మత్తయి నెహిఁకబ్రు
మత్తయి రాచ్చితి నెహిఁకబ్రు
ఈది యేసు తెగ
1
1 అబ్రాహాము, దావీదు ఇన్నరి కుట్మత, యేసుక్రీస్తు జర్న ఆతెసి. అబ్రాహాము కుట్మతరి దోర్క ఈవి.
2 అబ్రాహాము మీరెఎసి ఇస్సాకు, ఇస్సాకు మీరెఎసి యాకోబు, యాకోబు యూదాఇఁ, ఏవణి దాదాణి బోవాఁణి పాటెసి.
3 యూదా మీర్క పెరెసు, జెరహు, ఏవరి ఇయ్యని దోరు తామారు. పెరెసు మీరెఎసి ఎస్రోము, ఎస్రోము మీరెఎసి అరాము.
4 అరాము మీరెఎసి అమ్మీనాదాబు, అమ్మీనాదాబు మీరెఎసి నయస్సోను, నయస్సోను మీరెఎసి శల్మాను.
5 శల్మాను మీరెఎసి బోయజు, బోయజు తమ్మి ఇయ్యని దోరు రాహాబు. బోయజు మీరెఎసి ఓబేదు. ఓబేదు తమ్మి ఇయ్యని దోరు రూతు. ఓబేదు మీరెఎసి యెస్సయి.
6 యెస్సయి మీరెఎసి రజ్జ ఆతి దావీదు. దావీదు మీరెఎసి సొలొమోను. సొలొమోను తమ్మి ఇయ్య, తొల్లి ఊరియాకి డొక్రి ఆహాఁచె.
7 సొలొమోను మీరెఎసి రెహబాము, రెహబాము మీరెఎసి అబీయా, అబీయా మీరెఎసి ఆసా.
8 ఆసా మీరెఎసి యెహోసాపాతు, యెహోసాపాతు మీరెఎసి యెహోరాము, యెహోరాము మీరెఎసి ఉజ్జియా.
9 ఉజ్జియా మీరెఎసి యోతాము, యోతాము మీరెఎసి ఆహాజు, ఆహాజు మీరెఎసి హిజ్కియా,
10 హిజ్కియా మీరెఎసి మనస్సే, మనస్సే మీరెఎసి ఆమోను, యోసీయా.
11 యోసీయాకి, యెకొన్యా, ఏవణి బోవ హల్లేఁ జర్న ఆతెరి. ఏవరి కాలొమిత యూదులోకూణి బబులోను దేశత, వెట్టికమ్మ కియ్యలి దొస్స ఓతెరి.
12 ఏవరఇఁ బబులోను దేశ దొస్స ఓతి డాయు యెకొన్యాకి కొక్కసి జర్న ఆతెసి. ఏవణి దోరు సయల్తీయేలు. సయల్తీయేలు మీరెఎసి జెరుబ్బాబెలు.
13 జెరుబ్బాబెలు మీరెఎసి అబీహూదు, అబీహూదు మీరెఎసి ఎల్యాకీము, ఎల్యాకీము మీరెఎసి ఆజోరు.
14 ఆజోరు మీరెఎసి సాదోకు, సాదోకు మీరెఎసి ఆకీము. ఆకీము మీరెఎసి ఎలీహూదు.
15 ఎలీహూదు మీరెఎసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరు మీరెఎసి మత్తాను, మత్తాను మీరెఎసి యాకోబు.
16 యాకోబు మీరెఎసి యోసేపు, ఏవణి డొక్రి ఆతి మరియని బండిత క్రీస్తు ఇన్ని యేసు జర్న ఆతెసి.
17 ఇల్లఆహిఁ అబ్రాహాము తాణటిఎ అస్సహఁ దావీదు పత్తెక, పాటుయఁ బర్రె సొదొ (14), దావీదు తాణటిఎ అస్సహఁ యూదులోకూణి బబులోను దేశత వెట్టికమ్మ కియ్యలి దొస్స ఓతి కాలొమి పత్తెక, సొదొ (14) పాటుయఁ. యూదులోకూణి బబులోను దేశత దొస్స ఓతి తాణటిఎ అస్సహఁ క్రీస్తు పత్తెక, సొదొ (14) పాటుయఁ.
యేసు జర్న ఆనయి
18 యేసుక్రీస్తు ఇల్లెకిఁ జర్న ఆతెసి. యేసుక్రీస్తుకి తల్లి ఆతి మరియని, యోసేపుకి వెంగహజాఁచెరి. గాని ఏవరి పెంద్లి ఆఅన తొల్లిఎ, ఏది మహపురుజీవుతొల్లె బండిత ఆహాఁచె.
19 ఏదని డొక్ర ఆతి యోసేపు నీతిగట్టసి ఇంజఁ, ఏదని లజ్జ ప్ణాపి కియ్యలి కూహఁ, ఎంబఅరి పున్నఅరేటు, ఏదని పిస్తుహుఇఁ ఇంజిఁ ఒణిపితెసి.
20 ఏవసి ఇల్లె ఇంజిఁ ఒణిపీఁచటి, మహపురుదూత హప్పనత ఏవణకి చోంజ ఆహఁ ఇల్లె ఇంజిఁ వెస్తెసి. “దావీదు కుట్మతి యోసేపు, మరియని నీ డొక్రి కిహిఁ ఇట్టకొడ్డలితక్కి అజ్జఅని ఏనఅఁతక్కి ఇచ్చిహిఁ, మహపురుజీవు శత్తుతొల్లె ఏది బండిత ఆహానె.
21 ఏది రో కొక్కణఇఁ ప్ణానె ఏవసి తన్ని లోకూణి ఏవరి పాపొమికటి గెల్పినసి, ఇంజెఎ ఏవణఇఁ యేసు ఇంజిఁ దోరు ఇట్టము.
22 వెంజు రో డిండ బండిత ఆహఁ, కొక్కణఇఁ ప్ణానె ఏవణఇఁ, ‘ఇమ్మానుయేలు’ ఇంజిఁ దోరు ఇట్టినెరి.+
23 “ఇమ్మానుయేలు” ఇన్ని దోరుతక్కి ఎట్కతి బాసతొల్లె “మహపురు మంగొ సక్క.” ఇంజిఁ అర్దొమి. తొల్లి మహపురు తన్ని ప్రవక్తయఁ గూతిటి వెస్తిలేఁకిఁఎ ఈవి బర్రె ఆతు.
24 యోసేపు తెఎల్లహఁ, మహపురుదూత తన్నఅఁ వెస్తిలేఁకిఁఎ, ఏదని తన్ని డొక్రి కిహిఁ ఇట్టకొడ్డితెసి.
25 ఏది కొక్కణిడాలుఇఁ ప్ణాఇఁని పత్తెక ఏదని దరిత హల్లఅతెసి. ఏవసి ఏ కొక్కణఇఁ యేసు ఇంజిఁ దోరు ఇట్టితెసి.