Likhuwa Lilayi lia Yesu khuli liahandikwa nende
Luka
Esitabu sino mu obwimbikiti
Esitabu sino siahandikwa nende Luka wali Omuyunani. Luka yakholanga emilimo kia obusilikhi. Yali omuyeti wa okhusubilwa wa Paulo lwa yali khunjendo chiche cha okulandia likhuwa Lilayi. Se liamanyikha bulayi bwene lwa esitabu sino siahandikwa ta, nekhali sinyala okhuba akarikari wa emihika kia 50 nende 56.
Luka yakhabilisia obulayi amakhuwa kahandikwa nende chipimbi khu limenya lia Yesu, lifwa lilie nende lisisimukha lilie, kho wahandika esitabu sino. Sikila yali Omuyunani wasoma, yapanga amakhuwa ka mu esitabu sino obulayi bwene, khuli karakikha nabwila kecha okhuwa. Khuno khwali lukano nende khuli Abayahuti bahandinganga.
Luka aheleesia ari Yesu yali Omwana wa Omundu wecha nende Likhuwa Lilayi khu abandu boosi. Esitabu sino sibeele nende chipimbi chindi chikhali mu ebitabu bindi bia Likhuwa Lilayi ta, nebuchwa chipimbi chaabo chingali chifwanana.
Matayo yechesia Yesu okhuba Kristo (Mesia) yaani omuhonia wa Abaisraeli, Mariko naye wechesia emilimo kia Yesu khuli omukhalabani wa Wele. Luka yenya okhwechesia khuli Yesu yali Wele khandi khuli ali omundu okhurula mu olubwilo lwa Atamu. (Luk 3:23-38). Mu yinjila yino Luka yechesia ari Yesu wubeele Omwami wa buli esindu mu esialo, nende khuli emilimo kiikie kiechesia obusime bwa Wele burera obuhonia mu esialo sia abandu ba obwoni.
Kali mu esitabu sino
Okhwibulwa khwa Yesu nende oburaka bubwe (1:1-2:52)
Okhupatisibwa nende okhutemwa khwa Yesu (3:1-4:13)
Yesu yelwacha nende okhuhonia abandu Kalilaya (4:14-9:50)
Oluchendo lwa Yesu okhucha Yerusalemu (9:51-19:27)
Emilimo kia Yesu lwa yali Yerusalemu (19:28-20:47)
Obung'oosi bwa amakhuwa kali nekalechanga (21:1-38)
Lifwa nende lisisimukha lia Yesu (22:1-24:53).