MATTHEW
मत्ती
1
1 अब्राहम चो पिला, दाऊद चो पिला, ईशु मसी चो बंसावली | 2 अब्राहम ले इसाक जनम होलो, इसाक ले याकुब जनम होलो, याकुब ले यहुदा आउर हुनचो भाई जनम होला, 3 यहुदा आउर तामार ले फिरिस आउर जोरह जनम होला, फिरिस ले हिस्रोन जनम होलो, आउर हिस्रोन ले एराम जनम होलो, 4 एराम ले अम्मीनादाब जनम होलो, अम्मीनादाब ले नहशोन आउर नहशोन ले सलमोन जनम होलो, 5 सलमोन आउर राहाब ले बोअज जनम होलो, बोअज आउर रूत ले ओबेद जनम होलो, आउर ओबेद ले यिशे जनम होलो, 6 आउर यिशे ले दाऊद राजा जनम होलो | आउर दाऊद ले सुलेमान हुन बायले ले जनम होलो जोन पयले उरिय्याह चो बायले रली, 7 सुलेमान ले रहबाम जनम होलो, रहबाम ले अबिय्याह जनम होलो, आउर अबिय्याह ले आसा जनम होलो, 8 आसा ले यहोशाफात जनम होलो, यहोशाफात ले योराम जनम होलो, आउर योराम ले उजियाह जनम होलो, 9 उज्जियाह ले योताम जनम होलो, योताम ले आहाज जनम होलो, आउर आहाज ले हिजकिय्याह जनम होलो, 10 हिजकिय्याह ले मनन्शिह जनम होलो, मनन्शिह ले आमोन जनम होलो, आउर आमोन ले योशिय्याह जनम होलो; 11 आउर बंदी होऊन भाती बेबीलोन जातोर समया ने योशिय्याह ले यकुन्याह, आउर हुनचो भाई जनम होला | 12 बंदी होऊन भाती बेबीलोन पोंचाया गेलोर पाचे यकुन्या ले शालतिएल जनम होलो, आउर शालतिएल ले जरुब्बाबिल जनम होलो, 13 जरुब्बाबिल ले अबीहुद जनम होलो, अबीहुद ले इल्याकीम जनम होलो, आउर इल्याकीम ले अजोर जनम होलो, 14 अजोर ले सदोक जनम होलो, सदोक ले अखीम जनम होलो, आउर अखीम ले इलीहुद जनम होलो, 15 इलीहुद ले इलियाजर जनम होलो, इलियाजर ले मत्तान जनम होलो, आउर मत्तान ले याकुब जनम होलो, 16 याकुब ले युशुफ जनम होलो, जोन मरियम चो मुनुक रलो आउर मरियम ले ईशु जोन मसी बलाया जाऊ आय, जनम होलो | 17 ऐई परकार अब्राहम ले दाऊद लगले चवदा पीड़ी होली, आउर दाऊद ले बेबीलोन के बंदी होऊन भाती पोंचाया जाओत ले चवदा पीड़ी, आउर बंदी होऊन भाती बेबीलोन के पोंचाया जातोर समया ले मसी लगले चवदा पीड़ी होली | 18 ईशु मसी चो जनम ऐई परकार ले होली, कि जिदलदाय हुनचो आया मरियम चो मांगनी युसुफ चो संगे होऊन गेली, तेबे हुनमन चो रूंडा होतोर ले पयले ची हुन पवितर आत्मा चो बाटले देहबारी पाया गेली | 19 आउर हुनचो मुनुक युसुफ जोन धरमी रलो आउर हुनके बदनाम करूक नी चाहते रलो, हुनके खुशराय ले छाडून देतोर बिचार करलो | 20 जिदलदाय हुन ऐ गोटमन चो सोच ची ने रलो तेबे परबु चो सरगदुत हुनके सपना ने दका देउन भाती बलुक मुरयालो, "हे युसुफ ! दाऊद चो पिला, तुय आपलो बायले मरियम के आपलो थाने धरून ऐतोर ले नी डर, कसनबल्ले जोन हुनचो गरब ने आसे, हुन पवितर आत्मा चो बाटले आय | 21 हुन बेटा जनमायदे आउर तुय हुनचो नाव ईशु संगाव, कसनबल्ले हुन आपलो लोगमन चो हुनमन चो पापमन ले मुक्ति करेदे |" 22 ऐ जमाय ऐई काजे होली कि जोन बचन परबु अगमगिआनी चो दवारा बोलु रलो, हुन पूरा हओं: 23 "दका, गोटक कुंआरी देहबारी होयदे आउर गोटक बेटा जनमायदे, आउर हुनचो नाव इम्मानुएल संगाया जाएदे," जेचो अरत आय- माहापुरू आमचो संगे | 24 तेबे युसुफ नींद ले उठून भाती परबु चो दुत चो हुकुम चो अनुसार आपलो बायले के आपलो थाने धरून ईलो; 25 आउर जिदलदायले हुन लेका नी जनमाली हुदलदायले हुन हुनचो लगे नी गेलो: आउर हुन हुनचो नाव ईशु संगालो |