2
ज्योतिषीतु आगमन
1 हेरोदेस रज्जो मुक्का अपेल यहूदियो बेतलहमरिङ यीशु जन्म शुते, दंङ पूर्बो ठारिंङज़ी अञोशुदा ज्योतिषीजी यरूशलमङ अंजे रूह्कचातेर, 2 'यहूदीतु रज्जा अरि जेहका, अंऊर तोह? छना कुचे ङेची पूर्बङ दोऊ कर तङातेंईं दंङ ङेरे दोबी ढाल लह्जी अह्न्दंईं l” 3 दि रेड्रीरंङ हेरोदेस रज्जाऐ दोरंङ साते भत्ते यरूशलेम बेऐ इलदोर l 4 दंङ दोई मीह्तु भत्ते प्रधान याज़करे दंङ शास्त्र ञेचारे ठ्रोका लेह दोतंङ रूहकतो, '' मसीहुउ जन्म अंऊर शुबी जूंह्फोतो?” 5 दोची दोबी कुह्तोर, '' यहुदियो बेतहलमंङ, छना कुचे ज्ञानी ज़ि [ भविष्यवक्ताज़ी] ध्यांऐ चेह्सी ततोहर:
6 ' हे बैतलहम, काह अरि यहूदा देशंङ तोहतोन,
काह छिलाह रीतिरिंङ यहुदो अधिकारितु बिचंङ भत्ते बे कवचि मशुहन,
छना कुचे कांह दोरची इच्चा रज्जा हुन्जोतो,
अची गिऊ मीहरे इस्राइलो देखभाल लोह्तो "l
7 दंङ हेरोदेसऐ शुप्पन ज्योतिषीरे बुलाके दोतींङ रूह्कातो कि दु कर आंऊँ मुका तंङातेर, 8 दंङ दोई दि कुचे दोरे बैतलहेमङ चरचतो, '' ईलांईं, दु कटु पाठे रूठेरंङ पता लांईं, दंङ दु खोकसा इलिता गिभी कंडूई ताकि गेहला इलजे दोबी ढाल लोहग" l
9 दोरे रज्जो गप्पा रेड्रा अच्चा इलीरे, दंङ अंहऊसंङ कर दोची पूर्बङ तंङातोर दु दोतु तुही, तुही जोआते; दंङ अंऊर दु कटु तोहई, दु ठारिऊ टोइची पिचे रूह्मजा इलि l 10 दु कर तंङफिरंङ दुरे मह्स खुश शुचे इली l 11 दोची दु घरबारङ पिचेह दु कटु एनो याह मरियमंङ साते तंङातोर, दंङ कोपन्न शुचे दोबी फ्याग लह्तेर, दंङ अह्म्मो थैलारे अलजे दोबी जंङ, लोबान, दंङ गंधरसो भेट चढ़ाहकतेर l 12 दंङ मंङडूगङ दि चेतावनी खोकशे कि यह्चा हेरोदेसो कछंङ यह्चा थेलांईं, दोरे उहई अमजी एनातु देशो हका अच्चा इलिरे l
मिस्त्र देशो हका इबी
13 दोतु इल्ज़े थल प्रभुऊ इच्चा दुते यूसुफो मंङडूङ अन्जे कुत्हे,'' अह्चु, दि कटुऐ दिऊ याहबी कुरचा मिस्र देशो हका पोहकशे इला, दंङ अपेल तचे गे महकोग दोथर तचे दोरहे तोह, छना कुचे हेरोदेस दि कटुबी सचिमी थ्ल्ज़ी पेट्री लहकी तोत l’’ 14 दंङ दु रातंङ ऐ कटुऐ दोऊ याहबी लेंजा मिस्रो हका अच्चा इली, 15 दंङ हेरोदेसो सित्त्तर तचे दोरहे बङजा इली l दिऊ थल्जी कि अंऊ वचन प्रभुजी भविष्यवक्तातु दोरची कुहते पुरे शुबी जुंस,'' गे घेंङौ योह मिस्रज़ी बुलाई कतग l’’ 16 अपेल हेरोदेसे खयांतो, कि ज्योतिषीज़ी दोरंङ धोखा लहतोर, दंङ दू मह्स रोह्षङ साते बिङे इली, दंङ मीहरे चरचे ज्योतिषीजी कांहषी ठीक टाईमो हिसाबे बेतलेहमेए दोऊ देह्सी- न्वेह्सीउ झूह्ट साह्लो ऐ दुबे कवचि गंङ कटुरे सचे चरती l 17 दंङ अंऊसंङ वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ताज़ी कुह्षी तोई पूरे शुचे इली;
18 “रामाहरिंङ इच्चा क्रपिमी सग थशाते,
क्राहपिए बमारा केट्री;
राहेल एनो कटुतु थल्जी क्रपाते,
दंङ चुप्पे महश्वाते
छना कुचे दोरे हेन्देग मकेषीरे l”
मिस्त्र देशङ ज़ि यह्ची
19 हेरोदेसो सीह्मी थल, प्रभु इच्चा दुते मिस्रङ यूसुफो मंङडूगङ अंजे कुह्तो, 20 'अह्चु, कटुऐ दोऊ याहबी लेंह्जा इस्राइल देशो हका अच्चा इला, छना कुचे अची कटु सचिमी तरेहर, दोरे सिए इलह्दोर l” 21 दु अहची, दंङ कटुए दोऊ याह्बी लेंजा इस्राइलंङ अह्च्चा अति l 22 पर दि रेड्रा कि अरखिलाउस एनो बाह हेरोदेसो ठारीरिङ यहूदियारिङ राज़ लहज़ी लहकी तोत, दोर इबिमी थ्ल्ज़ी बेवा इली l दंङ यह्च्चा मंङडूङ परमेश्वरो चेतावनी खोकसिरंङ गलीलो हका अच्चाह इली, 23 दंङ नासरत कुचे नगरंङ इलजे वसेके इली, ताकि वचन पुरे शुचि जुंस,अरि भविष्यवक्ताज़ी कुह्तेर: “ दु नासरी कहलाहपोतो l”