Mark
मरकुस रा सुसमाचार
भूमिका
मरकुस रचित सुसमाचार ऐसा गल्ला थंऊ शुरू भून्दा, “प्रमात्मे रा पुत्र यीशु मसीह रा सुसमाचार।” ऐत मन्ज यीशु जो अक्क अधिकार सोगी भरूरा अतै कम करनै वाळै मणु रै रूपा मन्ज दसुरा हा। तसेरा अधिकार तसेरी शिक्षा मन्ज, दुष्टात्मा पुर तसेरै अधिकार मन्ज, अतै मणु रै पापा जो माफ करनै मन्ज प्रकट भूआ। ऐत मन्ज यीशु अपणै आपा जो ‘मणु रा पुत्र’ बलदा हा। सो ठेरैतांये आ कि मणु जो पापा थंऊ आजाद भूणै तांये अपणै प्राण देय्आ।
मरकुस यीशु रै वचन अतै शिक्षा पुर ना पर तसेरै कमा जो दसदा। ठेरैतांये सो तसेरी कथा जो सिधै, सरल अतै प्रभावशाली रूपा मन्ज प्रस्तुत करदा हा। यूहन्ना बपतिस्मा दिणैवाला अतै यीशु रा बपतिस्मा अतै तसेरी परिक्षा सम्बन्धी अक्क पुरी भूमिका थंऊ बाद, लिखणै वाला यीशु रै चंगाई रै कम अतै शिक्षा सेवाकार्य रा वर्णन करना लगदा। जिन्या जिन्या टैंम वितदा गो तिन्या-तिन्या यीशु रै अनुयायी तैसियो होर खरै के समझणा लगै, पर यीशु रै विरोधी होर गुस्सै सितै भरिन्दै गै। लास्ट रै अध्याय यीशु रै पार्थिव जिन्दगी रै लास्ट रै हप्तै री घटना रा वर्णन प्रस्तुत करदै हिन्न, जैत मन्ज खास हिन्न, तैसियो क्रूस पुर चढ़ाया गाणा अतै तसेरा पुनरूत्थान।
रूप-रेखा :
सुसमाचार री शुरूआत 1:1-13
गलील मन्ज यीशु री जनसेवा 1:14-9:50
गलील थंऊ यरूशलेम तक यात्रा 10:1-52
यरूशलेम मन्ज लास्ट हप्ता 11:1-15:47
यीशु रा पुनरूत्थान 16:1-8
जी भूणै थंऊ बाद प्रभु रा हुजणा अतै स्वर्गा जो गाणा 16:9-20