Hidin Hopapna
(Genesis)
1
Hay Nunlumuan Apu Dios Hi An Namin An Wada
1 Hidin hopapna ya limmun Apu Dios di ad abunyan ya tun luta 2 mu ma''id ni' ha naputu' hi a'at tun luta. Te namaag ya on adallodallom an liting ta nunnaud an munhihillong an tapottapol. Ya nan Espiritun Apu Dios ya umanin'innabat hinan tu'yap di liting an umat hinan dibdib.
Hopap Di Algo
3 Ya inah on alyon Apu Dios di, Mawaday patal. Ya nawada. 4 Ya maphod hi nanigona idiyen patal. Ot punhiwwayona mohpe nan patal hinan hilong 5 ta waday mapatal ya nahdom hinan hin'algawan. Ta hidiyey hopap di algo an nihipun hinan nakpa ta ingganah nakpa boh nan nabiggat.
Mi'adwah Algo
6,7 Ya alyon bon Apu Dios di, Mawada ha pumbattanan nan liting ta munduwa an nan wadah nan bugut an alpuan di udan ya nan liting tuwalih tun luta. Ya hidiyey na'at. 8 Ot ngadanan Apu Dios hidiyen numbaktu hi ad lagud. Ta hidiyey mi'adwah algo an nihipun hinan nakpa ta ingganah nakpa boh nan nabiggat.* 1 1:8 2 Pedro 3:5
Mi'atluh Algo
9 Ya alyon Apu Dios boy, Ad uwani ya pohdo' di ma'amung nan liting hinan nunda''ul ta mabudhan nan luta. Ya na'at. 10 Ot ngadanana nan mamagah luta ya baybay nan na'amungan di liting. Ya tinigon Apu Dios ya maphod. 11,12 Ya himmapit bo ya alyonay, Tumuludah tun lutay holo' ya nan mitanom an mihda ya nan mitanud di ibungana an umat hinan ga'o ya nan nat'onat'on an bumunga ta gapuh nan buwadan humango ya nanongnan way oha on minaynayun di a'atnah tun luta. Ot ma'at an namin dadiyen inalina. Ya maphod hi nanigan Apu Dios. 13 Ta hidiyey mi'atluh algo an nihipun hinan nakpa ta ingganah nakpa boh nan nabiggat.
Mi'apat Hi Algo
14 Ya alyon bon Apu Dios di, Mawadaday dilag hi ad lagud ta mapto' an waday hilong ya ahi nan mapatal ya ta panginnilaan bo hi bilang di algo ya bulan hinan hintawon. Ya panginnilaan boh nan ma'ma'at an umat hi ahiliya' ya nan algo an pundayawan 15 ya ta buminangdah ad lagud ta madilagan tun luta. Ot hiyay na'at. 16 Ta winadan Apu Dios nan duwan o''ongal an dilag an nan algo ta manilag hitun lutah on mapatal ya nan bulan an manilag hitun lutah on nahdom. Ya at boh din winadana nan adakdaklan an bittuwon. 17 Ot iphodnan ipanuh nan e iha''adan di hin'ohhah did lagud ta dilaganda tun luta. 18 Ya hay oha bo ya ta diday ukod an manilag hinan mahdom ya nan mapatal ta wan mipahhiw nan hilong hinan mapatal. Ta tinigon Apu Dios ya maphod. 19 Ta hidiyey mi'apat hi algo an nihipun hinan nakpa ta ingganah nakpa boh nan nabiggat.
Mi'alimah Algo
20 Ya alyon Apu Dios boy, Mawadaday dakkodakkol ya nat'onat'on an munhituh nan nalitingan. Ya hay adakdaklan bon nun'apaya'an ta ahitatayyapandad lagud di udum. 21 Ta limmun Apu Dios nan nat'onat'on an wah nan baybay an o''ongalday udum. Ya at boh din limmunan namin nan nat'onat'on an nun'apaya'an. Ot tinigona ya maphod di a'atda. 22 Ot wagahana didan namin an alyonah nan wah nan nalitngan di, Munholag ayu ta miwakat ayuh nan nalbong. Ya at boh din winagahana nan nun'apaya'an ta dumakkodakkoldah tun luta. 23 Ta hidiyey nagibbuhan nan mi'alimah algo an nihipun hinan nakpa ta ingganah nakpa boh nan nabiggat.
Mi'anom Hi Algo
24 Ya alyon bon Apu Dios di, Mawadadah tun lutay nat'onat'on an animal ya nan udum an mungkaddapan. Ya na'at boh diye. 25 Ta tinigon Apu Dios danaen winadana ya maphodda.
26 Ya alyona moy, Ad uwani ya hay taguy lumuon ta'u ta umat i dita'u an ingohonday a'at ta'u. Ta diday pangiyukodan ta'uh an namin nan wah nan baybay ya nan nun'apaya'an ya an namin nan animal ya nan mungkaddapan.* 2 1:26 1 Kulintu 11:7 27 Ta at hidiy inat Apu Dios an limmunay tagu ta in'ingngohnay a'atdah nan a'atna. Ya nan limmuna ya lala'iy oha ya babaiy oha.* 3 1:27 Mateo 19:4; Markos 10:6 28 Ot wagahan Apu Dios didan alyonay, Munholag ayu ta dumakol ayu ta lo'tat ya mun'ipong ayuh tun luta ta da'yuy ukod hitun luta. Ya da'yuy ukod boh an naminda nan wah nan baybay ya nan nun'apaya'an ya nan animal ya nan mungkaddapan. 29 Ot inayun Apu Dios an alyon bon diday, Tun nun'itanom an tumanud di ibungada ya limmu' ta pangalanyuh anonyu. Ya at boh dih tun nun'itanom an bungbunga''an. 30 Mu nan holo' ya nan udum an mitanom ya winada' ta anon nan a'animal hitun luta ya nan nun'apaya'an ya nan mungkaddapan. Ta an namin danaen inalin Apu Dios ya na'at. 31 Ta tinigonan naminamin nan limmuna ya mun'aphodda. Ta hidiyey nagibbuhan nan mi'anom hi algo an nihipun hinan nakpa ta ingganah nakpa boh nan nabiggat.