh'aátuba éÍsraɛ́lɛ gyándrɛ́ ootu bha ú nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle i bhányɛ nɛ́ a ɨ. 17 Bhe ɨ́nɛ tɔ́kpɛ adhádhaba nɛ áteetu i Angéle bha nɛ́, ánoudhuudhu bhu táo nɛ́kpakpárá i nénébi Elíya bha nɛ́, átɛmbanda i bhó ku ndraátu to nɛ́ɨkɔlɔ i ápa ánɛgyándrɛ́ kɔ́rɔ nɛ́, bhó bhe ndraátua ómbi si kɛ́ɛ́rʉ ka Angéle nɛ́ átáámbáámbá amɛ́yɔ, bhó bhe ndrɛɨ́mbɛmba to ómbi nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle ko. »
18 Bha drɨ́ Zakarɨ́a ɔdhyá ɨ náángelú ko bhó « Mɛ́ɨ́tɨa bhásí bhó nɔ́dhyɔ nɛ́ ɨ́n'a nɔ́dhyɔ nzúdhá, outo nɛ́, sɨ́ má bhó nékúmú bhe andrándrɔ Elízabhɛ́tɨ aábámʉ́ bhó ɛ́kárángá t'angɛpɛ. » 19 Náángelú aátua nɔ́ɔ bhó « Ɨ́má má Gabiɛ́rɛ, átádhɨ́ngá kpɛ́ má ú mápá ndra áteetu i Angéle bha nɛ́ má nɛ́ mɛ́sɨ́a nɔ́ɔ némolo nɛ́. Bh'ɛdhá ma zá nyá ɨ bhó ku mádhyɔ bhó bhe móútia mɨ́o nɔ́dhyɔ balí i. 20 Hee ! sɨ́ ka nyɔ́ɔ́mʉ bhó ndrapí andrátʉ́ nɛ́, nyá ú nyéégye ékpílíbhíndí, bhe nyáátɛba ka bhó ndrɔdhyɔ tó bha drɨ́ ɔ́dhyɔ́ si mádhyá mɨ́o nɛ́ kɛ́sɨ́ba ɨ nyɛ átadhɨnga i Angéle a ú ɔrwá ɨ nɛ́. » 21 Ɨ́ drɨ́ nɛ́, ómbi kábwʉ ká hɛ́ kónvá nɛ ú muto nɛ́, bhe kɔ́tʉ́a ká hɛ́ kɔ́ɨa nyɛ bhó « Ɨtá bhó oónúa bhó ú átɛ́mápue Sáátu sɔ́ ɨ́ ? » 22 Hee ! bhe átadhɨnga i edibwʉ ɨ égye nɛ́, kabwʉ ɨ bhó nɔ́rɔ náátaátɛ́ i bhó ndrɔdhyɔ kála ɔdhyɔ nɛ́, bhe ómbi kɛ́ɨ́tɨ́bwʉ bhó aángogwo nɔ́dhyɔ amámbanga égye anga ɨ. Bh'ɔtʉbwʉ a n'aádhɔdha bhó ɔ́dhyɔ́ ánɔɔtɛ́ ápye nɛ́, a n'eégyá ékpílíbhíndí nɛ́.
23 Átadhɨnga i ékíní si némolo i Zakarɨ́a bha nɛ́ anɛ kéebíbwʉ ɨ nɛ́, bh'aátubwʉ ndrɛ ú bhándrɛ. 24 Átámɛ́zaa, bhe ándrandrɔ Elízabhɛ́tɨ ɔgɨ́bwʉ néiho. Bh'oógyebwʉ ndrɛ ánameiho ro ángwɛ tɔ́zɛrɛna, a n'ɔdhya bhó 25 « Amúgwó ká! asɔdhyɔ balí gyó i nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle aábɛ́sɨ́ bha zá má ɨ nɛ́ ! Aángɔga andrɔ́dɔ bh'ɛɨ́zá mʉ́ náanyɛ átéígo i ómbi ndúbhu anyɛ. »
Bhe náángelú aábhúa bhó Marɨ́a a ú ɔhɨba Yésu
26 Átangwɛ́ námɛ́tɛ́ngwɛkana i néiho i Elízabhɛ́tɨ bha nɛ́ andrɛ, bhe Angéle ɛdhábwʉ náángelú Gabiɛ́rɛ átɛ́gbɔ́tɔ́ kana i nɛ́Galiláya andrɛ ánɛrʉ bhó nɛ́Názarɛ́tɛ. 27 Ɛdhábwʉ nɛ ú nɛ́ngádɔ kana i kabwʉ ɨ́ nɛ́ɨ́tɨ masí ɔdhyɔ, ká hɛ́ kápáá nɛ nɛ́masí kana ánɛrʉ bhó Yɔsɛ́fa ko nɛ́. Yɔsɛ́fa ɨ́n'abwʉ áteikuku i nɛ́Ɨ́nyɨ́ Davídi bha nɛ́, bhe ɨ́nɛ nándrɔ ngwángwɛ nɛ́ ánɛrʉ ká hɛ́ bhó Marɨ́a nɛ́. 28 Bhe náángelú a n'ekía ndrɛ bha ú Marɨ́a a ɨ ɛ́bangbolia ! ɔɨa nɛ bhó « Nya sɨ́ bha zá ? Bhó nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle ɨ́n'a mɨ́ro bh'aángaádhɔ́ mɨ́o nɔ́ɔmʉ i bhándrɛ nɛ́. » 29 Átɛtʉ hɛ́ kpɛ́, bhe Marɨ́a ándreísú ɔvhábwʉ ndrɛ ɛ́kpɛ́ngbɛ́lɛ́ngbɛ́ tándrɛhɔ, ɔɨa ndrɛ bhó « Nɔ́ɨ gyó nɛ́ aátá bhó ndrɔdhyɔ bhásí ? » 30 Bhe náángelú ɔdhyá nɔ́ɔ bhó « Mɨ́ɨ́ngɛɛ́rʉ́ bhelé Marɨ́a sɨ́ mɨ́ɨ́ngambwú nɔ́ɔmʉ i Angéle bha nɛ́. 31 Kanya ká ! nyá ú mʉ́gɨba néiho bhe mʉ́hɨba nɛ́ngwángwɛ masí, bhe múngoba nɔ́ɔ ɛ́rʉ bhó Yésu. 32 Ɨ́n'obhuba nómbí kpɔkpɔ, bhe kóngoba nɛ bhó Angéle ndré ú átɔrɔ nɛ́ ándrɛNgwá. Bhe nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle aáoba nɔ́ɔ nɛ́ɨnyɨngwa i apanɛ́ Davídi bha nɛ́, 33 bh'ɔnyɛba átɛ́báságyó i Yakóbho bha nɛ́ átɛ́ɨ́zɛ́ kpɛ́, bhe nɛ́ɨnyɨngwa i bhándrɛ nɛ́ adʉ́ba ka. » 34 Marɨ́a ɔdhya náángelú ko bhó « Nɔ́dhyɔ nɛ́ ɛsɨ́ba ndrɛ bhásí sɨ́ ka ɨ́ mɛ́ɨ́tɨ masí ɔdhyɔ ? » 35 Náángelú ɔdhya nɔ́ɔ bhó « NÓudhuudhu Sáátu esyaba nɛ mɨ́to átéégíá, bhe nɛ́kpakpárá i Angéle ndré ú átɔrɔ nɛ́ bha nɛ́ ɔʉ́pɨba mɨ ándrezízíe ro. Bha drɨ́ kóngoba ɨ nɛ́ngwángwɛ nɛ́ bhó nɛ́Ngwángwɛ sáátu, nɛ́Ngwángwɛ i Angéle bha nɛ́. 36 Kanya ká ! yándrúngwɛ Elízabhɛ́tɨ, néi a bhó námbwúádrɛ bhe kábongo nɛ bhó nɛ́mángbɔ́ndʉ́ nɛ́, ɨ́n'a bhó bhu nɛ áneiho ro átangwɛ tɛ́ngwɛkana. A ú ɔhɨ́ba nɛ́ngwángwɛ masí. 37 Sɨ́ ka ɨ ɔdhyɔ kpákpáálá bha ú Angéle a ɨ. » 38 Hee bhe Marɨ́a ɔdhyá bhó « Má némogya i nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle bha nɛ́. Nɛ́sɨ́ ndrɛ máto kaambá sɨ́ɨ́sɔ́ mɨ́ɨ́ngɔdhyɔ́ drʉ. » Bhe náángelú abhá nɛ.
Bhe Marɨ́a ɔá Elízabhɛ́tɨ ándranyányáyé
39 Abwʉ sɨ́ átékíní hɛ́ nɛ́, bhe Marɨ́a ɛngá, bh'ɔá ɛ́gala-gala átɛ́gbɔ́tɔ́ kana i óóhólókpɔ́ anyɛ i abwʉ ú áteYudáya nɛ́. 40 Átadhɨnga i oópúa ɨ nɛ́, bh'ekía ndrɛ ú Zakarɨ́a bha ú gyɔ́tɔ, bh'ɔɨ́a Elízabhɛ́tɨ bhó « Nya sɨ́ bha zá ? » 41 Átadhɨnga i Elízabhɛ́tɨ ɔgá ɨ Marɨ́a a n'abhɨkya nɛ nɛ́, bhe nɛ́ngwángwɛ ovhía ndrɛ tándrɛhɔ. Bh'Elízabhɛ́tɨ ɛɨnʉ́bwʉ ánOudhuudhu Sáátu ro. 42 Bh'eigá ándrɛtʉ́, ɔdhya bhó « Angéle aángɛtʉ́ mɨ́to nóumbwu móotu t'angɛ́pɛ ándrɔ́ ndúbhu ! Ndó Angéle nóúfu nɛ́ngwángwɛ i nyá ú mʉ́hɨba nɛ́. 43 Má adhíngwɛ bhó ku nɛ́Ɨ́nyí i bhándrá nɛ́ yánɛ́ néku ma nányányáyé nɛ́ ? 44 Outo nɛ́, sɨ́ kanya ká, átadhɨnga i mágá ɨ nyá nɛ́ mʉ́ɨa ma nɛ́, bhe nɛ́ngwángwɛ ovhía ndrɛ ánɛɨgyagya ro tándráhɔ. 45 Nyá ánɛɨgyagya ro sɨ́ nyá ú nyápía bhó ɔ́dhyɔ́ si nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle ɔdhyá mɨ́o nɛ́ kɛ́sɨ́ba nyɛ mɛ́sɨ́. » 46 Hee ! bhe Marɨ́a ɔdhya bhó
« Má ú mɔ́ʉ́bwá nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle
andréísú ro ndúbhu.
47 Má ú mágá nɛ́ɨgyagya móotu
Angéle tándrɔdhyɔ nɛ́Ɨ́rɛ́ɨ́rómbíé i bhándrá nɛ́,
48 sɨ́ aábanyá ánɔdɔ́ŋɔ
nɛ́taputápú i némogya i bhándrɛ nɛ́ bha nɛ́.
Sɨ́, ɔtʉ́a ndrɛ gaaɨ́ drɨ́ tó bha átɛ́ɨ́zɛ́ kpɛ́,
ómbi ndúbhu kábóngo ma bhó Nɛ́ɨ́gyágyómbíé nzúdhá.
49 Sɨ́ Angéle i a ánɛkpakpárá ro ndúbhu nɛ́
aábɛ́sɨ́ mʉ́ ɔ́dhyɔ́ kpɔ́kpɔ́.
Ánɛrʉ ká sáátu.
50 Nɔ́dɔ eísú i bhándrɛ nɛ́ obhuba
átombi si kɛ́ɛ́rʉ́a nɛ nɛ́ ányandra ányandra kɔ́rɔ átɛ́ɨ́zɛ́ kpɛ́.
51 Bh'ɛsɨ́a ɔ́dhyɔ́ kpɔ́kpɔ́ áneibwua i ándrɛtɛ́ andrɛ.
Bh'ɔvhá ɔ́ʉtɔrɔí ɛ́kpɛ́ngbɛ́lɛ́ngbɛ́ !
52 Bh'eídhá nɛ́ɨnyɨngwa i ɛ́ɨnyɨ kpákpárá anyɛ ú burú,
bh'eíndría ómbi tápu ányɔdhyɔ bha ú bhó.
53 Ési ká ánemo i ɔ́dhyɔ́ bali anyɛ nɛ́,
bh'ɛɨ́nʉ́nʉ́a hɛ ánɔdhyɔ́ bali,
bhe ési ká ánɔdhyɔ́ óotuóotu nɛ́
bh'aátúa hɛ ányɔɔtɛ́ kpa.
54 Bh'ekúa bhó ku ndrɛɛ́wɛ
némólómbíé i bhándrɛ nɛ́ Ísraɛ́lɛ
bhe ka néégi bhó ndraádhɔ
nɔ́dɔ eísú i bhándrɛ nɛ́,
55 átɛ́ɨ́zɛ́ kpɛ́ bha ú Ábaráma a ɨ,
ánandra si bhándrɛ nɛ́ kɔ́rɔ pɨ́tɛ́,
sɨ́ɨ́sɔ́ ɔdhyɔ́bwʉ ɛ́kɔ́kɔ si bháɛ́ nɛ́ kála. »
56 Bhe Marɨ́ahɛ kóónúbwʉ bhu Elízabhɛ́tɨ únga ká sɨ́ ángwɛ sɔ́ta. Átámɛ́zaa, bh'aátubwʉ ndrɛ ú bhándrɛ.
Nɔ́hɨ i Yɔáni Mɔbátísí bha nɛ́
57 Bhe nádhɨnga i bhó Elízabhɛ́tɨ nɔ́hɨ́ to nɛ́ngwángwɛ nɛ́ atá, bh'ɔhɨ́a nɛ́ngwá masí. 58 Bh'Elízabhɛ́tɨ madánɛ́hɛ bhu ómbi si bhándrɛ nɛ́ kɔ́gabwʉ bhó nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle aángaádhɔ́ nɔ́ɔmʉ kpɔkpɔ Elízabhɛ́tɨ ko, bhe kérímá ká hɛ́ kɔ́gá nɔ́rɔ nɛ́ɨgyagya ɔ́mápue kana nɛ́. 59 Átekini ámɛ́bhɔ́gɨ́ná átɛzaa i nɔ́hɨ́ámɛ́ andrɛ, bhe kɔ́á bhó ku kófo nɛ́ngwángwɛ nɛ́. Kɔ́dhyɔ́bwʉ bhó nyengo nɔ́tɔ apanɛ́ Zakarɨ́a. 60 Bhe nɛ́ngwángwɛ yánɛ́ aátua, ɔdhya bhó « Hɨ́ɨɨ́ ! ka ɨ nɛ sɔ́, ánɛrʉ kóbhuba bhó Yɔáni. » 61 Bhe kɔ́dhyɔ́bwʉ nɔ́ɔ bhó « Kábhá ! drʉ ka ɨ ombí kana i ánɛrʉ gyó hɛ́ mavandruhɛ kɔ́tɔ nɛ́. » 62 Bhe kɔ́ɨ́bwʉ nɛ́ngwángwɛ apanɛ́, ká hɛ́ káádhɔdha aádhɔdhɔ nɔ́ɔ ányɛtɛ́ bhó nyɛɨ́tɨ bisa ɔɔ́mʉ́a bhó kóngo bhásí nɛ́ngwángwɛ nɛ́ ánɛrʉ nɛ́. 63 Bhe Zakarɨ́a onibwʉ nɛ́pálángɨ eíngílí, a n'aádhɔdha bhu nɛ ánɔɔtɛ́ kɔ́rɔ nɛ́, bh'ɔhá to bhó « Ánɛrʉ ká bhó Yɔáni. » Bhe ómbi ndúbhu kámbángábwʉ mámbanga. 64 Sɨ́ átámádhɨnga bhe Zakarɨ́a ándretíkpɔ apúa ndrɛ bhe ándraadra aápwúa ndrɛ bh'ɔtʉ́a a n'ɔdhya tɔkana nɛ́. Bh'erímá a n'ɔʉ́bwá Angéle nɛ́. 65 Bhe nɛ́ɛrʉ ootu agbábwʉ ómbi si kábwʉ ú kódría tányoóbhúrú nɛ́. Bhe kɔ́tʉ́a ɔ́dhyɔ́ hɛ́ ányodrwe átɛmapú ndúbhu si óóhólókpɔ́ si néYudáya anyɛ anɛ. 66 Bhe ómbi ndúbhu si kɔ́gabwʉ nɔ́dhyɔ nɛ́ nɛ́ bhe kɔ́tʉbwʉ ká hɛ́ káámbá to tányeisu nɛ́, ká hɛ́ kɔ́ɨa nyɛ bhó « Nɛ́ngwángwɛ i obhuba sɨ́ adhi ? » Bhe nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle ándrɛtɛ́ abwʉ nɔ́rɔ nzúdhá átɛ́mápuekana.
Zakarɨ́a a ú odrwúa émólóbi bali si Angéle bha nɛ́
67 Bhe apanɛ́ Zakarɨ́a ɛɨ́nʉ́bwʉ ánOudhuudhu Sáátu, bh'erímá a n'ɔdhya nɛ́tʉ́ i Angéle bha nɛ́ sɔ́ ɨ́ :
68 « Nɔ́ʉ́bwɔ́ʉ́bwɔ́ nóbhú bha ú nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle a ɨ,
Angéle i éÍsraɛ́lɛ gyándrɛ́ anyɛ,
sɨ́ aángekú bhó ku ndranya ómbi si bhándrɛ nɛ́,
bh'aángɛɨ́rá hɛ.
69 Bh'aángeídí mala nɛ́Ɨ́rɛ́ɨ́rómbíé kpákpárá
áteikuku i némólómbíé i bhándrɛ nɛ́ Davídi bha nɛ́.
70 Ɨ́n'a nɔ́dhyɔ i ɔdhyɔ́bwʉ ndrɛ sɨ́ látá abwʉ
átɛ́tʉ́ i énébi sáátu si bhándrɛ nɛ́ anyɛ nɛ́,
71 bhó ndrɛɨ́raba aama ɛɨ́ra
áteetií si bháɛ́ nɛ́ ányɛtɛ́
bhu átɛ́tɛ́ si ómbi si
ká ú kɔ́ɔ́mʉ́a bhó nyɛsɨ́ aama ámébiti nɛ́ anyɛ.
72 Bh'aádhá nɔ́dɔ eísú i bhándrɛ nɛ́
ɛ́kɔ́kɔ si bháɛ́ nɛ́ kála,
bhe ka néégi nɛ́ɨkɔlɔ i bhándrɛ nɛ́.
73 Angéle abwʉ sɨ́ aángɔdhyɔ́
nɛ́kɔ́kɔ i bháɛ́ nɛ́ Ábaráma ko bhó
ndraáoba mala aáo, épí bhó sɨ́ ɨ́nɛ,
74 bhó ndrɛɨ́raba aama ɛɨ́ra
átɛ́tɛ́ si éetií kála nɛ́,
bh'apía aama bhó amɛ́sɨ́ nɔ́ɔ némolof
ka nɛ́ ka amɛ́ɛ́rʉ nɛ́,
75 bhó átɛmbanda i bhó amábhú sáátu
bhe mabhua mɛ́mɛ́yɔ Angéle ánɔ́tɔŋɔ
tó bha átabɛ́ i ékíní ndúbhu si bháɛ́ nɛ́ si zá átapɛ i nɛ́.
76 Bhe ɨ́mɨ́ ngwángwɛ i nándrá, kóngoba mɨ bhó
nénébi i Angéle ndré ú átɔrɔ ú bhó pima nɛ́ bha nɛ́,
sɨ́ nyádhádhaba mɨ́ áteetu i nɛ́Ɨ́nyɨ́ Angéle bha nɛ́ ko
bhó ku ndrɛɨ́mbɛ nɔ́ɔ néhíɛ i ekuba to nɛ́,
77 Bhó bhe nyáábhúa ómbi si bhándrɛ nɛ́ kála bhó
ndrɛɨ́ra hɛ ɛɨ́ra,
ndra nɛ́ ndreégia hɛ eégi
átɛmasúmu si bhányɛ nɛ́ nɛ́.
78 Sɨ́ outo nɛ́,
sɨ́ Angéle i bháɛ́ nɛ́ a ánɔdɔ eísú pima,
bhe nɔ́dɔ eísú nɛ́ ɛɨ́pwúa nɛ bhó
néíkó ndré edia ú átɔrɔ nɛ́
nékuba aama nányányáyé,
79 bhó ku ndrovhi ómbi si
ká átɛ́mápue i nékini bodi mbɔ́ndɨ́lɨ́
ká hɛ́ ká ánɛɛrʉ i nónzi andrɛ,
ká hɛ́ kɛ́ɛ́rʉa nónzi nɛ́,
bh'ɔmbaba aama
átéhíɛ i nɔ́dhyɔ kpílíbhíndí andrɛ. »
80 Bhe nɛ́ngwángwɛ nɛ́ erímá a n'ɛkpɔkpa tándreépí, a n'ogá tándrohíámɛ́, bh'eipírábwʉ ú átóúmág , tó bha átɛtɨánɛ i eíhwébwʉ to ndrɛ ngbádhá éÍsraɛ́lɛ gyándrɛ́ ányɔ́teetu nɛ́.