MATTHEW
मत्ती
1
यीशुउ वंशावली
1 अब्राहमो कटुरे,दाउदो कटुरे,यीशु मसीहो खानदान l 2 अब्राहमो दोरची इसहाक जेहकते,इसहाको दोरची याकूब जेहकते,याकूबो दोरची यहूदा ऐ दोऊ न्वाहरे जेहकातेर, 3 यहूदा ऐ तमारो दोरची फिरिस ऐ जोरह जेहकतेर, फिरिसो दोरची हिस्रोन जेहकते,दंङ हिस्रोन दोरची एराम जेहकते, 4 एरामो दोरची अम्मीनदाब जेहकते, अम्मीनादाबो दोरची नहशोन,दंङ नहशोनो दोरची सलमोन जेहकते 5 सलमोन ऐ राहाबो दोरची बोअज़ जेहकते, दंङ बोअज़ ऐ रुतो दोरची ओबेद जेहकते,दंङ ओबेदो दोरची यिशै जेहकते, 6 यिशैऊ दोरची राजा दाउद जेहकते l दंङ दाऊदो दोरची सुलेमान दु मेच्मीरंङ जेहकते अरि तुही उरिय्याहो मेचा तोहई, 7 सुलेमानो दोरची रहबाम जेहकते,रहबामो दोरची अबिय्याह जेहकते, दंङ अबिय्याहो दोरची आसा जेहकते, 8 आसो दोरची यहोशाफात जेहकते, यहोशापातो दोरची योराम जेहकते, दंङ योरामो दोरची उजिय्याह जेहकते, 9 उजिय्याहो दोरची योताम जेहकते, योतामो दोरची अहाज जेहकते, दंङ आहाजो दोरची हिजकिय्याह जेहकते, 10 हिजकिय्याहो दोरची मनशिशह जेहकते, मनशिशहो दोरची आमोन जेहकते, दंङ आमोनो दोरची योशिय्याह जेहकते; 11 दंङ कैदी सुचे बेबीलोनो हका इबिमी मुक्का रिंङ योशिय्याहो दोरची यकुन्याह ऐ दोऊ न्वारे जेहकते l 12 कैदी शुचे बेबीलोन पिपिरंग थल यकुन्याहो दोरची शालतिएल जेहकते, दंङ शालतिएलो दोरची जरूब्बाबिल जेहकते 13 जरूब्बाबिल दोरची अबीहुद जेहकते, अबीहुदो दोरची इल्याकीम जेहकते, दंङ इल्याकीमो दोरची अजोर जेहकते 14 अजोरो दोरची सदोक जेहकते, सदोको दोरची अखीम जेहकते अखीमो दोरची इलीहुद जेहकते 15 इलिहुदो दोरची इलियाजार जेहकते, इलियाजारो दोरची मत्तान जेहकते, दंङ मत्तानो दोरची याकूब जेहकते, 16 याकूबो दोरची यूसुफ जेहकते, आंऊँ मरियमो गक्सा तोई, दंङ मरियमो दोरची यीशु आंऊँ मसीह कुट्रातोरे, जेहकते l 17 ध्यां ठ्रोह अब्राहमो दोरची दाउद तचे सपि पीढी शुते, दंङ दाऊदो दोरची बेबीलोन हका बंदी शुचे पिपरंङ साते सपी पीढ़ी, दंङ बंदी शुचे बेबीलोनो हका इबिमी मुक्का मसीह तचे सपी पीढ़ी शुतेह l
यीशुउ जन्म
18 यीशुऊ मसिहु जेह्पी झांह शुत्ते, कि अपेल दोऊ याह मरियमो मंगवाली युसुफरंङ साते शुत्ते, दंङ दोतु ठ्रोका शुबीमें तुही ऐ दु पवित्र आत्मो दोरची खोक टङ शुचे इली l 19 दंङ दोऊ गक्सा यूसुफे अरि धर्मी तोई, दंङ दोबी बदनाम लहज़िम मिन्ज़ातेर, दोई दू ट्रेप्पा केहचे केट्रीमी थ्ल्जी सोचेकति l 20 अपेल दु दि गप्पो पाठी सोचेक्ची लेह्की तोई, दंङ प्रभु दूते दोऊ मंङरिंङ अन्जे कुत्हे, ‘’ हे यूसुफ ! दाउदो कटु, क केनो मेचा मरियमाबी केनो दोरह हफिमी थल्जी थबेऊ, छना कुचे अरि दोऊ खोकटूङ तोद, दु पवित्र आत्मो हचि शु l 21 दोई योह जेह्फ़ोतो दंङ केई दोऊ मिन यीशुऊ केऊ, छना कुचे दोई एनो मीह्तु दोतु पापो दोरची उद्धार लोह्तो l’’
22 दि भ्हते दिऊ थाल्ज़ी शुई कि आंऊँ वचन प्रभुजी ज्ञानीतु [ भविष्य वक्तातु] दोरची कुत्हे, दु पूरा शोतो:
23 ' खांणुईं, इच्चा व्याह मलाह्सी खोकटङ शोतो
दंङ इच्चा गंङकटु जेह्पोतो,
दंङ दोऊ मिन इम्मानुएल शोतो,”
अतु मतलब शु- परमेश्वर हेन्दंङ साते तोह l
24 दंङ यूसुफ ईह्मरिंङ ज़ी चेह्के प्रभु दूतो गप्पा मनेके एनो मेचाबि एनो दोहर लेंन्जा अति; 25 अंऊ मुक्का तचे दोई योह मजेहकते धोथर तचे दु दोऊ कछंङ मेहली; दंङ दोई दोऊ मिन यीशु केते l