लुकाल
कोटता प्रबु येसुना
सोबाता पोल्लो
1
परिचय (१:१-४)
1 अनि मावा नडुमते येसुना जिवाता बारेते बाताल बाताल आत, अदेन कोटान्साटि पकाय लोकुरक बुतो कितोरक। 2 येरक येसुना बुतोतुन मुनेटाले हुळवालोरकेडाल अनि प्रबुना पोल्लोतुन वेहवालोरक सेवक लोकुरकेडाल येसुना बारेते बाताल बाताल आत ओद पोल्लोतुन करियतोरक। 3 नना वने येसुना पोल्लोतुन बराबर करियतान इन्जोर अव सबोय पोल्लोनुंग मुनेटाले करो-करो हुळसुन, हे माननिय तियुपिलुसa, नियासाटि अव पोल्लोनुंग ओळीय ओळीय कोटका इन्जोर नना निस्चय कितोनान। 4 निमा येसुना बारेते करियतोन ओद पोल्लोंग बदाम पकाय सच्चो मन्तांग इन्जोर निमा पुन्दानासाटि लुकाल पोरोयतोर नना इद कोटिला आतोनान।
युहनाना जन्माता पोल्लोतुन वेहाना (१:५-५२)
5 अनि यहुदि प्रदेसतोर राजाल हेरोदेसना काळदे अबियाb पोरोयता याचक लोकुरकना दलते जकरयाल पोरोयतोर परमेस्वरदोर वरोर याजकc मतोर; अनि ओना मुतेहारि हारुननाd वंसता मता ताना पोरोय इलिसिबाल मता। 6 ओरक आळिवुर परमेस्वरना सबोयि आज्ञातुन अनि नियमतुन स्विकारकिस मानेमायवाल मतोरक, 7 ओरांग चवांग पुतांगe हिलेंग आसि बाक्याकि इलिसिबाल गोड्डे मता अनि अळिवुर मुदयाह आस मतोरक।
8 पजा जकरयाल आपुना गोहडिता पारीते परमेस्वरना मुने सेवा कियाना बुतोकींदुर, 9 असके याजक लोकुरकला रितिरिवाज अनुसार जकरयाना पोरोय चिटीतिगा पसियतु कि ओर प्रातना लोतिगा हन्जुन परमेस्वरदुन हुम हेविर। 10 जकरयाल प्रातना लोतिगा हुम हियान बेरा लोकुरक बाहरो प्रातना किंदुरक।
11 अनि जकरयाल हुम हिंदुर अद बेरा उन्दि स्वरगदुत ओना तिंदानतीके नितिताल दिसतु। 12 असके जकरयाल हुळसुन पकाय वरियतुर। 13 असके स्वरगदुत जकरयान इन्ता: “हे जकरया, निमा वरियमा, बाक्याकि निया प्रातनातुन परमेस्वर केंजतोर; अनि निया मुते इलिसिबाल नियासाटि वरोर पेकान जन्मा हियार, अनि ओना पोरोय निमा युहना इरकि। 14 निकुन पकाय गिरदा आयार, अनि ओना जन्मेमायानासे पकाय लोकुरक गिरदा आयनुरक, 15 बाक्याकि येर पेकाल परमेस्वरदा मुने हजोर आयनुर; अनि येर बसकेन अंगुरता जोमा अनि दाळंगो उंनोर आयनुर; अनि येर आपुना याना पोटातीगाळले पवित्र आत्माते निंदानुर। 16 अनि येर इस्रायेलf लोकुरकनिगाडाल पकाय लोकुरकुन ओरा परमेस्वरदा हेरे वापस ततानुर। 17 ओर एलियानाg आत्मा अनि लावदे आसुन ओना मुने मुने ताकानुर अनि अवाल बाबोना मन्दुन चवांग पुतांगसंगh उन्दि कियानुर, अनि आज्ञा केंजोर ओरक लोकुरकुन इदाम बदले कियानुर कि दरमि लोकुरकला पोल्लोतुन केंजानुरक अनि प्रबुना पोल्लोतुन केंचुन ताकानुरक इदाम उन्दि दल प्रबुनसाटि बने कियानुर।”
18 जकरयाल स्वरगदुततुन इन्तोर कि, “इद नना बदाम पुनका? बाक्याकि नना ते मुदयाल मंतोना; अनि नावा मुतेवने सेळो आता।” 19 असके स्वरगदुत जकरयान इन्तोर, “नना वरोर जिब्रायिलi पोरोयतोर स्वरगदुत आंदान अनि परमेस्वरदा मुने निचमंतोना; अनि नना नियासंग वळकान्साटि अनि उन्दि सोबाता पोल्लो केंजहान्साटि नाकुन परमेस्वर लोहतोर। 20 हे जकरया केंजा, बाक्याकि नावा वेहताल पोल्लोतिगा विस्वास इरवि इन्जोर, इद पोल्लो सबोय पुरा आयो-आयार अद वनाह निमा मुकाल मन्कि अनि वळक परवि आयकि इन्जोर स्वरगदुत इन्तोर।”
21 अनि लोकुरक जकरयान पोसनेक पकाय बेरा आतु इन्जोर आचरय आतुर कि, जकरयान इचोन बेरा मन्डलितिगा बाक्या लाकतु। 22 अनि जकरयाल मंडलीताल बाहरो पसियतुर, मति लोकुरासंग वळकिला परोर आतुर: इन्जोर लोकुरक पुतुरक कि मन्डलितिगा जकरयाल दरसन हुळतुर, अनि जकरयाल लोकुरकुन इसारा किन्दुर, मति ओर वळक परोर आतुर, बाक्याकि ओर मुकाल आस मतोर। 23 अनि प्रातना लोतिगा जकरयाना सेवाकिस आत, असके ओर आपुना लोतिके हतुर।
24 इव दियाने पजा जकरयाना मुते इलिसिबाल मेंदुत आत; अनि सेयुंग महिनाताल आपुनतुन इदाम इन्जोर मकीहच इरस मता कि, 25 “समाज लोकुरा मुने नावा अपमान मक्हान्साटि परमेस्वर इव दियाने दया किसुन नावासाटि इदाम कितुर।”
येसुना जन्माता पोल्लोतुन वेहाना (१:२६-३८)
26 सारुंग महिनाने परमेस्वरनिकेडाल वरोर जिब्रायिल पोरोयदोर स्वरगदुत, गलिलताj नासरत सेहेरतिगा, 27 उन्दि कुवारि लेयाना हेरे लोहतुर अद लेयान मरमिंग कियान्साटि तलिक्स मन्तोर ओना पोरोय युसुप मता अनि येर दावुद राजानाk वंसातोर वरोर मानेय मतोर: अद कुवारि लेयाना पोरोय मरियम मता। 28 अनि स्वरगदुत मरियमना लोनलोपा वासुन मरियमिन इन्ता, “निया भलो आयि, बाक्याकि निया पोरो परमेस्वरदा अनुग्रह आता! प्रबु नियासंग मन्तोर! ” 29 मरियम स्वरगदुतता पोल्लोतुन केंचुन पकाय वरियत, अनि आल्हिला लाकतु कि, इद नावासाटि बदामना विचारता पोल्लो आंद? 30 स्वरगदुत मरियमिन इन्ता, “हे मरियम, वरियमा, बाक्याकि परमेस्वरदा अनुग्रह निया पोरो आता। 31 हे मरियम केंजा, निमा मेंदुत आयकि, अनि वरोर पेकान जन्मा हियाकि; अनि ओना पोरोय निमा येसु इरकि। 32 येर हजोर आयनुर अनि सबोयताल हजोर परमेस्वरदोर मरि इंदहनुर। अनि परमेस्वर बदाम दावुदिन राजाल बेनहकितुर अदाम लेहका येसुन वने राजाल बनेहकियानुर, 33 अनि येर इस्रायेल देसतिगा रोजदियासाटि राज्य कियानुर; अनि ओना राज्य बोस्केय मारो आयार।” 34 असके मरियम स्वरगदुततुन इतु, “इद बदाम आयार। नना ते बोरे मानेयसंग इदाम समंद इरोने।” 35 स्वरगदुत मरियमिन इतु, “परमेस्वरदा पवित्र आत्मा निया पोरो रेयार, अनि सबोयताल हजोर परमेस्वरदा लाव नियापोरो मंदार। इन्जोर येर परमेस्वरदा पवित्र आत्माते जन्मेमायवाल मन्तोर अनि परमेस्वरदोर मरि इंदहानुर। 36 हे मरियम केंजा निया परिवारतिगा इलिसिबाल सेळो आता मति तान पेकाल आयवाल मन्तोर, अदेन गोडडे इन्दुर, मति इदेक तान सारुंग महिनांग आतांग। 37 बाक्याकि बोद-आयि पोल्लो परमेस्वरनासाटि असम्बव हिले।”
38 असके मरियम स्वरगदुततुन इतु, “केंजा नना परमेस्वरदा दासि आंदान, इन्जोर निया वेहताल पोल्लोता अनुसार नावागा आयि।” असके स्वरगदुत मरियमना हेरेटाल हतु।
मरियम इलिसिबान मिलेमायाना (१:३९-४५)
39 अनि अदेदियाते मरियम सान्डे तयार आसुन यहुदि लोकुरा उन्दि मटा देसता सेहेरतिगा हतु, 40 अनि मरियम जकरयाना लोतिगा हन्जुन इलिसिबान कय जोळेकित। 41 बदाम इलिसिबाल मरियमना कय जोळेकियाना लेंगदुन केंजतु अदामे इलिसिबाना पोटातिगा चवा करसिला लाकतु, अनि इलिसिबाल परमेस्वरदा पवित्र आत्माते निंदित। 42 अनि इलिसिबाल मरियमिन हजोर लेंगदे इन्ता: “निमा सबोय आसकनासे दन्य मन्तोन, निमा बोद चवातुन जन्मा हियाकि अद चवातुन परमेस्वर अनुग्रह कितोर! 43 इद अनुग्रह बगाडाल आत कि नावा प्रबुना अवहारि नावा हेरे वात? 44 हे मरियम निमा केंजा, बदाम निया कय जोळे कियाना लेंगदुन केंजतान अदामे नावा पोटोता चवा गिरदा आसुन करसिला लाकतु। 45 अनि इलिसिबाल मरियमिन इन्ता, दन्य मन्तोन निमा परमेस्वरदा वेहताल अद पोल्लोतुन परमेस्वर पुरा कियार इन्जोर निमा विस्वास कितोन! ”
प्रबुनसाटि मरियमना पाटा (१:४६-५६)
46 अनि मरियम इत कि “नावा जिवा प्रबुना स्तुति किन्ता 47 अनि नावा आत्मा नावोर मुक्ति केवाल परमेस्वरताल गिरदा आत, 48 बाक्याकि परमेस्वर आपुना दासिना नम्रता हुळसुन देयाकितुर; इन्जोर हुळाट इदेक इगडाल सबोय पिळि-पिळितोरक लोकुरक नाकुन दन्य इंदानुरक, 49 बाक्याकि ओर सबोयताल हजोर लाववाले परमेस्वर नाकुनसाटि हजो-हजो बुतो कितोर ओर पवित्र मन्तोर। 50 अनि परमेस्वरदा देया ओरक लोकुरकला पोरो मंदार बोर परमेस्वरदुन वरयांतोर ओरा पिळि-पिळितिगा परमेस्वरदा देया मन्ता। 51 परमेस्‍वर आपुना लावदुन तोहतु, अनि बोरक लोकुरक आपुनतुन हजोर समजे मांदुरक, ओरक लोकुरकुन पुळसीतुर। 52 परमेस्वर इदाम लोकुरकुन बोर आपुना लावदे राज्य किंदुरक ओरकुन ओरा राज्यगदीताल पुळतुर; अनि ओरा राज्यगदितुन गरिब लोकुरकुन हितुर। 53 परमेस्वर करहायवालोरकुन सोबाय सोबायता तिंदा-उंडा हितुर, अनि दनिलोकुरकुन कालि कयदे बाहरो टंडसीतुर। 54-55 परमेस्वर बदाम मावोर दादा दादिलोरकुन वचन हितुर अदामे अब्राहमl अनि अब्राहमना वंसतिगा परमेस्वर दया कियानुर इन्जोर आलिहच परमेस्वर आपुनोर सेवक इस्रायेलिन मदत किन्तोर।” 56 अनि मरियम इलिसिबाना लोतिगा मुंड महिनांग इलिसीबानसंग मता अनि पजा मरियम आपुना लोतिके वातु।
युहना बप्तिस्मा हेवाना जन्मा (१:५७–६६)
57 अनि इलिसिबानांग महिनांग पुरा आतुंग, अनि इलिसिबाल वरोर पेकान जन्मा हितु। 58 असके इलिसिबाना लोन हेरेटोरक अनि ताना सगातोरक लोकुरक परमेस्वर इलिसिबाना पोरो पकाय हजोर देया कितुर इन्जोर केंचुन गिरदा आतुरक। 59 अनि इदाम आत कि आटवा दियाने पेकाना कतनाm कियान्साटि जकरियाना लोतिगा वातुरक अनि पेकाना पोरोय बाबहोराना पोरोय लेहका जकरया इरीला लाकतुरक, 60 असके पेकाना अवहारि इंदीला लाकतु कि, “आयो! मति येना पोरोय युहना इराट।” 61 लोकुरक इलिसिबान इन्तोरक, “निया परिवारतिगा बोनाय इदमना पोरोय हिले!” 62 असके लोकुरक पेकाना बाबोनसे इसारा किसुन पुचे मातुर कि ओना बाताल पोरोय इराना मन्ता? 63 असके जकरयाल कोटाना उन्दि पाटी तलकसुन अद पाटीतिगा कोटसीतुर कि “ओना पोरोय युहना मन्ता।” अनि सबोय लोकुरक दंगेमातुरक। 64 असके जकरयाना टोडी अनि वंजेर कुलेमात अनि ओर वळकिला लाकतुर; अनि परमेस्वरदा दन्यवाद किया लाकतुर। 65 जकरयाना हेरेगुरे मनवालोर लोकुरकुन पकाय वरे आतु; जकरयानागं अनि ओना मरिना बारेते वळकानांग अव सबोय पोल्लोनुंग यहुदि देसतोरक मटा प्रदेसतिगा सबोय लोकुरक पुतुरक, 66 अनि सबोय केंजवालोर लोकुरक आप–आपुना मंदे आल्हीला लाकतुर कि “येर पेकाल बदामनोर आयनुर?” बाक्याकि परमेस्वर ओनासंग मतोर।
प्रबुनसाटि जकरयाना पाटा (१:६७–८०)
67 अनि युहनानोर बाबाल जकरयाल पवित्र आत्माते निंदितुर अनि जकरयाल बविस्यावानि वेहिला लाकतुर: 68 “इस्रयेल देसतोर लोकुरकना प्रबु परमेस्वर बेस मन्तोर बाक्याकि ओर आपुना लोकुरा हेरे वास ओरकुन पिसिहतोर, 69 अनि आपुना सेवक दाबुदना वंसतिगा मावासाटि वरोर उद्दार केवालतुन लोहतोर, 70 (अदाम ओर पहलेटाले बविष्य वेहवालोरा द्वारा वेहचोर वातोर), 71 परमेस्वर मावा लोकुरकना दुस्मन अनि सबोयि वेयरिताल मावा लोकुरा उद्दार कियानुर, 72 आपुना पवित्र वाचातुन आलिहिस मावोर बाबो-दादिला पोरो दया कितोर, 73 इद वाचा मावोर बाबो अब्रहामिना हेरे ओर शपथ किस इन्ज मतोर: 74 ओर मावोर दुस्मनकना कयदाल माकुन पिसहानुर 75 इन्जोर माक लोकुरक हिम्मते मावा जिवोतमेन ओना नजरते पवित्र अनि परमेस्वरना नजरते दर्मी बनेमास ओन माने मासोर मनिर।
76 “हे पेकाल, निकुन सबोयिसे हजोर परमेस्वरना बविस्य वेहवाल इन्जोर इन्दानुर, बाक्याकि परमेस्वरना हरि तयार कियानसाटि ओना मुने मुने दाकि, 77 परमेस्वरताल पापता मापि मिलेमास उद्दार पुटानसाटि निमा परमेस्वरना लोकुरकुन बुद्दि वेहकि। 78 मावोर लोकुरा परमेस्वरता दयाते मावा साटि स्वरगताल ज्योति पुटार। 79 इद ज्योति अन्धकारतिगा मन्वालोरकुन अनि हायानातुन वरियवालोरकुन ज्योति तोहानुर अनि माक लोकुरकुन सान्दिता हरिते ओयनुर”
80 अनि युहान पेकाल बरसोरिंग अनि आत्माता लावदे बरसोरिंग हजोर आतुर, अनि इस्रायेल लोकुरकुन प्रबुना पोल्लोता संदेस वेहानाता मुने केळातिगा मतोर।