Yeésu Krísto‑dɛ́ɛ Laabáárʊ kífeńgi
Maatéwu waaŋmáa kɩ nɛ́.
Yeésu ɩjaájaanáa
(Ɩbɛ́ɛ́m Lúk. 3.23-38 ɖʊɖɔ‑daá)
1
1 Yeésu Krísto caajáanáa yɩrá nɖɔ́: Ɖáwʊɖa gɛ Yeésu ɩjaajáanáa ɩjaa bɩka Ibrahím gɛ Ɖáwʊɖa ɩjaajáanáa ɩjaa.
2 Ibrahím waalʊ́rʊ Isaáka, Isaáka ɩlʊ́rʊ Yaakúbu Yaakúbu ɩlʊ́rʊ Yúúda na igoobíya. 3 Yúúda ɩlɛ́ waalʊ́rʊ Faarɛ́ɛ́sɩ na Zaará (bɛlɛ́ bɔgɔɔ gɛ Tamáárɩ), Faarɛ́ɛ́sɩ waalʊ́rʊ Ɛsɩrɔ́ɔ́nɩ, Ɛsɩrɔ́ɔ́nɩ ɩlʊ́rʊ Aráámɩ 4 Aráámɩ waalʊ́rʊ Aminadáábɩ, Aminadáábɩ ɩlʊ́rʊ Naasɔ́ɔ́nɩ, Naasɔ́ɔ́nɩ ɩlɛ́ waalʊ́rʊ Sulemáána; 5 Sulemáána waalʊ́rʊ Bóozɩ, ɩlɛ́ ɩgɔɔ gɛ Ráábí. Bóozɩ waalʊ́rʊ Obɛ́ɛ́dɩ, ɩlɛ́ ɩgɔɔ gɛ Ruwétu. Obɛ́ɛ́dɩ waalʊ́rʊ Yesée 6 Yesée waalʊrʊná wúro Ɖáwʊɖa. Ɖáwʊɖa waalʊ́rʊ Sulemána (ɩlɛ́ ɩgɔɔ fʊngɛ́ɛna Uríi ɖɛɛlʊ́) 7 Sulemáána waalʊ́rʊ Robowáámɩ, Robowáámɩ ɩlʊ́rʊ Abiyáa, Abiyáa ɩlʊ́rʊ Azáa. 8 Azáa waalʊ́rʊ Yozafáátɩ, Yozafáátɩ ɩlʊ́rʊ Yoráámɩ, Yoráámɩ ɩlʊ́rʊ Oziyáásɩ. 9 Oziyáásɩ waalʊ́rʊ Yowatáánɩ, Yowatáánɩ ɩlʊ́rʊ Akáazɩ, Akáazɩ ɩlʊ́rʊ Ezekíyáasɩ. 10 Ezekíyáasɩ waalʊ́rʊ Manasée, Manasée ɩlʊ́rʊ Amɔ́ɔ́nɩ, Amɔ́ɔ́nɩ ɩlʊ́rʊ Yoziyáásɩ. 11 Yoziyáásɩ waalʊ́rʊ Yokoniyáasɩ na igoobíya. Bɩdɛ́ɛ sáátɩ gɛ baagba Israyɛ́ɛ́lɩ bíya bɛɖɛɛná Yoḿti Babilɔ́ɔ́nɩ laadɔ́ɔ́‑daá.
12 Bɛɛɖɛɛná Israyɛ́ɛ́lɩ bíya yoḿti Babilɔ́ɔ́nɩ wɔ́rɔ́ nɛ́, Yokoniyásɩ waalʊ́rʊ Salatiyɛ́ɛ́lɩ, Salatiyɛ́ɛ́lɩ ɩlɛ́ ɩlʊ́rʊ Zorobabɛ́ɛ́lɩ. 13 Zorobabɛ́ɛ́lɩ waalʊ́rʊ Abiwúúdi, Abiwúúdi ɩlʊ́rʊ Eliyakíími, Eliyakíími ɩlʊ́rʊ Azɔ́ɔ́rɩ. 14 Azɔ́ɔ́rɩ waalʊ́rʊ Sadɔ́ɔ́kɩ, Sadɔ́ɔ́kɩ ɩlʊ́rʊ Akíími, Akíími ɩlʊ́rʊ Eliwúúdi. 15 Eliwúúdi waalʊ́rʊ Eleyazáarɩ, Eleyazáarɩ ɩlʊ́rʊ Matáánɩ, Matáánɩ ɩlʊ́rʊ Yaakúbu. 16 Yaakúbu waalʊ́rʊ Ísífu Marɩyáma weení waalʊ́rʊ Yeésu weení bánÿaá yɩ sɩsɩ Lɛɛrʊ́ nɛ́ ɩwaalʊ́.
17 Kɔgbɔɔ anɖébi Ibrahím ngɔ́nɩ anɖébi Ɖáwʊɖa, caajáanáa waalɩ́ɩ gɛ ákɩ́zaalʊʊ́ naárʊ fɛ́yɩ́; bɩka kɔgbɔɔ anɖébi Ɖáwʊɖa ngɔ́nɩ sáátɩ bɛɛɖɛɛná Israyɛ́ɛ́lɩ bíya Babilɔ́ɔ́nɩ yoḿti nɛ́, caajáanáa waadálɩ́ɩ ákɩ́zaalʊʊ́ naárʊ fɛ́yɩ́. Kɔgbɔɔ sáátɩ kɩḿ ngɔ́nɩ baalʊ́rʊ Yeésu Krísto nɛ́, caajáanáa waalɩ́ɩ ákɩ́zaalʊʊ́ naárʊ fɛ́yɩ́.
Nŋɩ́nɩ́ bɩɩlá gɛ baalʊ́rʊ Yeésu nɛ́.
(Ɩbɛ́ɛ́m Lúk. 2.1‑7 ɖʊɖɔ‑daá)
18 Ɩbɛ́ɛ nŋɩ́nɩ́táá baalʊrʊná Yeésu Krísto nɛ́. Báńváa ɩgɔɔMarɩyáma Ísífu sɩ ɩkpɔ́ɔ. Ɩ́na yɩ bodoyoozitá bɔcɔ́ɔ gɛ Marɩyáma wɛɛyɛ́ɛ fuwá na Kezeŋa Ɖacɩrɩ‑cɩrɩ ńga‑dɛ́ɛ ɖóni‑daá. 19 Ísífu weení baava yɩ nɛ́, kɛ́ɛ ɩrʊ́ weení ɩzɩɩzɛ́ɛ nɛ́, ɩdɔsɔ́ɔ́lɩ sɩ ɩŋmátɩ tɩ ɩráa zamɔ́ɔ ɩnɩ́ɩ bɩka bɩfɔrɔ́sɩ Marɩyáma yɩ́ɖɛ, biiyéle wɔɔzɔ́ɔ́lɩ sɩsɩ ɩ́na yɩ batára súmúú‑daá. 20 Ɩwɛ wánmaazɩ́ bɩlɛ́ nɛ́, ngɛ Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ‑dɛ́ɛ malááyɩ́ka naárʊ waaɖʊ ɩlɩ́ɩ ɩrɔ ɖoozire‑daá ɩtɔ́ yɩ sɩsɩ: «Ísífu Ɖáwʊɖa kutoluú‑dɛ bú, nkanɩ́ɩ nɩndáárɛ sɩ ngbɔ́ɔ Marɩyáma nɛ́, káma na Kezeŋa Ɖacɩrɩ‑cɩrɩ‑ńga‑dɛ́ɛ yiko‑daá gɛ wɛɛyɛɛná fuwá kana. 21 Wánlʊrʊ́ʊ bú abaalʊ́ na nva yɩ yɩ́ɖɛ sɩsɩ Yeésu, káma ɩmʊ́ sɩ ɩlɛɛ ná ɩdɛ́ɛ zamɔ́ɔ kɩdɛ́ɛ alaháácɩ́wá‑daá.»
22 Bɩrɩ́ŋa bɩɩlá bɩlɛ́ gɛ na wentí Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ waaŋmatɩná anɖébi nɔɔ́ sɩsɩ:
23 «aléeré waasɩ abaalʊ́ nɛ́ wɛ́nÿɛɛ́ fuwá ɩlʊ́rʊ bú abaalʊ́
na bafa yɩ yɩ́ɖɛ sɩsɩ Emanuwɛ́ɛlɩ» nɛ́ ikóódi.
Yɩ́ɖɛ ɖɩḿ ɖugutoluú gɛ sɩsɩ: «Ɩsɔ́ɔ wɛ ɖɔ́jɔ́.»
24 Ísífu weevé nɛ́, waalá ńŋɩnáa Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ‑dɛ́ɛ malááyɩ́ka waaŋmátɩ yɩ nɛ́ nɔ́ɔ́ ɩkpɔ́ɔ Marɩyáma ɩbɩ́sɩ ɩɖɛɛlʊ́. 25 Amá ɩ́na yɩ bodoyóózi hálɩ ɩkɔ́nɩ ɩlʊ́rʊ bú abaalʊ́ weení Ísífu waava yɩ́ɖɛ sɩsɩ Yeésu nɛ́.