Matthew
मती
1
1 इब्राहीम रौ छेल्डू, दाउद रौ छेल्डू, यीशु मसीह रौ वंश | 2 इब्राहीम का इसहाक ज़ौरमी; इसहाक का याकूब ज़ौरमी; याकूब का यहूदा सि तैसरौ भाई ज़ौरमी | 3 यहूदा का फिरिस; यहूदा सि तामार का जोरह ज़ौरमी; फिरिस का हिस्रोन ज़ौरमी; हिस्रोन का इराम ज़ौरमी| 4 तै इराम ला अम्मीनादाब जौरमी; तै अम्मीनादाब का नहशोन ज़ौरमी; नहशोन का सलमोन ज़ौरमी | 5 तै सलमोन सि राहब का बोअज ज़ौरमी; तै बोअज सि रुत का ओबेद ज़ौरमी; तै ओबेद का यिशै ज़ौरमी| 6 तै यिशै का दाउद राजा ज़ौरमी 7 तै दाउद का सुलैमान होसो देन मानुष का ज़ौरमी जुन आओखा उरिय्याह रौ देन थी| 8 तै सुलैमान का रह्बाम ज़ौरमी; रह्बाम का अबिय्याह ज़ौरमी; अबिय्याह का आसा ज़ौरमी; आसा का यहोशाफात ज़ौरमी; यहोशाफात का योराम ज़ौरमी; तै योराम का उज्जिय्याह ज़ौरमी| 9 तै उज्जिय्याह का योताम ज़ौरमी; योताम का आहाज ज़ौरमी; आहाज का हिजकिय्याह ज़ौरमी 10 हिजकिय्याह का मनश्‍शिह जोर्मी , मनश्‍शिह का आमोन जोर्मी ,आई आमोन का योशिय्‍याह जोर्मी | 11 तै बन्दी फिरि बाबुल नाश्दी बैरे योश्शिय्याह का यकुन्याह सि तिन्नो भाई ज़ौरमी| 12 बन्दी फिरि बाबुल पोछाई पिछु यकुन्याह का शालतिएल ज़ौरमी; तै शालतिएल का ज़रुब्बाबिल ज़ौरमी| 13 तै ज़रुब्बाबिल का अबीहूद ज़ौरमी; तै अबीहूद का एल्याकीम ज़ौरमी; तै एल्याकीम का अजोर ज़ौरमी| 14 तै अजोर का सदोक ज़ौरमी; तै सदोक का अखीम ज़ौरमी; तै अखीम का इलीहूद ज़ौरमी| 15 तै इलीहूद का इलियाजार ज़ौरमी; तै इलियाजार का मत्तान ज़ौरमी; तै मत्तान का याकूब ज़ौरमी| 16 तै याकूब का युसूफ ज़ौरमी; ज़ुन मरियम रौ पुशां हुन्दौ, जास्का यीशु जास्ला मसीह बौल्दै ज़ौरमी| 17 इब्राहीम का दाउद सेग सेब चौदह पुश्त फिरि, तै दाउद का बाबुल ला बन्दी फिरि पोछाइन सेग चौदह पुश्त तै बन्दी फिरि नीं पिछु का मसीह सेग चौदह पुश्त फिरि| 18 ऐ यीशु मसीह होयो ज़ौरमी, कि जेत्रे तिन्नो आमा मरियम रौ मंगनी युसूफ सि फिरि, तै तैन्दुई कौठा फिरनौ का आओखाए सौ पवित्र आत्मा बिलै का गौरकौ डे सि फिरि| 19 तै तैसरौ पुशां युसूफ जुन धरमी थ्यौ, तैसला बदनाम नाटान्नो रौ तांई तैसला चुपचाप शौठ्यामै मौन ज़ुरयाई| 20 जेत्रे सौ होई बाते सुंचएनए थ्यौ, प्रभु रौ दूत तिन्नो सिउनै आछि बोलि; कि हे युसूफ दाउद रौ औलाद, तू आपरौ देन मरियम ला आप गाछै आनमै नोडौरे; कयोंकि ज़ुन तैसरौ पैटकैस सौ पवित्र आत्मा बिलै कास| 21 सौ छेल्डू ला जौनम द्येस, तू तिन्नो नाव यीशु ज़ागै; कयोंकि सौ आपरौ मानुषा रौ तैने रौ पाप का उद्धार टानैस| 22 होई सेब तै फिरि कि ज़ि वचन प्रभु ऐ आपरौ जान्देस्या का बौलि भैज़ि थ्यौ सौ पूरा फिरैस| 23 कि एक कन्या देन गौरकौ डे सि फिरैस तै एक छेल्डू ला जौनम द्येस, तै तिन्नो नाव इम्मानुएल ज़ागैस, ज़िजरौ मतलब होई कि प्रभु तामसि साथ| 24 तै युसूफ नींज का उज़ुई प्रभु रौ दूत रौ आज्ञा रौ हिसाब ऐ आपरौ देन ला आप गाछै आणि| 25 तै जेत्रे सेग तैसै छेल्डू ला जौनम नैद्यौ, सौ तैस गाछै नौन्छी: तै तिन्यै तिन्नो नाव यीशु ज़ागि |