Tibadooti Kitaab
Ukwaasana kak naatka id'iyeeb
1
1 Ukwaasana hankaay toobuutwa teebireewwa id'i.
2 Oont'a tuubuut tehararaayt oogbil tinaw.
Tehooywa umhakwalwa kassaah thibnamiyaan.
Ukwaasanaay Aashuuk aree iyami kehii sakiyaan.
3 Ukwaasana <<Nuur hooy badaayi!>>
idi.
Aflaay nuur daaya.
4 Been oonuur ishbibihoob,
daayii rhiya.
Oont'a oonuur uthibnii waasiya.
5 Baruuh oonuur <<B'eeb>> iisim,
oothibin aree <<Hawaad>> iisim.
Oomb'i w'awwaliib akay,
tehimni tikee,
uumha iki.
6 Ukwaasana <<Aayam iyamee waasameeni jillaay masaafaat eebtik badaati.>>
idi.
7 Tuun han tiki.
Ukwaasana eeyam taktakee isiisag.
8 Beet tumasaafa <<Teebiri>> iisim.
Hawaad eeya,
b'eeb eeya.
Beet tuuna aree tooyin tumalyaatu.
9 Ukwaasana <<Aayam tibreeti whii eefeen,
gaal mhiin imshawawiineet toonaati.
Shaawti balama haash daayi indi.>>
idi.
Beet han tiki.
10 Ukwaasana whaash ibalamaab,
<<Toobuur>> iisim,
eeyam aree <<Bhar>> iisim.
Ukwaasana beet toona d'iyaab iiktiyeet iishbibihoob,
daayiit akay rhiya.
11 Ukwaasana <<Tuubuut ibakii kassooh idaruur yakistini,
hindiyi firaaywa harroobwa han yakistini.>>
idi.
Beet han tiki.
12 Tuubuut shaawti kassooh oosiyaam firaayiisoohwa ijinsaayeesoohwa,
yhindi firaay ijinsaayeesoohwa yaksita.
Ukwaasana toona d'iyaab iiktiyeet iishbibihoob,
daayii rhiya.
13 Hawaad eeya,
b'eeb eeya.
Tuun tuuna tooyin tumhaya tiikti.
14 Ukwaasana <<Whawaadwa uumb'i waasameeni jillaaywa,
yhawlaayi faslaawwa,
aamb'eewwa,
yhawlaawwa itookkiinni jillaaywa,
teebiri ibakii nuur hooy daayiini.
15 Aan baraah toobuur ibakii y'iseena.>>
idi.
Tuun han tiki.
16 Ukwaasana malu hooyi wawin nuur ikwaas.
Oonuur oowinkaab oomb'i haay hukwmiini,
oonuur oodiskaab aree whawaad haay hukwmiini.
Baruuh masi yhayikw han ikwaas.
17 Malya Ukwaasana toobuur haay y'isiini jillaay oon oonuur tibireeteeb id'i.
18 Bareeh whawaadwa oomb'eewwa haay hukwmiini jillaaywa,
toothibinwa oonuurwa haay wawaasiini jillaay id'i.
Ukwaasana toona d'iyaab iiktiyeet ishbibihoob,
daayii rhiya.
19 Hawaad eeya,
b'eeb eeya.
Tuun batuuh aree tooyin tufadhiga tiikti.
20 Ukwaasana <<Uubhar gwidaat dhhaniyaatee ibakii eettiib,
aakilay ibakii toobuuti mhakwal bir'ikeena.>>
idi.
21 Malya Ukwaasana ubhariit dhhaniya tiwawinwa,
kasteeh tidhhaniya ubhariib uumeentwa id'i.
Baruuh masi eekilay kasseeh id'i.
Ukwaasana toona d'iyaab iiktiyeet iishbibihoob,
daayii rhiya.
22 Ukwaasana tidhhaniya idehar,
<<Gwuudaana,
tawaamaana,
ibharaayeeb eeyam tibna.
Aakilay tubuuti kehii bagwuudiin.>>
idi.
23 Hawaad eeya,
b'eeb eeya,
tuun batuuh aree tooyin t'ayyaatu.
24 Ukwaasana <<Tuubuur dhhaniyaat batiifr'a.
Kastaah tidhhaniya gaatka jinsiisooh ooreewwa,
malaaliit dhhaniyaawwa,
buutranfiifaawwa batiifr'a.>>
idi.
Beet han tiki.
25 Ukwaasana een bareeh gaalka id'i.
Malya toona baruuh d'iyaab iiktiyeet iishbibihoob,
daayii rhiya.
26 Ukwaasana <<Oont'a w'aadami niid'i niyad,
hinin tan'iib aree iikti indi.
Y'aashoowwa,
eekilaywa,
kasteeh tidhhaniya teerawwa toobuuti kehii hukwimsi niyad,
kasteeh tidhhaniya tibuutranfiifa hukwimsi niyad.>>
idi.
27 Aflaay Ukwaasana w'aadami barooh ooknaayt siwraatiit id'i.
Ukwaasanaayt siwraatiit id'i.
Kwaabwa rabaabwa aree ikwaas.
28 Ukwaasana bareeh baarakiya,
<<Firiina gwuudaana!
Toobuur tabna iknaayaakna aree kehii had'ana!
Y'aashoowwa eekilaywa tidhhaniya kasteeh toobuuti kehii hukwimaana.
29 Kastooh toobuuti kehii eefeeb idaruur firaay yaksiiniib iyaaw hookna andi.
Kasseeh yhindi firaay yakseen iyaaw hookna andi.
Aan baraah kassaah m'ariit dehookna iiktiin iyadna.
30 Kasteeh teena tehamshuukeen daruur sootaay yhii.
Ooreewwa,
imalaaliit dhhaniyaawwa,
eekilaywa m'ariit dehaay iikti indi.>>
idi.
31 Ukwaasana teena d'iyaab iiktiyeet iishbibihoob,
kasteeh winneet daayii rhiya.
Hawaad eeya,
b'eeb eeya,
beet tuuna han tooyin t'asagwira tiki.