Matthew
मत्ती रा सुसमाचार
1
यीशु मसीह री वंशावली
(लूका 3:23-38)
1 अब्राहम री औलाद दाऊद री औलाद, यीशु मसीह री वंशावली। 2 अब्राहम थऊँ इसहाक पैदा भुआ, इसहाक थऊँ याकूब पैदा भुआ, याकूब थऊँ यहूदा अतै तसेरै भाई पैदा भुऐ। 3 यहूदा अतै तामार थऊँ फिरिस अतै जोरह पैदा भुऐ, फिरिस थऊँ हिस्त्रोन पैदा भुआ, अतै हिस्त्रोन थऊँ एराम पैदा भुआ। 4 एराम थऊँ अम्मीनादाब पैदा भुआ, अम्मीनादाब थऊँ नहशोन, अतै नहशौन थऊँ सलमोन पैदा भुआ। 5 सलमोन अतै राहब थऊँ बोअज पैदा भुआ, बोअज अतै रूत थऊँ ओबेद पैदा भुआ, अतै ओबेद थऊँ यीशे पैदा भुआ। 6 यीशै थऊँ दाऊद राजा पैदा भुआ।
दाऊद थऊँ सुलैमान तैहा जनानी थऊँ पैदा जैड़ी पैहलै उरिय्याह री लाड़ी थी, 7 सुलैमान थऊँ रहबाम पैदा भुआ, रहबाम थऊँ अबिय्याह पैदा भुआ, अतै अबिय्याह थऊँ आसा पैदा भुआ। 8 आसा थऊँ यहोशाफात पैदा भुआ, यहोशाफात थऊँ योराम पैदा भुआ, अतै योराम थऊँ उज्जियाह पैदा भुआ। 9 उज्जियाह थऊँ योताम पैदा भुआ, योताम थऊँ आहाज पैदा भुआ, अतै आहाज थऊँ हिजकिय्याह पैदा भुआ। 10 हिजकिय्याह थऊँ मनश्शिह पैदा भुआ, मनश्शिह थऊँ आमोन पैदा भुआ, अतै आमोन थऊँ योशिय्याह पैदा भुआ; 11 जैहणै तैसिओ कैदी बणाई करी बेबीलोन लैई चलुरै थियै ता तैस टैंमै योशिय्याह थऊँ यकुन्याह, अतै तसेरै भाई पैदा भुऐ,
12 अतै कैदी बणी करी बेबीलोन मन्ज यकुन्याह थऊँ शालतिएल पैदा भुआ, अतै शालतिएल थऊँ जरूब्बबिल पैदा भुआ, 13 जरूब्बबिल थऊँ अबीहूद पैदा भुआ, अबीहुद थऊँ इल्याकीम पैदा भुआ, अतै इल्याकीम थऊँ अजोर पैदा भुआ, 14 अजोर थऊँ सदोक पैदा भुआ, सदोक थऊँ अखीम पैदा भुआ, अखीम थऊँ इलीहूद पैदा भुआ, 15 इलीहूद थऊँ इलियाजार पैदा भुआ, इलियाजार थऊँ मत्तान पैदा भुआ, अतै मत्तान थऊँ याकूब पैदा भुआ, 16 याकूब थऊँ यूसुफ पैदा भुआ, जैड़ा मरियम रा लाडा थु, अतै मरियम थऊँ यीशु जैसिओ मसीहा भी बलदै हिन पैदा भुआ।
17 ऐस तरीकै अब्राहम थऊँ दाऊद तिकर चौदह पीढ़ी भुई, अतै दाऊद थऊँ बेबीलोन तिकर कैदी बणी करी पुजणें तक चौदह पीढ़ी, अतै कैदी बणी करी बेबीलोन जो पुजणें रै टैंमां थऊँ मसीह तक चौदह पीढ़ी भुई।
यीशु मसीह रा जन्म
(लूका 1:26-38; 2:1-7)
18 यीशु मसीह रा जन्म ऐस तरीकै भुआ, कि जैहणै तसेरी माँ मरियम री मंगणी यूसुफ सोगी भुई, ता तंयारा मिलन भूणै थऊँ पैहलै ही सो पवित्र आत्मा थऊँ गर्भवती भुई। 19 यूसुफ जैड़ा मरियम रा भूणै बाळा घरावाळा, अक्क धर्मी मणु थू, तैहा जो बदनाम ना करना चाहन्दा थु, यह सोची करी तिनी तैहा जो चुपचाप छड़ी दिणैं रा विचार करू। 20 सो एह सोचु ही करदा थु, कि प्रभु रा अक्क स्वर्गदूत तैसिओ सुपनै मन्ज दर्शन दी करी बलणा लगा, “दाऊदा रै पुत्रा, यूसुफा हुण !, तू अपणी लाड़ीओ अप्पु बलै लैईणैं थऊँ मत डर, क्ओकि जैडा तसारै पेटा मन्ज पळू करदा हा, सो प्रवित्र आत्मा री तरफा थऊँ हा। 21 तैहा बलै अक्क गोबरू भूणा अतै तू तसेरा नां यीशु रखैं, क्ओकि तैस अपणै मणु जो तंयारै पापा थऊँ मुक्ति दिणिआ।”
22 एह सब ठेरैतायें भुआ कि जैडा वचन प्रभुऐ भविष्यवक्ता रै जरियै बलुरा थू, सो पूरा भोआ: 23 “कि, अक्क कुँआरी गर्भवती भुणिआ अतै अक्क पुत्र पैदा करना, तसेरा नां इम्मानुएल रखणा,” जठेरा मतलब हा “प्रमात्मा असु सोगीआ।” 24 ता यूसुफ निन्द्रा थऊँ जागी भुआ अतै स्वर्गदूता रै मुतावक अपणी लाड़ी जो अप्पु बलै लैई आ; 25 अतै जैहणै तिकर मरियमा बलै गोबरू पैदा ना भुआ यूसुफै तैहा सोगी लाड़ा-लाड़ी बाळा सम्वध ना रखु, अतै जैहणै गोबरू पैदा भुआ ता तैहे तसेरा नां यीशु रखु।