Búkũ
Íꞌdóngárá
vé rĩ
ꞌBụ̃ pi vé gbingárá vũ be rĩ
1
1 Íꞌdóngárá gá ꞌdãá, Múngú gbi ꞌbụ̃ pi vũ be. 2 Vũ rĩ adri kú kána, ngá ãzi ꞌa ni gé ꞌdãáyo, yị̃ị́ dabaya rĩ ẽ drị̃ bĩ nịị́ kuú cịcị, Índrí Múngú vé rĩ ri ẹ́cị́ yị̃ị́ rĩ drị̃gé sĩ.
3 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ụ̃tụ́ŋá ã adri anigé.” Ụ̃tụ́ŋá ní dị̃zú ãngũ ĩmgbẽrẽzú. 4 Múngú ndre ụ̃tụ́ŋá rĩ índré ꞌí mị gé ꞌdãá múké, ĩri ní ụ̃tụ́ŋá pi ãsámvú acozú ãngũ bĩípi nịị́pi cịcị rĩ be. 5 Múngú ní ụ̃tụ́ŋá rĩ zịzú “Ụ̃tụ́ ãmgbáráká” ĩri ní ãngũ bĩípi nịị́pi cịcị rĩ zịzú “ị́nị́ŋá.” Ũndréŋá ní ícázú, ãngũ rĩ ní ọ́wụ́zú, ꞌdĩri ụ́ꞌdụ́ ãlu rĩ.
6 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ãngũ mgbọ ã adri ụrụ ꞌdãá yị̃ị́ rĩ pi ãsámvú gé, ã aco rí yị̃ị́ ꞌbụ̃ gé rĩ pi ãsámvú yị̃ị́ vũ drị̃gé rĩ be.” 7 Múngú ní ãngũ mgbọ ụrụ rĩ gbizú, ã aco rí yị̃ị́ ꞌbụ̃ gé rĩ pi ãsámvú yị̃ị́ vũ drị̃gé rĩ be. Ĩri ní ꞌi ngazú sụ̃ Múngú ní ꞌyoó rĩ tị́nị. 8 
Múngú ní ãngũ mgbọ ụrụ rĩ zịzú “ꞌbụ̃.” Ũndréŋá ní ícázú, ãngũ rĩ ní ọ́wụ́zú, ꞌdĩri ụ́ꞌdụ́ ị̃rị̃ rĩ.
9 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ yị̃ị́ ꞌbụ̃ ndụ́gé rĩ ã úmú ꞌi vũrã ãlu gé, ãngũ ãꞌwí ẽ índré.” Ĩri ní ꞌi ngazú sụ̃ Múngú ní ꞌyoó rĩ tị́nị. 10 Múngú ní ãngũ ãꞌwí rĩ zịzú “nyọ̃ọ́kụ́”, ĩri ní yị̃ị́ ĩ úmúꞌbá vũrã ãlu gé rĩ zịzú “yị̃ị́ tafu”. Múngú ndre ꞌí mị gé ꞌdãá índré múké.
11 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ngá rĩ pi ẽ ĩfũkí dụụ́ nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé, ngá úri be ni pi, ãzini pẹtị ũꞌa be ni pi, ĩvé ọ̃sụ̃kã vú sĩ ãndíãndí.” Ĩri ní ꞌi ngazú sụ̃ Múngú ní ꞌyoó rĩ tị́nị. 12 Ngá rĩ pi ní ĩfũzú ꞌdụzú nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé, ngá úri be ni pi, ãzini pẹtị ũꞌa be ni pi ĩfũkí dụụ́ ĩvé ọ̃sụ̃kã vú sĩ ãndíãndí. Múngú ndre kộpi ꞌí mị gé ꞌdãá índrékí múké. 13 Ũndréŋá ní ícázú, ãngũ rĩ ní ọ́wụ́zú, ꞌdĩri ụ́ꞌdụ́ na rĩ.
14 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ngá dị̃ꞌbée ãngũ ĩmgbẽrẽꞌbée ni pi ẽ índrékí ꞌbụ̃ gé ꞌdãá, ã aco rí ụ̃tụ́ŋá pi ãsámvú ị́nị́ŋá be, kộpi ẽ iꞌdakí rí lókí rĩ pi ã vúgú, ụ́ꞌdụ́ rĩ pi ã vúgú, ãzini ílí rĩ pi ã vúgú, 15 kộpi ã dị̃kí rí ãngũ ĩmgbẽrẽé ꞌbụ̃ gé ꞌdãásĩ ímụ́ vũ drị̃gé nõó.” Ĩri ní ꞌi ngazú sụ̃ Múngú ní ꞌyoó rĩ tị́nị. 16 Múngú ní ngá ambugu dị̃ꞌbée ãngũ ĩmgbẽrẽꞌbée ni pi gbizú ị̃rị̃. Ãmbúgú agaápi rá rĩ, ã dị̃ rí ãngũ ĩmgbẽrẽé ụ̃tụ́ŋá sĩ, mãdãŋá rĩ, ã dị̃ rí ãngũ ĩmgbẽrẽé ị́nị́ŋá sĩ. Ĩri ní kpá línyã rĩ pi gbizú. 17 Múngú ꞌbã kộpi ꞌbụ̃ gé ꞌdãá, kộpi ã dị̃kí rí ãngũ ĩmgbẽrẽé vũ drị̃gé nõgó, 18 ụ̃tụ́ rĩ ã dị̃ rí ãngũ ĩmgbẽrẽé ụ̃tụ́ŋá sĩ, mbãá rĩ ã dị̃ rí ãngũ ĩmgbẽrẽé ị́nị́ŋá sĩ, ã aco rí ụ̃tụ́ŋá pi ãsámvú ị́nị́ŋá be. Múngú ndre kộpi ꞌí mị gé ꞌdãá índrékí múké. 19 Ũndréŋá ní ícázú, ãngũ rĩ ní ọ́wụ́zú, ꞌdĩri ụ́ꞌdụ́ sụ rĩ.
20 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ngá ídri be ni pi ã adrikí yị̃ị́ agá ꞌdãá, ãzini lẽ ãríŋá rĩ pi ã ungakí ãngũ mgbọ ꞌbụ̃ pi ãsámvú vũ be rĩ gé sĩ.” 21 Kúru Múngú ní ngá ambugu ambugu yị̃ị́ tafu agá ídri be rĩ pi gbizú ngá céré ídri be ẹ́cị́ꞌbá ẹ́cị́ẹ̃cị̃ rĩ pi be, ãríŋá rĩ pi be ĩvé ọ̃sụ̃kã vú sĩ ãndíãndí. Múngú ndre kộpi ꞌí mị gé ꞌdãá índrékí múké. 22 Múngú sẽ kộpi ní tãkíri, ĩri ní ꞌyozú kĩnĩ, “Ĩmi tịkí, ĩmivé kãlãfe ã ga tré yị̃ị́ tafu rĩ agá ꞌdãá, ãríŋá rĩ pi vé kãlãfe ã ga tré vũ drị̃gé nõgó.” 23 Ũndréŋá ní ícázú, ãngũ rĩ ní ọ́wụ́zú, ꞌdĩri ụ́ꞌdụ́ tọ̃wụ́ rĩ.
24 Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ãnyãpá rĩ pi, ngá nyíríŋá ídri be ẹ́cị́ꞌbá vũ drị̃gé sĩ rĩ pi, ãzini ãꞌá rĩ pi ã adrikí vũ drị̃gé nõgó anigé ĩvé ọ̃sụ̃kã vú sĩ ãndíãndí.” Ĩri ní ꞌi ngazú sụ̃ Múngú ní ꞌyoó rĩ tị́nị. 25 Múngú gbi ãꞌá rĩ pi ãnyãpá rĩ pi be ĩvé ọ̃sụ̃kã vú sĩ ãndíãndí, ãzini gbi ngá ídri be ẹ́cị́ꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé sĩ rĩ pi ĩvé ọ̃sụ̃kã vú sĩ ãndíãndí. Múngú ndre kộpi ꞌí mị gé ꞌdãá índrékí múké.
26 Kúru Múngú ní ꞌyozú kĩnĩ, “Lẽ ꞌbâ gbikí ꞌbá sụ̃ụ́ ꞌbá tị́nị, kộpi ã adrikí rí ãmbúgú ị̃ꞌbị́ yị̃ị́ tafu agá rĩ pi drị̃gé, ãríŋá rĩ pi drị̃gé, ãnyãpá rĩ pi drị̃gé, ãꞌá rĩ pi drị̃gé, ãzini ngá ídri be ẹ́cị́ꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé sĩ rĩ pi drị̃gé.”
27 Kúru Múngú ní ꞌbá gbizú sụ̃ ꞌí tị́nị,
Múngú gbi ĩri sụ̃ ꞌí tị́nị,
gbi kộpi ágó pi ũkú be.
28 Múngú ní tãkíri ꞌbãzú kộpi drị̃gé, ĩri ní ꞌyozú kĩnĩ, “Ĩmi tịkí, ĩmi ízúkí ízúzũ, ĩmivé kãlãfe ã ga tré vũ drị̃gé nõgó, ĩmi adrikí ãmbúgú nyọ̃ọ́kụ́ rĩ drị̃gé. Lẽ ĩmi adrikí ãmbúgú ị̃ꞌbị́ yị̃ị́ tafu agá rĩ pi drị̃gé, ãríŋá rĩ pi drị̃gé, ngá ídri be ẹ́cị́ꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé sĩ rĩ pi drị̃gé.”
29 Kúru Múngú ní ꞌyozú ꞌbá rĩ ní kĩnĩ, “Ngá úri be vũ drị̃gé rĩ pi, pẹtị ꞌaꞌbée ꞌaꞌa úri be agá rĩ pi ãrẽvú céré, á sẽ kộpi mí ní. Kộpi adri ãnyãngã mívé ni. 30 Á sẽ ngá ĩfũꞌbá dụꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé rĩ pi ãrẽvú céré ãꞌá rĩ pi ní, ãríŋá rĩ pi ní, ngá ídri be ẹ́cị́ꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé sĩ rĩ pi ní ãnyãngã rú.”
31 Múngú ndre ngá ꞌí ní gbií rĩ pi ãrẽvú céré índrékí ꞌí mị gé ꞌdãá múké múké. Ũndréŋá ní ícázú, ãngũ rĩ ní ọ́wụ́zú, ꞌdĩri ụ́ꞌdụ́ ázíyá rĩ.