Bụ́kụ̃ Íꞌdóŋá drị̂
Íꞌdóŋá
1
Ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã ꞌbụ̃ kí ꞌbãjó ụ̃nọ́kụ́ be rĩ
1 Drị̃drị̃ rĩ sĩ Ãdróŋá ꞌbã ꞌbụ̃ kí ụ̃nọ́kụ́ be. 2 Ụ̃nọ́kụ́ ándrá ị̃sálị ãko ãzî kóru, ãngũ nị ị̃yị́ kị́rị́ rĩ drị̃ gá, úríndí Ãdróŋá drị̂ rĩ uꞌálé ị̃yị́ drị̃ gá ꞌdâ. 3 Ãdróŋá jọ ãngũ ꞌbã adru ‘ule rú’ gbõgbõ ãngũ mve rá.
4 Ãdróŋá ndre ãngũ mvelépi rĩ ĩꞌdi múké awa dó ãngũ imve rĩ kí ịnị́ be ndú-ndú. 5 Ãdróŋá ꞌda ãngũ imve rụ́ ‘ị̃tụ́ ꞌi’ ꞌda ãngũ ịnị rĩ rụ́ ‘ị́nị́ ꞌi’ ꞌbo ị́nị́ kí ị̃tụ́ be ụ́ꞌdụ́ ãlu rĩ.
6 Ãdróŋá jọ, ãko ãzí ꞌbã ala ru ꞌbụ̃ gá ꞌdâ ị̃yị́ drĩdríŋĩ cejó ị̃yị́ be. 7 Ãdróŋá idé dó ꞌbụ̃ ị̃yị́ ụrụ gá rĩ kí drĩdríŋĩ cejó ị̃yị́ vụ̃rụ́ rĩ abe, idérú cécé ꞌdĩ ꞌbã áni. 8 Ãdróŋá umve dó ãngũ ụrụ gá rĩ ‘ꞌbụ̃ ꞌi’ ị́nị́ kí ị̃tụ́ be ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ ị̃rị̃ rĩ.
9 Ãdróŋá jọ, “Ị̃yị́ ꞌbụ̃ ị̃ndụ́ gá ꞌdâ rĩ ꞌbã tra kíru ãngũ ãlu gá, ãngũ ãꞌí rĩ ꞌbã iꞌdá sĩ.” Wó idéru rá. 10 Ãdróŋá ꞌda ãngũ ãꞌí rĩ rụ́ vũ ꞌi ãzíla ị̃yị́ru tralépi ãngũ ãlu gá rĩ rụ́ mĩrĩ úmbízaku ꞌi. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké. 11 Ãdróŋá jọ ásé ꞌbã dụ ãngũ drị̃ gá, ife ífí kalépi ndú-ndú ꞌdĩ kî trũ. Idéru rá. 12 Ásé dụ ãngũ drị̃ gá ꞌdâ rá, ife sụ́rụ́ tị ndú-ndú ífí kalépi rĩ kî abe. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké.
13 Ị́nị́ kí ị̃tụ́ be ụ́ꞌdụ na rĩ.
14 Ãdróŋá jọ ãcí ꞌbã adru kí ꞌbụ̃ gá ꞌdãá cí ị̃tụ́ kí drĩdríŋĩ cejó ị́nị́ be, ꞌbã adru kí cí sĩ áyi, ụ́ꞌdụ́ ãzíla ílí kí amájó. 15 Lẽ ãcí ꞌbã adru kí ꞌbụ̃ gá ꞌdãá cí ãngũ jijó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá. Idéru ꞌdĩ áni rá. 16 Ãdróŋá idé ãcí ãmbógó la kí ị̃rị̃ ãmbógó ãndânĩ rĩ ꞌbã ji ãngũ ị̃tụ́ sĩ wereŋá rĩ ꞌbã ji ãngũ ị́nị́ sĩ, ꞌbã adru kí dó úpíru ị́nị́ kí drị̃lẹ́ gá ị̃tụ́ be. Ũꞌbã vâ lẽlẽgó kí ĩndĩ. 17 Ãdróŋá ụ̃tị̃ kí ꞌbụ̃ gá ꞌdãá ãngũ jijó vũ drị̃ gá, 18 adrujó úpíru ị̃tụ́ kí drị̃ gá ị́nị́ be, awa vâ sĩ ị̃tụ́ kí drĩdríŋĩ ị́nị́ be. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké 19 ị́nị́ kí ị̃tụ́ be ụ́ꞌdụ́ sụ rĩ.
20 Ãdróŋá jọ, “Mĩrĩ ꞌbã ga tré ãko ídri trũ ꞌdĩ kî sĩ, ãriŋa ꞌbã unga kí vâ ụrụ gá ꞌbụ̃ agá ꞌdâ.” 21 ꞌBo Ãdróŋá ũꞌbã ãnãkpá ãmbogo uꞌálépi mị̃rị́ agá rĩ kí, ãko pírí ídrî trũ acị́lépi acị̂ ị̃yị́ bãsĩ gajó tré sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ sĩ ãzíla ãriŋa sụ́rụ́ tị ndú-ndú ꞌdĩ kí abe. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké. 22 Ãdróŋá wi ĩꞌbaní sụ̃sụ́ jọ, “Ị̃tị ĩmi ĩjãlã ĩmi wẽwẽ rú mĩrĩ ꞌbã ga sĩ tré ãzíla ãriŋa ꞌbã ĩjãlã kíru vũ drị̃ gá ꞌdâ.” 23 Ị́nị́ kí ị̃tụ́ be, ꞌdĩ dó ụ́ꞌdụ́ tõwú rĩ.
24 Ãdróŋá jọ, “Ãnãkpá ídri rĩ ꞌbã kpẹ̃ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ vú sĩ, ãnãkpá lị́cọ́ gá rĩ kí, ãko níríŋá ãgãlépi ãgãgã ꞌdĩ kí ungalépi unga-unga ꞌdĩ kí abe ãzíla ãnãkpá ásé agá rĩ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ kî trũ.” Idéru ꞌdã ꞌbã áni rá. 25 Ãdróŋá ꞌbã ãnãkpá ásé agá rĩ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbã drị̂ kí vú sĩ, lị́cọ́ gá rĩ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ vú sĩ, ãnãkpá ãgãlépi ãgãgã rĩ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ vúsĩ. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké.
26 Ãdróŋá jọ, “Lẽ ãma idé ꞌbá gbíyã ãmadrị̂ sĩ, ꞌba ají ru ãma abe, ꞌbã adru kí úpíru ị̃ꞌbị mĩrĩ agá rĩ kí drị̃lẹ́ gá, ãriŋa ꞌbụ̃ gá rĩ kî trũ, ãnãkpá lị́cọ́ gá rĩ kî trũ, ãko pírí ũꞌbãlé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ kî trũ ãzíla ãko pírí ãgãlépi jụ́jụ́ sĩ vũ drị̃ gá ꞌdâ ꞌdĩ kí abe.” 27 Ãdróŋá ꞌbã dó ꞌbá gbíyã ĩꞌdidrị̂ sĩ, gbíyã ĩꞌdidrị̂ sĩ ꞌbã dó ꞌbá ágọ́bị́ kí ũkú be. 28 Ãdróŋá wi sụ̃sụ́ ĩꞌbanî, jọ, “Ị̃tị, ị̃kpẹ̃ wẽwẽ rú ĩga tré ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ. Ĩmi adru úpíru ị̃ꞌbị mĩrĩ agá rĩ kí drị̃ gá, ãriŋa ꞌbụ̃ gá rĩ kî trũ ãzíla ãko pírí ídrî trũ acị́lépi ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ rĩ kî trũ.” 29 Ãdróŋá jọ, “Ĩndre áfẽ ĩminí ũrí ãko pírí ãni ífí kalépi ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ rĩ kí ife pírí ífí kalépi ꞌdĩ kí abe kí adru ĩminí ãkónã rú. 30 Áfẽ vâ ásé ị̃rẹ́bị́ ru ãnãkpá pírí ꞌbaní, ãriŋa ꞌbụ̃ gá rĩ kî trũ ãzíla ãko acị́lépi ídrî trũ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ ꞌbaní ãkónã rú.” Idé ꞌdóru ꞌdã ꞌbã áni.
31 Ãdróŋá ndre ãko pírí ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ kí ũnĩ-ambambarú, Ị́nị́ kí ị̃tụ́ be ụ́ꞌdụ́ ázíyá rĩ.