Maatoosi Xaafida
Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa
Yesuusa yeletethaa susaa
1
1 Hayssafe kaallidi xaafettidayssi Dawite na7a Abrahame na7a gidida Yesuus Kiristtoosa yeletethaa.
2 Abrahamey Yisaaqa yelis;
Yisaaqi Yayqooba yelis;
Yayqoobi Yihudanne iya ishata yelis;
3 Yihudi Ti7imaarippe Faaresenne Zaara yelis;
Faaresi Asroome yelis;
Asroomey Raame yelis;
4 Raamey Aminaadabe yelis;
Aminaadabey Na7asoona yelis;
Na7asooney Salmoona yelis;
5 Salmooney Ra7abippe Boo7eza yelis;
Boo7ezi Uruutippe Iyobeede yelis;
Iyobeedi Isseyye yelis;
6 Isseyyey kawuwa Dawite yelis;
Dawitey Ooriyo machcheefe Solomone yelis;
7 Solomoney Robi7aama yelis;
Robi7aamey Abiya yelis;
Abiyey Asaafe yelis;
8 Asaafi Iyosaafexe yelis;
Iyosaafixey Iyoraame yelis;
Iyoraamey Ooziyane yelis;
9 Ooziyaney Iyo7ataame yelis;
Iyo7ataamey Akkaza yelis;
Akkazi Hiziqiyasa yelis;
10 Hiziqiyasi Minaase yelis;
Minaasey Amoona yelis;
Amooni Iyosiyaasa yelis;
11 Isra7eele asay di7ettidi Baabiloone biittaa bida wode Iyosiyaasi Ikoniyaananne iya ishata yelis.
12 Baabiloone biitta Isra7eele asay di7ettidi bidaappe guye Ikoniyaani Salatiyaale yelis.
Salatiyaaley Zerubaabela yelis;
13 Zerubaabeli Abdiyu yelis;
Abdiyuy Eliyaaqeme yelis;
Eliyaaqemey Azaara yelis;
14 Azaari Sadooqe yelis;
Sadooqey Akiime yelis;
Akiimey Eliyuuda yelis;
15 Eliyuudi Alaazara yelis;
Alaazari Maatane yelis;
Maataney Yayqooba yelis;
16 Yayqoobi Yoosefa yelis;
Yoosefi Kiristtoosa giya Yesuusa yelida Mayraami azina.
17 Hiza,
yeletethay Abrahameppe Dawite gakkanaw tammanne oydda.
Dawiteppe bidi Baabiloone di7uwa gakkanaw tammanne oydda.
Baabiloone di7uwappe bidi Kiristtoosa gakkanaw tammanne oyddu yeletethi gidees.
Yesuus Kiristtoosa yeletethaa
18 Yesuus Kiristtoosa yeletethaa taarikey hayssafe kaalleyssa.
Iya aaya Mayraama Yoosefas oyshetta de7ashe Yoosefara gahettonna Geeshsha Ayyaanaappe qanthatasu.
19 Yoosefi Xillo asi gidida gisho iyo asan kessanaw koyibeenna.
Yaaniya gisho qosan iyo agganaw qoppis.
20 I he qofan de7ishin Xoossaa kiitanchchoy amuhon qonccidi,
“Dawite na7aw,
Yoosefa,
Mayraama qanthatiday Geeshsha Ayyaanaappe gidiya gisho iyo ekkanaw yayyofa” yaagis.
21 Iya adde na7a yelana,
I ba deriya entta nagaraappe ashshiya gisho iya sunthaa ne Yesuusa gada xeegana.
22 Goday nabiya Isayaasa doonan,
23 “Hekko geela7iya qanthatana;
adde na7akka yelana;
iya sunthay Ammanu7eela geetettana” goyssi polettana mela ha ubbay hanis.
Ammanu7eela geyssas birshshethay “Xoossay nuura de7ees” guussu.
24 Yoosefi dhiskkofe barkkidi Godaa kiitanchchoy kiittidayssa mela Mayraamo ba soo efis.
25 Shin ba bayra na7a yelana gakkanaw iyo bochchibeenna;
a yelettida na7akka Yesuusa gidi xeegis.